นักศึกษา
หน้าแรก   /   นักศึกษา

 จำนวนนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2565 ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2565

         ระดับชั้น                        จำนวนนักเรียน                     รวม            
ปวช.1 130 130
ปวช.2 132 132
ปวช.3 163 163
ปวส.1 104 104
ปวส.2 107 107
รวม 636 636

 

จำนวนนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2564 ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2564

         ระดับชั้น                        จำนวนนักเรียน                     รวม            
ปวช.1 137 137
ปวช.2 186 186
ปวช.3 137 137
ปวส.1 114 114
ปวส.2 214 214
รวม 788 788

 จำนวนนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2563 ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2563

         ระดับชั้น                        จำนวนนักเรียน                     รวม            
ปวช.1 176 176
ปวช.2 135 135
ปวช.3 173 173
ปวส.1 149 149
ปวส.2 188 188
รวม 821 821


 จำนวนนักเรียน นักศึกษาปีการศึกษา 2562 ณ วันที่ 10 เดือน มิถุนายน 2562

         ระดับชั้น                        จำนวนนักเรียน                     รวม            
ปวช.1 139 139 
ปวช.2 159 159
ปวช.3 119 119
ปวส.1 181 181
ปวส.2 147 147
รวม 755 755