คณาจารย์
หน้าแรก   /   ข้อมูลคณาจารย์


 

รายนามบุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ลำดับ รูปภาพ ชื่อ - สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.
นายสมาน   มาลีพันธ์ุ ประธานกรรมกรบริหารวิทยาลัย
2.
นายมนตรี  มาลีพันธ์ุ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
3
นายสมศักดิ์  มูหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา
4. 
 นางสาวปราณี  มิสกาวัน รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานฯ/ทวิภาคี/งานทะเบียน 
 5. 
 นายประสิทธิ์  เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา 
 6. 
นางเมทินี  อิมามี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
7.
นางธนัฐดา  ยีมิน  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/หัวหน้างานแนะเเนว 
 8 นายสมชาย  มันเดวอ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา/หัวหน้างานที่ปรึกษา/ครูอิสลามศึกษา
/หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
9.
นางสาวอณู  เทศงามถ้วน หัวหน้าสาขาบัญชี/งานหลักสูตรและแผนการสอน 
10
นางยุพา  ไทยพิทักษ์ หัวหน้าสาขาการตลาด/หัวหน้างานวิจัย พัฒนา นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ 
11
นายสมชาย  ผิวงาม   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีดิจิทัล
12.   นางสาววิศัลยา ทองทับ หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
13.
นายสมทวี  มานวงศ์  หัวหน้าหมวดอิสลามศึกษา 
14.
 นางสาวสุภาพร  ยูซบ  หัวหน้าพื้นฐานวิชาชีพ/ส่งเสริมผลิตผลนักเรียนนักศึกษา
15.
นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  หัวหน้าพื้นฐานสามัญ/ฝ่ายพยาบาล 
16.
 ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  บุสมาน ครูการตลาด/งานสื่อการเรียนการสอน 
 17.
นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ ครูการบัญชี/ผู้ช่วยงานทะเบียน/งานประชาสัมพันธ์/งานแนะแนว/หัวหน้างานบัญชี 
 18.
นางรัตติญา  สุวินัย ครูคอมพิวเตอร์/ผู้ช่วยหัวหน้างานความร่วมมือ
19.
นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ  ครูคอมพิวเตอร์ 
20.
นางสาวสุพนา  หมัดหมุด  ครูคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ
21.
นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ  ครูคอมพิวเตอร์ 
22.
นายภราดร  แก้วนุช ครูอิสลามศึกษา/รองหัวหน้างานอิสลามศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
23.
 นายสมชาย  มะหะมาน ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานอาคารสถานที่/หัวหน้างานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา
 24.
นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ  ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 25.
นายประสาน  ศรีมาลา  ครูอิสลามศึกษา /งานฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
26.
 นายวิศิษฐ์  สุมาลยศักดิ์

ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 

27.
นายอารีย์  เย็นใจ  ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 
 28.
นายสมชาติ  กำมะหยี่  ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 
 29.
นางฮัสนา  และไหม  หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา/ครูวิชาพื้นฐานสามัญ
30.
นางปัจฑิตา  กล่าวรัมย์  ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/หัวหน้างานวิทยบริการและห้องสมุด
31.
นางสุพัตรา  อัลจาฟิ ครูภาษาอังกฤษ
32.
นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ก้านพลู ครูภาษาอังกฤษ
 33
นางสาวซอลีฮะ  ดอเลาะ  งานบัญชี/การเงิน 
34
นายณัฐพล  มูฮำหมัด   นักศึกษาวิชาทหาร
35
นายฤทธิรงค์  ช่อฮวด หัวหน้างานพัสดุ
36 นางสาวยุพเรศ  บ่อหนา หนัวหน้างานวัสดุ/เจ้าหน้าที่ธนาคาร/กองทุน กยศ.
37 นางสาวเบญญา  ฉิ่มแก้ว ครูสาขาการบัญชี
38 นางวัชรียา เฟ็นดี้ แม่บ้าน
39 นางยูรีพร  จันทร์ขำ แม่บ้าน
40 นายวินัย  ขำใหญ่ รักษาความปลอดภัย