คณาจารย์
หน้าแรก   /   คณาจารย์
รายนามบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา  2561


ลำดับ รูปภาพ ชื่อ - สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   นายสมาน   มาลีพันธ์ุ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
2.   นายมนตรี  มาลีพันธ์ุ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
3.   นายสมศักดิ์  มูหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา
4.     นางสาวปราณี  มิสกาวัน รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานฯ/ทวิภาคี/งานทะเบียน 
 5.     นายประสิทธิ์  เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา 
 6.    นางเมทินี  อิมามี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
7.   นางธนัฐดา  ยีมิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/หัวหน้างานแนะเเนว 
8.   นางสาวอณู  เทศงามถ้วน หัวหน้าสาขาบัญชี/งานหลักสูตรและแผนการสอน 
9.    นางยุพา  ไทยพิทักษ์ หัวหน้าสาขาการตลาด/หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
 10.   นายสมชาย  ผิวงาม   หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 11.   นายสมทวี  มานวงศ์  หัวหน้าหมวดอิสลามศึกษา 
 12.    นางสาวสุภาพร  ยูซบ  หัวหน้าพื้นฐานวิชาชีพ/ส่งเสริมผลิตผลนักเรียนนักศึกษา
 13.   นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  หัวหน้าพื้นฐานสามัญ/ฝ่ายพยาบาล 
 14.    ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  บุสมาน ครูการตลาด/งานสื่อการเรียนการสอน 
 16.   นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ ครูการบัญชี/ผู้ช่วยงานทะเบียน/งานประชาสัมพันธ์/งานแนะแนว/หัวหน้างานบัญชี 
 17.    นางรัตติญา  สุวินัย ครูคอมพิวเตอร์/ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
 18.   นางสาววิศัลยา ทองทับ ครูคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน
 19.   นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ  ครูคอมพิวเตอร์ 
 20.   นางสาวสุพนา  หมัดหมุด  ครูคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
 21.   นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ  ครูคอมพิวเตอร์ 
22.    นายภราดร  แก้วนุช ครูอิสลามศึกษา/รองหัวหน้างานอิสลามศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
 23.    นายสมชาย  มะหะมาน ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานอาคารสถานที่/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
24.    นายสมชาย  มันเดวอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้างานที่ปรึกษา/ครูอิสลามศึกษา
/หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 25.   นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ  ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 26.   นางสาวบุศรา  วงษ์สมาน  ครูอิสลามศึกษา/เลขาฯงานวัดและประเมินผล 
27.   นายสมชาย  เลาะซำซู ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
 28.    นายประสาน  ศรีมาลา  ครูอิสลามศึกษา /งานสื่อการเรียนการสอน 
29.     นายวิศิษฐ์  สุมาลยศักดิ์

ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 

 30.   นายอารีย์  เย็นใจ  ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 
 31.   นายสมชาติ  กำมะหยี่  ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 
 32.   นางฮัสนา  และไหม  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/
 33.   นางวีรีญา  และเยาะ  ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/ช่วยงานสวัสดิการ (กยศ.) ฝ่ายพัฒน์ฯ 
 34.   นางปัจฑิตา  กล่าวรัมย์  ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
35 นางสาวกวินณา  บีบี ครูสาขาการบัญชี
36   นางสุพัตรา  อัลจาฟิ ครูภาษาอังกฤษ
37 นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ก้านพลู ครูภาษาอังกฤษ
 35.   นางสาวซอลีฮะ  ดอเลาะ  งานบัญชี/การเงิน 
36.   นายณัฐพล  มูฮำหมัด   นักศึกษาวิชาทหาร
38. นายฤทธิรงค์  ช่อฮวด หัวหน้างานพัสดุ