แผนงานงบประมาณ
หน้าแรก   /   แผนงานงบประมาณ
แผนงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2561 
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

รายจ่าย

จำนวนเงิน

ร้อยละ

หมายเหตุ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน

191,230

21.44

 

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

496,247.35

          55.66

 

 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

115,758

           12.98

 

 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

88,450

9.92

 

รวมรายจ่าย

891,685.35

100