คณาจารย์
หน้าแรก   /   คณาจารย์

รายนามบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา  2560
 1. นายสมาน  มาลีพันธุ์
 2. นายมนตรี มาลีพันธุ์
 3. นายสมศักดิ์ มูหะหมัด
 4. นายประสิทธิ์ เจริญผล
 5. นางสาวปราณี มิสกาวัน
 6. นางเมทินี อิมามี
 7. นางสาววิไล มะแอ
 8. นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุรานนท์
 9. นางธณัฐดา ยีมิน
 10. นางสาวยุพา ไทยพิทักษ์
 11. นายอุมัร บุตรลพ
 12. ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ บุสมาน
 13. นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์
 14. นางสาวปาวินา โซ๊ะเฮง
 15. นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์
 16. นางสาวอณู เทศงามถ้วน
 17. นางสาวบุศรา วงษ์สมาน
 18. นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน
 19. นางสาวสุภาพร ยูซบ
 20. นางสาวซารีฮะ ดอเลาะ
 21. นายภราดร แก้วนุช
 22. นายสมชาย มันเดวอ
 23. นางวีรีญา และเยาะ
 24. นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ
 25. นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ
 26. นายประสาน ศรีมาลา
 27. นายสมชาย เลาะซำซู
 28. นางสาวสุมาลี และเยาะ
 29. นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ
 30. นายสมทวี มานวงค์
 31. นางสาวสุพนา หมัดหมุด
 32. นางสาววิศัลยา ทองทับ
 33. นางสาวเจ๊ะรูฮายา ลือแบลูวง
 34. นายสุรชัย จิตต์ถวิล
 35. นายณัฐพล มูฮำหมัด
 36. นายนพดล สุขอารมณ์
 37. นายสมชาย มะหะมาน
 38. นายสมชาย ผิวงาม
 39. นางสาวคัทริน มีสุวรรณ
 40. นายเอกมล มะหะหมัดซอและ