อาคารและสถานที่
หน้าแรก   /   อาคารสถานที่

 

 

 

 

 

                                         อาคาร 1

                             

                                     อาคาร 2

   

ลำดับ          

 รายการ

เลขห้อง           

จำนวน

                       

ลำดับ          

 รายการ    

เลขที่ห้อง            

จำนวน

1.  ห้องพยาบาล   121  1 ห้อง                          1. ห้องระบบปฏิบัติการ Computer 1   211  1 ห้อง
2.  ห้องปฏิบัติการจัดการธุรกิจค้าปลีก  122  1 ห้อง                          2. ห้องระบบปฏิบัติการ Computer 2  212  1 ห้อง
3. ห้องเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  123  1 ห้อง                          3.  ห้องระบบปฏิบัติการ Computer 3  213  1 ห้อง
4.  ห้องเรียนสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  124  1 ห้อง                          4.  ห้องเรียนชั้น 2  221-224  4 ห้อง
5.  ห้องประกันคุณภาพ  131  1 ห้อง                          5.  ห้องเรียนชั้น 3  231-234  4 ห้อง
6. ห้องปฏิบัติการบัญชี  132  1 ห้อง                          6.  ห้องเรียนชั้น 4  243-244   2 ห้อง
7. ห้องเรียน  133  1 ห้อง                          7. ห้องวิทยบริการ  241-242  1 ห้อง
8. ห้องปฏิบัติการตลาด  134  1 ห้อง                          8.  ห้องน้ำนักเรียนชาย    -  2 ห้อง 
9. ห้องน้ำครูชาย   -  1 ห้อง                          9.  ห้องน้ำนักเรียนหญิง    -  2 ห้อง 
10. ห้องน้ำครูหญิง   -  1 ห้อง                        
 
 
11. ห้องน้ำนักเรียนหญิง   -  1 ห้อง                            
 
12. ห้องน้ำนักเรียนชาย    -  2 ห้อง