ปรัชญาวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ปรัชญาวิทยาลัย

ปรัชญาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
 

ปรัชญาวิทยาลัย     :     ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลย๊

  • ใฝ่หาความรู้                 หมายถึง        มีความมานะ พากเพียร มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
  • เชิดชูคุณธรรม            หมายถึง         การดำรงศิลธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
  • ก้าวนำวิชาการ           หมายถึง         การพัฒนาองค์ความรู้ นำมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอน ด้วยการศึกษาค้นคว้า ตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี
  • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง         มีความรู้ ความสามารถ ในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล และการถ่ายทอดความรู้สู่มวลชน

เอกลักษณ์    :   บ่มเพาะคุณธรรม บริการวิชาชีพ

อัตลักษณ์      :   สุภาพชน คนคุณธรรม นำวิชาชีพ

คุณธรรมอัตลักษณ์       :   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา