แผนงานงบประมาณ
หน้าแรก   /   แผนงานงบประมาณ

แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2563

รายจ่าย     จำนวนเงิน

1. งบบุคลากร

  10,100,865.00
2. งบดำเนินการ    9,217,241.45
3. งบลงทุน

   57,000.00

4. งบเงินอุดหนุน

   9,054,042.81
5. รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                    548,403.00

 รวมรายจ่าย

   28,977,582.26

แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2562

รายจ่าย จำนวนเงิน

1. งบบุคลากร

   10,018,782.00   
2. งบดำเนินการ    6,232,852.04
3. งบลงทุน    512,386.49

4. งบเงินอุดหนุน

   1,724,316.13
5. รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        441,676.00

 รวมรายจ่าย

   18,930,012.66

แผนงานและงบประมาณประจำปีการศึกษา 2561

รายจ่าย

จำนวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน 191,230 21.44  
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 496,247.35 12.98  
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 115,758 12.98  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

88,450 9.92  

 รวมรายจ่าย

891,685.35 100