รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพ ระดับสามดาว จากกิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

กิจกรรมบ่มเพาะศักยภาพสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ประจำปี 2567

ได้ผ่านการนำเสนอเอกสารเชิงแนวคิดผลงานสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรม ในระดับที่มีคุณภาพระดับสามดาว

ผลงานเรื่อง "เกมวิชวลโเวลเพื่อการเรียนรู้เรื่อง ภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์สมัยรัตนโกสินทร์"

ของนายอาทิตย์ บู่หาด และน.ส.ลาน่า วงษ์ประเสริฐ