รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะเต็มศึกษาระดับภาค

 

 รางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช.ที่เข้าร่วมการแข่งขันสะเต็มศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่จังหวัดระยอง

1.นายวันชนะ มูเนาวาเราะ
2.นางสาวลลิดา มะมูฮำหมัด
3.นายธวัชชัย ยังเต๊ะ
4.นางสาวกิตติยา โซ๊ะพิทักษ์
และขอขอบคุณอาจารย์ควบคุมทีม อ.กฤติมาและอ.ซารีฮะ