กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /  กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเย่วชนมีความเป็นเลิศกีฬาฟุตซอล

นักเรียนนักศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษาบริจาคโลหิต

กิจกรรมสานสัมพันธ์ชุมชน

กิจกรรม วัยรุ่นกล้า ไม่อายติดโรค

กิจกรรมทายภาพปริศนา กับงานห้องสมุด

การเข้าร่วมแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน เพื่อซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับโรงพยาบาลในชนบท

โครงการปฐมนิเทศสมาชิกใหม่องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจรับการประเมินสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

อ.ปราณี มิสกาวัน อ.ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ และอ.กฤติมา มะลิวัลย์ ประเมินผลงานโครงการ

ประชาสัมพันธ์ จากองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

กิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะพื้นฐาน วันที่ 22 - 26 พย 2564

ขอเชิญเยาวชนและผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนา ในหัวข้อ “เยาวชนมุสลิมกับชีวิตวิถีใหม่”

ประชาสัมพันธ์ ประกวดโครงงานวิชาชีพ Project ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2564

อบรมเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ การเรียนยุค New Normal และเทคนิคการออกข้อสอบ

จัดอบรมวิชาชีพให้ความรู้หัวข้อ เทคนิคการนำเสนอขายในยุค Digital

โครงการประกวดโครงงานวิทยาศาสาตร์