สาขาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

สาขาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

ข่าวประชาสัมพันธ์

รางวัลและผลงาน

รางวัลและผลงาน ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

                     
                               นายมนตรี มาลีพันธุ์
ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
               **************************************


 

 
 

 บทความ จากท่านอาจารย์ สมศักดิ์ มูหะหมัด ผู้อำนวยการฝ่ายอิสลาม

 

                                                 

 

****************************************************************************

                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                      

 

กระทรวงศึกษาธิการ
สำนักคณะกรรมการขั้นพื้นฐาน
หอการค้าไทย
สวทช
สสส