รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช.ได้รับรางวัลเหรียญทอง การแข่งขันสะเต็มศึกษา ระดับภาค

รางวัลเหรียญทอง

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับปวช.ที่เข้าร่วมการแข่งขันสะเต็มศึกษาระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร ที่จังหวัดระยอง

1.นายวันชนะ มูเนาวาเราะ

2.นางสาวลลิดา มะมูฮำหมัด

3.นายธวัชชัย ยังเต๊ะ

4.นางสาวกิตติยา โซ๊ะพิทักษ์

และขอขอบคุณอาจารย์ควบคุมทีม อาจารย์กฤติมา มะลิวัลย์ และอาจารย์ซารีฮะ ดอเลาะ