แผนงานงบประมาณ
หน้าแรก   /   แผนงานงบประมาณ
แผนงานงบประมาณ ประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

รายจ่าย

จำนวนเงิน

ร้อยละ

หมายเหตุ

1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน

2,738,980

58.41

 

2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม

145,366

3.1

 

3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน

248,529

5.3

 

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

1,297,041

27.66

 

5. รายจ่ายพัฒนาบุคลากร   ฯลฯ

2,59,315

5.53

 

รวมรายจ่าย

4,689,231

100