ประวัติวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ประวัติวิทยาลัย


ประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ตั้งขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว

ด้วยเหตุนี้ อาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ ประธานบริหารโรงเรียน จึงตกลงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตร พร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ

ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน สอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 โดยมีนายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง นายสมศักดิ์ มูฮำหมัด เป็นครูใหญ่ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย

ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ได้สร้างอาคารคอนกรีตแสริมเหล็ก 4 ชั้น ห้องเรียนอีก 1 ห้อง และของอนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด

ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยมี นายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาตจัดตั้ง และในปี 2554  ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ” มีนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ในปีการศึกษาแรก 259 คน ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 724 คน

ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณถาพการศึกษา (องค์การมหาชน) 

ปีการศึกษา 2559  นางสาวอรรพรรณ  สันเต๊ะ นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จแทนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน   2560 

ปีการศึกษา 2560 นางสาววีระยา  สลาม นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปภัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น.


ปีการศึกษา 2561  น.ส.ทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัล ”ความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา”  จาก 
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  ในวันอังคารที่ 7 พ.ค. 2562

 

วัตถุประสงค์ในการจัดตั้ง

  1. จัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ นอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัยและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) รวมถึงการจัดการศึกษารูปแบบต่าง ๆ ที่ทางวิทยาลัยเอกชนสามารถจัดได้ตามกฏหมาย 
  2. เพื่อให้การอบรมนักเรียน นักศึกษาให้เป็นคนดี มีคุณธรรม สามารถนำหลักธรรมของศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิต และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข
  3. เพื่อให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนการสอนหรืออุปกรณ์เกี่ยวกับการ เรียนการสอนให้แก่ผู้เรียน ครู ผู้ปกครอง บุคคลากรของโรงเรียน และชุมชนผู้เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของโรงเรียน