แผนงานงบประมาณ
หน้าแรก   /   แผนงานงบประมาณ
แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563
ค่าใช้จ่ายบุคลากร
รายการ        จำนวนเงิน
เงินเดือนครู 8,194,761.00
เงินเดือนแม่บ้านและรักษาความปลอดภัย  462,000.00
ค่าตอบแทนครูสอนวันอาทิตย์ 907,839.00
ค่าตอบแทนครูพิเศษ 269,596.00
ค่าสอนภาคฤดูร้อนและปรับระดับคะแนน 75,960.00
ค่าสวัสดิการ 11,900.00
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ (3%)                                                                                                                                                                                                                                178,100,895.00
รวม 10,100,895.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 2,040,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 210,000.000.00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 172,495.61
ค่าหนังสือเรียน 1,425,297.00
ค่าหนังสือเรียนอิสลามศึกษา 143,859.00
ค่าเครื่องแบบ 825,885.00
ค่าบัตรนักศึกษาและสายคล้อง 25,840.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 325,468.00
ค่าจ้าง 92,095.00
ค่าซ่อมแซม 260,872.00
ค่าบริการ 148,308.00
ค่าใช้จ่ายประกวด แสดง แข่งขันทักษะ 192,976.00
ค่าเดินทาง 154,041.00
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 895,767.50
ค่าน้ำมัน 17,203.00
ค่ารับรอง 91,892.00
ค่าธรรมเนียมอื่น 14,006.25
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 125,293.21
ค่าป้ายไวนิล 56,517.00
ค่าโทรศัพท์ 74,178.67
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 116,797.00
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 98,689.00
ค่ายา 6,441.00
ค่าใช้จ่ายแนะแนว 63,796.00
ค่าอบรมสัมมนา 51,461.00
ค่าไฟฟ้า 470,647,.96
ค่าน้ำประปา 29,353.23
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิเตอร์ 129,592.04
ค่าใช้จ่ายโครงการการกุศล (กุรบาน63) 87,617.00
ค่าโครงการพิเศษภายนอก 325,910.00
ค่าตรวจสุขภาพ 145,520.00
เบี้ยประกันภัย 123,541.00
ค่าเช่าระบบบริหารสถานศึกษา 62,274.00
ภาษีที่ดินและโรงเรือน 61,044.00
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 150,000.00
รวม 9,217,241.45

แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563

รายจ่าย     จำนวนเงิน

1. งบบุคลากร

  10,100,865.00
2. งบดำเนินการ    9,217,241.45
3. งบลงทุน

   57,000.00

4. งบเงินอุดหนุน

   9,054,042.81
5. รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                    548,403.00

 รวมรายจ่าย

   28,977,582.26

แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2562
รายจ่าย จำนวนเงิน

1. งบบุคลากร

   10,018,782.00   
2. งบดำเนินการ    6,232,852.04
3. งบลงทุน    512,386.49

4. งบเงินอุดหนุน

   1,724,316.13
5. รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        441,676.00

 รวมรายจ่าย

   18,930,012.66

แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2561

รายจ่าย

จำนวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน 191,230 21.44  
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 496,247.35 12.98  
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 115,758 12.98  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

88,450 9.92  

 รวมรายจ่าย

891,685.35 100