กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /  กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯ ระดับชาติ

คณะผู้บริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯแสดงความยินดีกับอาจารย์อรุณ บุญชม

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ จัดโครงงานคุณธรรมครู และโครงงานคุณธรรมระดับแผนกวิชา

การสัมภาษณ์นักศึกษาเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี )ของโลตัสและแม็คโคร

นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ จิตอาสาและอาสาเทคโนโลยี ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

ร.ต.ต.สุริยนต์ ขันธมะ รอง สว.(จร.) สน.หนองจอก ให้ความรู้เรื่องการขับขี่ปลอดภัย ให้กับนักเรียน

ขอแสดงความยินดีนักเรียนที่เข้าร่วมแข่งขัน ประกวดมารยาทไทย ได้รับเหรียญทองแดง ระดับชาติ

ขอแสดงความยินดีนักรียนที่เข้าแข่งขัน SMART INNOVATION 2023 ได้รับเหรียญเงิน ระดับชาติ

นักศึกษาเข้าร่วมบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม หนองจอก วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567

นายธนบดี เดวีเลาะ เป็นตัวแทนจากโครงการเยาวชนสร้างชาติ ร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ ที่ทำเนียบรัฐบาล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนการแข่งขันทักษะวิชาชีพกีฬาหมากล้อม ได้รับรางวัลเหรียญเงิน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนฯจัดอบรม เทคนิคการเขียนแผนธุรกิจฯ ให้แก่วิทยาลัยเอกชนในกรุงเทพฯ

การมอบตัวนักเรียนที่จบ ปวช. เรียน ต่อ ปวส. ปีการศึกษา 2567 (รอบแรก)

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ วิทยาลัยฯ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ ผลการประเมิน 4 ดาว ระดับภาค

บริการวิชาการวิชาชีพ โรงเรียนผดุงอิสลาม จังหวัดนครนายก โดยชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แสดงความยินดีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

วิทยาลัยฯ ร่วมกับ YAMAHA ได้จัดโครงการขับขี่ปลอดภัยให้กับนักเรียนระดับชั้น ปวช.1

แสดงความยินดีการแข่งขันเทศกาลกีฬากรุงเทพ ประเภทกีฬา ปันจักสีลัต

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเย่วชนมีความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนนักศึกษา การเข้าร่วมแข่งขันทักษะเปิดโลกปริญญาตรีกับ BSU ครั้งที่ 17

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปีการศึกษา 2565

นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมบริจาคโลหิต

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจรับการประเมินสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

อ.ปราณี มิสกาวัน อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ และอ.กฤติมา มะลิวัลย์ ประเมินผลงานโครงการ

แสดงความยินดีการประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ครั้งที่ 29

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารได้รับเกียรติให้ขึ้นขับลำนำอนาชีดและแสดงลิเกฮูลู

ยินดีรางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา

นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย นักศึกษาระดับปวส.2 สาขาการบัญชี เพื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา