คณาจารย์
หน้าแรก   /   คณาจารย์

รายนามบุคลากร

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา  2561


ลำดับ รูปภาพ ชื่อ - สกุล หน้าที่ความรับผิดชอบ
1.   นายสมาน   มาลีพันธ์ุ ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย
2.   นายมนตรี  มาลีพันธ์ุ ผู้รับใบอนุญาติ/ผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ
3.   นายสมศักดิ์  มูหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา
4.     นางสาวปราณี  มิสกาวัน รองผู้อำนวยการ/ผู้ช่วยฝ่ายแผนงานฯ/ทวิภาคี/งานทะเบียน 
 5.     นายประสิทธิ์  เจริญผล ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายอิสลามศึกษา 
 6.    นางเมทินี  อิมามี  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ 
 7.      ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร/งานวิจัยนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ 
8.   นางธนัฐดา  ยีมิน  รองผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ/หัวหน้างานแนะเเนว/สื่อการเรียนการสอน 
 9.    นางสาวอณู  เทศงามถ้วน หัวหน้าสาขาบัญชี/งานหลักสูตรและแผนการสอน 
 10.    นางยุพา  ไทยพิทักษ์ หัวหน้าสาขาการตลาด/งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 
 11.   นายสมชาย  ผิวงาม   หัวหน้าสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 12.   นายสมทวี  มานวงศ์  หัวหน้าหมวดอิสลามศึกษา 
 13.    นางสาวสุภาพร  ยูซบ  หัวหน้าพื้นฐานวิชาชีพ/ส่งเสริมผลิตผลนักเรียนนักศึกษา
 14.   นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  หัวหน้าพื้นฐานสามัญ/ฝ่ายพยาบาล 
 15.    ว่าที่ร้อยตรีภานุพงศ์  บุสมาน ครูการตลาด/งานสื่อการเรียนการสอน 
 16.   นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ ครูการบัญชี/ช่วยงานทะเบียน/งานประชาสัมพันธ์/งานแนะแนว/หัวหน้างานบัญชี 
 17.    นางรัตติญา  สุวินัย ครูคอมพิวเตอร์/หัวหน้างานประกันคุณภาพ
 18.   นางสาววิศัลยา ทองทับ ครูคอมพิวเตอร์ 
 19.   นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ  ครูคอมพิวเตอร์ 
 20.   นางสาวสุพนา  หมัดหมุด  ครูคอมพิวเตอร์ 
 21.   นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ  ครูคอมพิวเตอร์ 
22.    นายภราดร  แก้วนุช ครูอิสลามศึกษา/รองหัวหน้างานอิสลามศึกษา/งานพัฒนาหลักสูตรอิสลามศึกษา
 23.    นายสมชาย  มะหะมาน ครูอิสลามศึกษา/งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษาฝ่า่ยพัฒน์ฯ 
24.    นายสมชาย  มันเดวอ ครูอิสลามศึกษา/งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน 
 25.   นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ  ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานวัดและประเมินผล 
 26.   นางสาวบุศรา  วงษ์สมาน  ครูอิสลามศึกษา/เลขาฯงานวัดและประเมินผล 
27.   นายสมชาย  เลาะซำซู ครูอิสลามศึกษา/หัวหน้างานกิจกรรมพิเศษ
 28.    นายประสาน  ศรีมาลา  ครูอิสลามศึกษา /งานสื่อการเรียนการสอน 
29.     นายวิศิษฐ์  สุมาลยศักดิ์

ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 

 30.   นายอารีย์  เย็นใจ  ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 
 31.   นายสมชาติ  กำมะหยี่  ครูอิสลามศึกษา/งานกิจกรรมพิเศษ 
 32.   นางฮัสนา  และไหม  ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/เลขาฯงานประกันคุณภาพ 
 33.   นางวีรีญา  และเยาะ  ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/ช่วยงานสวัสดิการ (กยศ.) ฝ่ายพัฒน์ฯ 
 34.   นางปัจฑิตา  กล่าวรัมย์  ครูวิชาพื้นฐานสามัญ/งานห้องสมุด 
 35.   นางสาวซอลีฮะ  ดอเลาะ  งานบัญชี/การเงิน 
36.   นายณัฐพล  มูฮำหมัด   นักศึกษาวิชาทหาร
37.    นายฤทธิรงค์  ช่อฮวด งานธุรการ 
38.   สุรชัย  จิตร์ถวิล งานธุรการ