ประวัติวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ประวัติวิทยาลัย


ประวัติ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

 

           วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่เลขที่73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์029896401 โทรสาร 025431229                E-mail sasana_50@yahoo.co.th Website www.sasana.ac.th 

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ตั้งขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้วด้วยเหตุนี้ อาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ ประธานบริหารโรงเรียนจึงตกลงสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้นบนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตร พร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนสอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง (มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523โดยมีนายมนตรี มาลีพันธุ์เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง นายสมศักดิ์ มูฮำหมัด เป็นครูใหญ่ และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้การศึกษา ระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย

          ในปีการศึกษา 2550 โรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ได้สร้างอาคารคอนกรีตแสริมเหล็ก 4 ชั้น ห้องเรียนอีก 1 ห้อง และขออนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชา พณิชยการ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาวิชาการ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการตลาด

          ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยมี นายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาตจัดตั้ง และในปี 2554 ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ” มีนักศึกษา ปวช. และ ปวส. ใน ปีการศึกษาแรก 259 คน ปัจจุบันมีนักศึกษารวม 724 คน

         ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม ในวันที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม (พ.ศ. 2554-2558) จากสำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภถาพการศึกษา (องค์การมหาชน)

          ปีการศึกษา 2559 นางสาวอรรพรรณ สันเต๊ะ นักเรียนจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว           ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ ในวันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2560

          ปีการศึกษา 2560 นายมนตรี มาลีพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ผู้บริหารสถานศึกษาวิถีพุทธ ระดับเหรียญทอง

          ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลโรงเรียนพระราชทาน โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน พระราชูปถัมภ์มภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          ปีการศึกษา 2560 นางสาววีระยา สลาม นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ใน พระราชูปถัมภ์มภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันศุกร์ที่ 29 ธันวาคม 2560 เวลา 15.30 น.

          ปีการศึกษา 2561 นางสาวทัศศินันท์ เลี่ยงตระกูลชัย นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2562

          ปีการศึกษา 2562 นายธนพัฒน์ เรืองเดช นักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันประกวดร้องเพลงสากล เป็นเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 - 2563

          วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เป็นเจ้าภาพในการแข่งขันประกวดเขียนแผนธุรกิจ เป็นเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2561 - 2563