วิสัยทัศน์
หน้าแรก   /   วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา "เศรษฐกิจพอเพียง"