แผนงานงบประมาณ
หน้าแรก   /   แผนงานงบประมาณ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 

งบประมาณประจำปีการศึกษา 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 

4 เงินสดและรายการเที่ยบเท่าเงินสด                                                        หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

เงินสด

55,672.00

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ

746,658.31

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

5,126.89

รวม 

802,330.31

 

5 รายได้ค้างรับ                                                                                 หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

ลูกหนี้-นักเรียนนักศึกษา (เก่า)

5,984,456.00

ลูกหนี้-นักเรียนนักศึกษา ปัจจุบัน

456,322.00

ลูกหนี้-อื่นๆ

12,000.00

รวม 

6,440,778.00

 

6 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                                                                      หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

เครื่องแบบนักเรียนนักศึกษา

221,589.00

อุปกรณ์การเรียน

32,215.00

สินค้าอื่นๆ

1,576.00

รวม 

253,804.00

 

7 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์                                                                    หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

อาคารและสิ่งก่อสร้าง

38,567,913.29

ครุภัณฑ์ยานพาหนะ

2,697,288.00

ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,750,637.50

ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง

177,553.00

ครุภัณฑ์การศึกษา

374,706.56

ครุภัณฑ์การกีฬา

86,706.00

รวม 

47,654,814.35

ค่าเสื่อมราคาสะสม-อาคารและสิ่งก่อสร้าง

24,143,513.72

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์ยานพาหนะ 

1,281,211.80

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์สำนักงาน

5,783,117.33

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์เครื่องตกแต่ง

153,192.73

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การศึกษา

204,510.72

ค่าเสื่อมราคาสะสม-ครุภัณฑ์การกีฬา

73,251.35

รวม

31,638,797.65

ที่ดินอาคารและอุปกรณ์สุทธิ

16,016,016.70

 

8 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                                                                   หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

ระบบบริหาร

354,551.00

ระบบบริหาร Mis school

157,756.00

รวม 

512,307.00

หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม 

453,108.50

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนสุทธิ

59,198.50

 

 

 

9 เจ้าหนี้ระยะสั้น                                                                               หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

เจ้าหนี้-หนังสือเรียน

124,115.00

เจ้าหนี้-วัสดุครุภัณฑ์

35,692.00

เจ้าหนี้-อุปกรณ์สำนักงาน

55,645.00

รวม 

215,452.00

 

10 ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                                                           หน่วย : บาท 

รายการ 

2564 

ค่าตอบแทนครูผู้สอนวันอาทิตย์ค้างจ่าย

55,930.00

ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย

98,751.28

ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

2,450.00

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ (3%) รอนำส่ง

15,092.00

รวม 

172,223.28

 

11 หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                                                        หน่วย : บาท 

รายการ 

2564

ค่าบริการค้างจ่าย

232,000.00

รวม

232,000.00

 

12 เงินยืมกรรมการ เป็นเงินยืมจากกรรมการบริหาร โดยไม่มีการทำสัญญา ไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0 และกำหนดชำระคืนเมื่อทวงถาม

 

 

13 รายได้จากรัฐบาล                                                                          หน่วย : บาท

รายการ

2564

รายได้เงินอุดหนุน

6,706,372.44

เงิน 15 ปี เรียนฟรี

1,478,250.00

รายได้สนับสนุนอุปกรณ์การเรียนอาชีวศึกษา

-

รวม

8,184,622.44

 

14 รายได้จากการดำเนินงาน                                                                           หน่วย : บาท

รายการ

2564

ค่าธรรมเนียมการศึกษา

6,706,372.44

ค่าเกี่ยวเนื่องการศึกษา

1,478,250.00

หัก ทุนการศึกษาและส่วนลดช่วงโควิด 1/2564

(1,933,973)

รายได้ค่าเช่า

56,000.00

รายได้ค่าเครื่องแบบ

704,409.00

รายได้ค่าลงทะเบียนเรียนปรับระดับคะแนนและภาคฤดูร้อน

367,750.00

รายได้ค่าหนังสือ

214,119.00

รายได้ค่ากิจกรรมนอกสถานที่

708,368.00

รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น

344,852.00

รายได้ค่าสมัครแข่งขันทักษะ

21,000.00

รายได้ค่าสนับสนุนการศึกษา

46,555.00

รวม

16,126,536.00

 

15 ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                          หน่วย : บาท

รายการ

2564

เงินเดือนครู

7,890,000.00

เงินเดือนแม่บ้านและรักษาความปลอดภัย

456,000.00

ค่าตอบแทนครูผู้สอนวันอาทิตย์

876,235.00

ค่าตอบแทนครูพิเศษ

196,530.00

ค่าสอนภาคฤดูร้อนและปรับระดับคะแนน

97,680.00

ค่าสวัสดิการ

5,130.00

เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ (3%ครู)

180,792.00

รวม

9,702,367.00

 

16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน                                                               หน่วย : บาท

รายการ

2564

ค่าเช่าคอมพิวเตอร์

2,040,000.00

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร

210,000.00

ค่าใช้จ่ายสำนักงาน

172,495.61

ค่าหนังสือเรียน

1,376,542.00

ค่าหนังสือเรียนอิสลามศึกษา

156,778.00

ค่าเครื่องแบบ

1,456,683.00

ค่าบัตรนักศึกษาและสายคล้อง

-

ค่าอุปกรณ์การเรียน

226,545.00

ค่าจ้าง

235,600.00

ค่าซ่อมแซม

546,880.00

ค่าบริการ

514,865.00

ค่าใช้จ่ายประกวด แสดง แข่งขัน ทักษะ

126,529.00

 

 

 

16 ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ต่อ)                                                        หน่วย : บาท

รายการ

2564

ค่าเดินทาง

254,041.00

ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม

450,706.00

ค่าน้ำมัน

17,203.00

ค่ารับรอง

78,108.20

ค่าธรรมเนียมอื่น

12,000.00

ค่าวัสดุสิ้นเปลือง

106,499.23

ค่าป้ายไวนิล

118,039.45

ค่าโทรศัพท์

63,051.87

ค่าวัสดุครุภัณฑ์

99,277.45

ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ

83,885.65

ค่ายา

5,474.85

ค่าใช้จ่ายแนะแนว

44,226.60

ค่าอบรมสัมมนา

43,741.85

ค่าไฟฟ้า

600,050.54

ค่าน้ำประปา

24,950.25

ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิเตอร์

110,153.23

ค่าใช้จ่ายโครงการการกุศล (กุรบาน64)

74,474.45

ค่าโครงการพิเศษภายนอก

277,023.50

ค่าตรวจสุขภาพ

120,750.00

เบี้ยประกันภัย

105,009.85

ค่าเช่าระบบบริหารสถานศึกษา

72,932.90

ภาษีที่ดินและโรงเรือน

51,888.04

ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร

117,300.00

รวม

9,996,268.51

 

 

17 รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่าย                                                              หน่วย : บาท

รายการ

2564

รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ต้นปี

(8,753,431.93)

รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม ประจำปี

1,852,479.01

รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

(6,900,952.92)

 

 

 


วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

งบประมาณประจำปีการศึกษา 2563

ค่าใช้จ่ายบุคลากร
รายการ        จำนวนเงิน
เงินเดือนครู 8,194,761.00
เงินเดือนแม่บ้านและรักษาความปลอดภัย  462,000.00
ค่าตอบแทนครูสอนวันอาทิตย์ 907,839.00
ค่าตอบแทนครูพิเศษ 269,596.00
ค่าสอนภาคฤดูร้อนและปรับระดับคะแนน 75,960.00
ค่าสวัสดิการ 11,900.00
เงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ (3%)                                                                                                                                                                                                                                178,895.00
รวม 10,100,895.00
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน
ค่าเช่าคอมพิวเตอร์ 2,040,000.00
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 210,000.00
ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 172,495.61
ค่าหนังสือเรียน 1,425,297.00
ค่าหนังสือเรียนอิสลามศึกษา 143,859.00
ค่าเครื่องแบบ 825,885.00
ค่าบัตรนักศึกษาและสายคล้อง 25,840.00
ค่าอุปกรณ์การเรียน 325,468.00
ค่าจ้าง 92,095.00
ค่าซ่อมแซม 260,872.00
ค่าบริการ 148,308.00
ค่าใช้จ่ายประกวด แสดง แข่งขันทักษะ 192,976.00
ค่าเดินทาง 154,041.00
ค่าใช้จ่ายจัดกิจกรรม 895,767.50
ค่าน้ำมัน 17,203.00
ค่ารับรอง 91,892.00
ค่าธรรมเนียมอื่น 14,006.25
ค่าวัสดุสิ้นเปลือง 125,293.21
ค่าป้ายไวนิล 56,517.00
ค่าโทรศัพท์ 74,178.67
ค่าวัสดุครุภัณฑ์ 116,797.00
ค่าใช้จ่ายยานพาหนะ 98,689.00
ค่ายา 6,441.00
ค่าใช้จ่ายแนะแนว 63,796.00
ค่าอบรมสัมมนา 51,461.00
ค่าไฟฟ้า 470,647,.96
ค่าน้ำประปา 29,353.23
ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร มิเตอร์ 129,592.04
ค่าใช้จ่ายโครงการการกุศล (กุรบาน63) 87,617.00
ค่าโครงการพิเศษภายนอก 325,910.00
ค่าตรวจสุขภาพ 145,520.00
เบี้ยประกันภัย 123,541.00
ค่าเช่าระบบบริหารสถานศึกษา 62,274.00
ภาษีที่ดินและโรงเรือน 61,044.00
ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียนนักศึกษาและบุคลากร 150,000.00
รวม 9,217,241.45

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

งบประมาณประจำปีการศึกษา 2562

รายจ่าย จำนวนเงิน

1. งบบุคลากร

   10,018,782.00   
2. งบดำเนินการ    6,232,852.04
3. งบลงทุน    512,386.49

4. งบเงินอุดหนุน

   1,724,316.13
5. รายจ่ายอื่นๆ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        441,676.00

 รวมรายจ่าย

   18,930,012.66

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
งบประมาณประจำปีการศึกษา 2561

                                                                                                             รายจ่าย

จำนวนเงิน ร้อยละ หมายเหตุ
1. รายจ่ายค่าวัสดุฝึก อุปกรณ์และสื่อสำหรับการเรียนการสอน 191,230 21.44  
2. รายจ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนใช้ความรู้ความสามารถไปบริการวิชาการ วิชาชีพ หรือทำประโยชน์ต่อชุมชน สังคม 496,247.35 12.98  
3. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดทำ การประกวด การแสดง โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ของผู้เรียน 115,758 12.98  

4. รายจ่ายในการส่งเสริม สนับสนุน การจัดกิจกรรมด้านการรักชาติ เทินทูนพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

และทะนุบำรุงศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การกีฬาและนันทนาการ การส่งเสริมการดำรงตนตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

88,450 9.92  

 รวมรายจ่าย

891,685.35 100