คณาจารย์
หน้าแรก   /   ข้อมูลคณาจารย์

 

            ผู้บริหาร 


                                                                                                          

           นายสมาน   มาลีพันธ์ุ

ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย

 

             นายมนตรี  มาลีพันธ์ุ

ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ

 

         นายสมศักดิ์  มูหะหมัด

ผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา


 

               

                นางสาวปราณี  มิสกาวัน

                    รองผู้อำนวยการ

           ผู้ช่วยฝ่ายนโยบายและแผนงาน 

                    หัวหน้างานทวิภาคี

                   หัวหน้างานทะเบียน 

  

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ 

 

                                                                                                                                    

                                                                             

                       นายประสิทธิ์  เจริญผล

            ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา

 

 

                            นางเมทินี  อิมามี 

               ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

 

 

                             นางธนัฐดา  ยีมิน 

          ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

                          หัวหน้างานแนะเเนว

                     หัวหน้างานศูนย์บ่มเพาะฯ

 

                               นายสมชาย  มันเดวอ

       ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักเรียนนักศึกษา  

                                 หัวหน้างานปกครอง


 หัวหน้าสาขาวิชา


                                                                                                                                                                                                                       

                       นางสาวอณู  เทศงามถ้วน

                           หัวหน้าสาขาการบัญชี

                           หัวหน้างานหลักสูตร

 

 

                         นางยุพา  ไทยพิทักษ์

                      หัวหน้าสาขาการตลาด

              หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมฯ

 

 

                          นางสาววิศัลยา ทองทับ

                     หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

                     หัวหน้างานสื่อการเรียนการสอน

 

 

                              นายสมชาย  ผิวงาม

                   หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

                                หัวหน้างานสารสนเทศ

 

 


 


หัวหน้าหมวดวิชา/หัวหน้าพื้นฐาน


                                        
                                                                                  

                        นายสมทวี  มานวงศ์ 

                 หัวหน้าหมวดอิสลามศึกษา 

                        นางสาวสุภาพร  ยูซบ

                       หัวหน้าพื้นฐานวิชาชีพ

                      นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์

            หัวหน้าพื้นฐานสามัญ/งานพยาบาล

 บุคลากรสาขาวิชาการบัญชี


                            

    นางสาวอณู   เทศงามถ้วน

       หัวหน้าสาขาการบัญชี

 

            นางเมทินี  อิมามี

        ครูสาขาวิชาการบัญชี

 

         นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ

        ครูสาขาวิชาการบัญชี

 

    นางสาวเบญญา ฉิ่มแก้ว

      ครูสาขาวิชาการบัญชี

 บุคลากรสาขาวิชาการตลาด

 

                               

        นางยุพา  ไทยพิทักษ์

     หัวหน้าสาขาการตลาด

 

        นางธณัฐดา  ยีมิน

      ครูสาขาวิชาการตลาด

 

        นางสาวสุภาพร  ยูซบ

        ครูสาขาวิชาการตลาด

 

    ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  บุสมาน

         ครูสาขาวิชาการตลาด

 บุคลากรสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ


                       

      นางสาววิศัลยา  ทองทับ

  หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ  

 

         นางรัตติญา  สุวินัย

  ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

 

             นางสาวสนธิยา  โซ๊ะกิ๊

   ครูสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ   


บุคลากรสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล


       

                นายสมชาย  ผิวงาม

    หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล  

 

       นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ

  ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุริจดิจทัล  

 

         นางสาวสุพนา  หมัดหมุด

   ครูสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล   

 บุคลากรสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)


                                           
     หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก         ครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก          ครูสาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก    

บุคลากรหมวดพื้นฐานสามัญ

     

  นางสาวกฤติมา   มะลิวัลย์

    หัวหน้าพื้นฐานสามัญ

 

    นายประสิทธิ์ เจริญผล

          ครูภาษาอาหรับ

 

      นายภราดร  แก้วนุช

           ครูภาษาอาหรับ


      นายสมชาย  มะหะมาน

               ครูภาษาอาหรับ          

     นายสมทวี  มานวงศ์

            ครูภาษาอาหรับ

 

        นางฮัสนา  และไหม

          ครูคณิตศาสตร์

 

    นางสาวกฤติมา   มะลิวัลย์

           ครูวิทยาศาสาตร์

 

     นางสุพัตรา  วงษ์สวัสดิ์

         ครูภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 

นางสาวกัญจน์ณัฏฐ์  ก้านพลู

          ครูภาษาอังกฤษ

 

   Mr.Rechard  Ankamah

            ครูภาษาอังกฤษ

 

 

 

 

 


 

บุคลากรอิสลามศึกษา

                       

       นายสมศักดิ์  มูหะหมัด

ผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา

 

        นายประสิทธิ์  เจริญผล

ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา

 

          นายสมทวี   มานวงศ์

     หัวหน้าหมวดอิสลามศึกษา

 

        นายสมชาย มันเดวอ

         ครูหมวดอิสลามศึกษา

                              

          นายภราดร  แก้วนุช

            ครูอิสลามศึกษา

 

                 นายทรงสิทธิ์  พุ่มวิจิตร

                    ครูอิสลามศึกษา

 

             นายอารีย์  เย็นใจ

               ครูอิสลามศึกษา

 

    นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ

           ครูอิสลามศึกษา

     

 

    


  


     

          นายสมชาติ  กำมะหยี่

               ครูอิสลามศึกษา

 

          นายบรรชา  เสือสมิง

            ครูอิสลามศึกษา

 

         นายสมชาย  มะหะมาน

            ครูอิสลามศึกษา

 

      นายประสาน  ศรีมาลา

          ครูอิสลามศึกษา

       


   

 

       

 

 

        นายวิศิษฐ์   สุมาลยศักดิ์

          ครูอิสลามศึกษา

 

      นายเอกชัย   พิมพ์สำฤทธิ์

            ครูอิสลามศึกษา


    

 

 

 


 

บุคลากรฝ่ายสนับสนุน

     

     นางสาวซารีฮะ   ดอเลาะ

           งานการเงิน

 

       นายฤทธิรงค์   ช่อฮวด

        งานอาคารสถานที่

 

       นายพิเชษฐ์  ดอกรัก

         งานฝ่ายปกครอง

 

      นายณัฐพล  มูฮำหมัด

  งานนักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

           

   นางปัญฑิจา  กล่าวรัมย์

        งานบรรณารักษ์

 

 นายอิทธิวัฒน์ ฐิตะลักษขณะ

        งานระบบเครือข่าย

       

 

** หมายเหตุ ข้อมูลระดับการศึกษาครูและบุคลากรทางการศึกษา (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)


 

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน

 

       

            นายวินัย  ขำใหญ่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

           นายสมชาย จุ่นแก้ว

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย

 

   นางสาวยูรีพร  จันทร์ขำ

                  แม่บ้าน 

       นางสาวสุกัญญา   พิลานนท์  

                        แม่บ้าน

            

 

       นางวาสนา   พันธ์ผึ้ง

                แม่บ้าน

 

 

        นายเดชา  นุตมะหะหมัด

             นักการภารโรง