วิสัยทัศน์
หน้าแรก   /   วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

 

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"