รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /  รางวัลและผลงาน
นายเอกศาสตร์ บุสมานเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

นายเอกศาสตร์ บุสมาน นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการตลาด เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอแสดงความยินดีได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

ขอแสดงความยินดี กับนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ แข่งทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะเต็มศึกษาระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะเต็มศึกษาระดับภาค 1.นายวันชนะ มูเนาวาเราะ            2.นางสาวลลิดา มะมูฮำหมัด 3.นายธวัชชัย ยังเต๊ะ 4.นางสาวกิตติยา โซ๊ะพิทักษ์ และขอขอบคุณอาจารย์ควบคุมทีม อ.กฤติมาและอ.ซารีฮะ

นักศึกษารางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา คนที่ 4 ของ SASANA นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ

นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ   ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

นักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี

29 พฤศจิกายน 2564 รับโล่เกียรติคุณนักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ น้กเรียนระดับชั้นปวส. 2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะน้กเรียนระดับชั้นปวส. 2
ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

นายธนพัฒน์ เรืองเดช ข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายธนพัฒน์ เรืองเดช  ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

อ.สมทวี มานวงศ์ ได้รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”ประจำปีพ.ศ. 2564

อาจารย์สมทวี มานวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา

เข้ารับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”ประจำปีพ.ศ. 2564

นางสาว พรรนภา อารีบี นักศึกษารางวัลพระราชทานคนที่ 3 ความสำเร็จและความภาคภูมิใจอีกครั้งของ SASANA

นางสาว พรรนภา อารีบี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชีประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

นายธนพัฒน์ เรืองเดช เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

นายธนพัฒน์ เรืองเดช อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือก เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จมา ณ ที่นี้

รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ผู้อำนวยการและผู้แทนครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับ อ.เมทินี อิมามี และ อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 จากดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อคำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ รับรางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นำโดย อ.ฮัสนา และไหม พร้อมลูกทีมอันประกอบด้วย น.ส.เรนันท์ชนา ปานนพภา สาขาการบัญชี, น.ส.สุทธิดา เทียนมณี สาขาการบัญชี และ  น.ส.สโรชา สบายภักดิ์ สาขาการตลาดนำผลงาน “กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่” คว้ารางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชาวศาสนบริการธุรกิจ ทุกคนขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทีมนำชิ้นงานไปพัฒนาต่อยอดและนำเหรียญทองกลับมาให้พวกเราชาวศาสนบริหารธุรหิจได้ชื่นชมในปีหน้าอีกครั้ง