ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ
หน้าแรก   /   ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ

ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ

           ด้วยวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้จัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ สนับสนุนความสามารถ มุ่งสู่การเป็นผู้ประกอบการในอนาคตกับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจที่จะประกอบธุรกิจเป็นของตนเอง และมีรายได้เสริมระหว่างเรียน ทางศูนย์บ่มเพาะได้จัดการอบรมการเขียนแผนธุรกิจ และศึกษาดูงานนอกสถานที่ นักเรียน นักศึกษาที่สนใจได้เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำธุรกิจเป็นของตนเอง เพื่อที่จะได้มีธุรกิจและรายได้เสริมระหว่างเรียน ดังนั้นได้ขอจัดตั้งร้าน ปริ้นไหม ไวนะ เริ่มดำเนินการจัดตั้งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2561 ซึ่งในร้านมีการให้บริการปริ้นงาน ถ่ายเอกสาร รับพิมพ์งาน จัดไฟล์เล่ม ลงโปรแกรม และจำหน่ายเครื่องเขียนต่างๆ และเป็นศูนย์ที่ให้คำปรึกษาแก่ผู้ที่สนใจจะประกอบธุรกิจอีกทาง ด้านการบริหารงาน ซึ่งมีนักศึกษาที่สนใจเข้าสู่กระบวนการการบ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561 ถึง ปีปัจจุบัน       

               ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ ตั้งอยู่ที่ 73 ม.9 ถนนมิตรไมตรี แขวง/เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 ซึ่งตั้งอยู่บริเวณอาคาร 2 ชั้น 1 บริเวรหน้าห้องปฏิบัติการดิจิทัลวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ดังรูปภาพต่อไปนี้

 

รูปภาพหน้า ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ

 

                                                                 

รูปภาพภายใน ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ

 

                                                                

                                                                 

รูปภาพการให้บริการลูกค้า ร้าน ปริ้นไหม ไวนะ