รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /  รางวัลและผลงาน
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์อนุสรณ์ หมะเด อาจารย์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

อาจารย์อนุสรณ์ หมะเด อาจารย์วิทยาศาสตร์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ กับรางวัลครูวิทยาศาสตร์ดีเด่น ระดับภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความยินดีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าระดับภาคตะวันออก

อาจารย์กฤติมา มะลิวัลย์ และอาจารย์อนุสรณ์ หมะเด ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี2567 โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้ นายวันชนะ มูเนาวาเราะ นายศักรินทร์ มะลิซ้อน นายปรัชญา วงศ์อารี นางสาวจุฑารัตน์ เลาะหมัด นางสาวลวิตา อารีย์

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับชาติ ผลการแข่งขันทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

การประกวดผลงานของการแข่งขันทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ระดับชาติ ได้รับรางวัล เหรียญทอง นางสาวศิรินภัทร รัสมี ช.2/2 นางสาวดาริลา มลิวัล ช.1/2 นางสาววาริศา แชเปีย ช.1/2 นางสาวกัญญาวีร์ แดงมิน ช.1/2

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่กับรางวัลเหรียญทองแดง ระดับชาติ จากการแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย

การประกวดผลงานของการแข่งขัน ทักษะพื้นฐาน ประกวดมารยาทไทย  ได้รับรางวัล เหรียญทองแดง ระดับชาติ วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน นางสาวซีเรีย โซ๊ะมณี ปวช.3/1   นางสาวภัสสร อิ่มเจริญ ปวช.3/1   นางสาววรัญญา ศรีสอาด ปวช.3/1   นางสาววารุกา มิตรมานะ ปวช.3/1   นางสาวสุรีย์พร ยะรังวงศ์ ปวช.3/1

ขอแสดงความยินดีกับนักรียนที่ได้รับรางวัลเหรียญเงิน ระดับชาติ จากการแข่งขัน โครงการ SMART INNOVATION 2023 (SEASON2)

การประกวดผลงานของการแข่งขัน นวัตกรรมระดับชาติ โครงการ SMART INNOVATION 2023 (SEASON2) จากเหรียญทองระดับภาค สู่เหรียญเงินระดับชาติ ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์  วันที่ 19 มกราคม 2567 นายอาทิตย์ บู่หาด ปวช.3/4   น.ส.แพรวา ยอดโมกข์ ปวช.3/4   น.ส.ล่าน่า วงษ์ประเสริฐ ปวช.3/3

คณะผู้บริหารขอแสดงความยินดีกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาสานบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมนวัตกรรม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศานบริหารธุรกิจได้รับรางวัลเป็นสถานศึกษาต้นแบบด้านการส่งเสริมนวัตกรรม โครงการ SMART INNOVATION 2023 (SEASON2) วันที่ 19 มกราคม 2567 ณ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

ขอแสดงความยินดีกับศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ในระดับที่มีคุณภาพ 4 ดาว ระดับภาค

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ ณ วิทยาลัยพณิชยการราชดำเนิน วันที่ 5 มกราคม 2567 ผลการประเมิน คือ 4 ดาว ระดับภาค เข้ารอบสู่การประเมินระดับชาติต่อไป

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ ระดับสามดาว จากกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567 ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพระดับสามดาว ผลงานเรื่อง "เกมวิชวลโเวลเพื่อการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์" ของนายอาทิตย์ บู่หาด และน.ส.ลาน่า วงษ์ประเสริฐ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพ

การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก (ภาครัฐและเอกชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (ศอจ.) ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) ชื่อผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM เรื่อง โครงสร้างรับน้ำหนักของมวล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับรางวัลเกียรติบัตรรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพ

การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก (ภาครัฐและเอกชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (ศอจ.) ได้รับงวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ชื่อผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM เรื่อง การสร้างสะพานไม้ไอติมรับน้ำหนักขวดน้ำขนาด 0.5 ลิตร

ขอแสดงความยินดีการประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ภาครัฐและเอกชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี

การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร (ภาครัฐและเอกชน) ครั้งนี้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 4 ระดับเหรียญเงิน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชื่อผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM เรื่อง การสร้างสะพานแขวนจากไม้ไอติมรับน้ำหนักขวดน้ำขนาด 1.0 กิโลกรัม

ขอแสดงความยินดีกับ นายเอกศาสตร์ บุสมาน นักศึกษารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

นายเอกศาสตร์ บุสมาน นักศึกษาระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 2 สาขาการตลาด เฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เมื่อ 19 เมษายน 2566 ณ ศาลาดุสิดาลัย เพื่อรับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 นับเป็นนักศึกษาคนที่ 5 ของวิทยาลัยที่ได้รับพระราชทานรางวัลอันทรงเกียรตินี้

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะเต็มศึกษา ระดับภาค

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช. ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะเต็มศึกษาระดับภาค 1.นายวันชนะ มูเนาวาเราะ 2.นางสาวลลิดา มะมูฮำหมัด 3.นายธวัชชัย ยังเต๊ะ 4.นางสาวกิตติยา โซ๊ะพิทักษ์ และขอขอบคุณอาจารย์ควบคุมทีม อ.กฤติมาและอ.ซารีฮะ

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย

นางสาวนริศรา ผลจัด ปวช.2/2 นางสาวปาลิตา มูฮำหมัด ปวช2/2 นางสาวศิรินญา รัศมี ปวช.1/2 ภายใต้การควบคุมทีมของอาจารย์ ธนัฐดา ยีมิน ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง จากการแข่งขันทักษะวิชาชีพระดับชาติ ของสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน จากสาขาวิชาการตลาด รายวิชาทักษะเทคนิคการนำเสนอขาย ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิช

ขอแสดงความยินดีกับนางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ นักเรียนรับรางวัลเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ น้กเรียนระดับชั้นปวส. 2 ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่น เนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ ประจำปี 2564

อาจารย์สมทวี มานวงศ์ รับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา” ประจำปี พ.ศ. 2564

อาจารย์สมทวี มานวงษ์ หัวหน้าสาขาวิชาอิสลามศึกษา

เข้ารับรางวัล “ครูดีศรีอาชีวศึกษา”ประจำปีพ.ศ. 2564

นายอิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ นักศึกษารับรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นาย อิทธิวัฒน์ ฐิตะลักขณะ   ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศทางด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563   จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชฯ

นายธนพัฒน์ เรืองเดช นักศึกษารับรางวัลพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563

นายธนพัฒน์ เรืองเดช  ได้เข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา

ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาวพรรนภา อารีบี นักศึกษารับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563

นางสาว พรรนภา อารีบี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 2 สาขาการบัญชีประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี
นักศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 

นายธนพัฒน์ เรืองเดช นักเรียนรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562

นายธนพัฒน์ เรืองเดช อดีตนายกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้ผ่านการประเมินและคัดเลือก เป็นนักเรียนรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2562 และเข้ารับพระราชทานรางวัลจาก สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา  ในนามของผู้บริหาร คณาจารย์ และนักเรียนนักศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ขอแสดงความยินดีและชื่นชมในความสำเร็จมา ณ ที่นี้

นักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี

29 พฤศจิกายน 2564 รับโล่เกียรติคุณนักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี จากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ 

ขอแสดงความยินดีรางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ผู้อำนวยการและผู้แทนครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
ร่วมเป็นกำลังใจและแสดงความยินดีกับ อ.เมทินี อิมามี และ อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
ที่ได้รับรางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 สวนหลวง ร.9 จากดร.บุญส่ง จำปาโพธิ์ ที่ปรึกษาสำนักนายกรัฐมนตรี
ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เมื่อคำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

ขอแสดงความยินดีนักเรียน รับรางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ งานวันนักประดิษฐ์ 2562

ทีมของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นำโดย อ.ฮัสนา และไหม พร้อมลูกทีมอันประกอบด้วย น.ส.เรนันท์ชนา ปานนพภา สาขาการบัญชี, น.ส.สุทธิดา เทียนมณี สาขาการบัญชี และ  น.ส.สโรชา สบายภักดิ์ สาขาการตลาดนำผลงาน “กระถางจิ๋วจากเปลือกไข่” คว้ารางวัลเหรียญทองแดง นักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ในงาน “วันนักประดิษฐ์ 2562” จัดโดย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ชาวศาสนบริการธุรกิจ ทุกคนขอชื่นชม และเป็นกำลังใจให้ทีมนำชิ้นงานไปพัฒนาต่อยอดและนำเหรียญทองกลับมาให้พวกเราชาวศาสนบริหารธุรหิจได้ชื่นชมในปีหน้าอีกครั้ง