รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนกับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.) การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพ

การประกวดการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดกรุงเทพมหานครและภาคตะวันออก

(ภาครัฐและเอกชน) ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ (ศอจ.)

ได้รับรางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง ระดับภาค ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น (ปวช.)

ชื่อผลงานการแก้ปัญหาโดยใช้กระบวนการ STEM เรื่อง โครงสร้างรับน้ำหนักของมวล