วิสัยทัศน์
หน้าแรก   /   วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

โรงเรียนมีความมุ่งมั่นจัดการศึกษา เพื่อให้นักเรียนมีคุณภาพทางวิชาชีพ มีทักษะทางประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถ มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีความบากบั่น อุตสาหะ ควบคู่กับการมีคุณธรรมจริยธรรม มีสัมมาคารวะ สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ กล้าคิด กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ โดยสุจริต มุ่งประโยชน์ด้วยการใช้เทคโนโลยี