ปรัชญาวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ปรัชญาวิทยาลัย

ปรัชญาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
 

ปรัชญาวิทยาลัย
ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลย๊

  • ใฝ่หาความรู้ หมายถึง มีความมานะ พากเพียร มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
  • เชิดชูคุณธรรม หมายถึง การดำรงศิลธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  • ก้าวนำวิชาการ หมายถึง การพัฒนาองค์ความรู้ นำมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอน ด้วยการศึกษาค้นคว้า ตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี
  • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี หมายถึง มีความรู้ ความสามารถ ในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล และการถ่ายทอดความรู้สู่มวลชน

เอกลักษณ์
บ่มเพาะคุณธรรม บริการวิชาชีพ

อัตลักษณ์
สุภาพชน คนคุณธรรม นำวิชาชีพ

เอกลักษณ์

 บ่มเพาะคุณธรรม บริการวิชาชีพ