ประวัติวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ประวัติวิทยาลัย

                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ตั้งขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว  ซึ่งเดิมได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โดยมีอาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ เป็นประธานบริหาร   สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตรพร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน สอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 โดยมีนายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง นายสมศักดิ์ มูหะหมัด เป็นครูใหญ่และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย

 • ในปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการขายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการขาย และได้เปลี่ยนชื่อ ชื่อโรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจ     
 • ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยมี นายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาต นางบุญเกื้อ เฉลยโภชน์ เป็นครูใหญ่  ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 259 คน
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2554  ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ” มีนักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษารวม 789 คน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน รอบสอง และ รอบสาม อยู่ในระดับดี (พ.ศ. 2554 - 2558)              
 • ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำระดับเหรียญทอง จากกรมการศาสนา             
 • ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก           
 • ปีการศึกษา 2559  นางสาวอรพรรณ  สันเต๊ะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก
 • ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก           
 • ปีการศึกษา 2560 นายมนตรี  มาลีพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ผู้บริหารวิถีพุทธระดับเหรียญทอง จากกรมการศาสนา             
 • ปีการศึกษา 2560  นางสาวลัดดาวัลย์ หวังปัญญา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาการบัญชี  ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก               
 • ปีการศึกษา 2561  นางสาวทัศศินันต์  เลี่ยงตระกูลชัย  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาการบัญชี  ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
 • ปีการศึกษา 2561  นางสาวธีรนุช  มังประเสริฐ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาการบัญชี  ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก               
 • ปีการศึกษา2561 รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่ง งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค             
 • ปีการศึกษา2561 รางวัลเหรียญเงิน ที่ประเทศจีน ในงาน 10th International Exhibition of Inventions 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)             
 • ปีการศึกษา2561 รางวัล MARS INTERNATIONAL INVENTION AWARD ในงาน 10th International Exhibition of Inventions 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ             
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับโล่เกียรติคุณในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากเจ้าคณะเขตหนองจอก             
 • ประจำปี 2561,ประจำปี 2562,ประจำปี 2563- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี              
 • ประจำปี 2561 - รางวัลเหรียญทองแดงโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับรางวัล หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งนวัตกรรม จากคุรุสภา           
 • ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร              
 • ประจำปี 2562 - รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันปันจักสีลัด เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย           
 • ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้น "BSU Dancing Contest" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ             
 • ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สามดาว ระดับจังหวัด             
 • ประจำปี 2562 - รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สองดาว ระดับภาค
 • ปีการศึกษา 2562 นายธนพัฒน์  เรืองเดช นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก            
 • ปีการศึกษา 2562  นายธนพัฒน์  เรืองเดช นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
 • ปีการศึกษา 2562  บันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษา สพฐ. จำนวน 20 สถานศึกษา             
 • ปีการศึกษา 2562 นายพีรภัทร มะแย้ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองระดับประเทศ โครงการ Wake up me(dai) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์             
 • ปีการศึกษา 2563 นางสาวพรรนภา  อารีบี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก             
 • ประจำปีการศึกษา 2563- รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สี่ดาว ระดับภาค