ผลงานครู
หน้าแรก   /  ผลงานครู

การพัฒนาสื่อประสม วิชาการขายเบื้องต้น 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
โมเดลบรรจุภัณฑ์ขนมไทย วิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ฯลฯ

การพัฒนาสื่อประสม วิชาการขายเบื้องต้น 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
โมเดลบรรจุภัณฑ์ขนมไทย วิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
ฯลฯ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องหมวดบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม
ฯลฯ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบรรจุภัณฑ์เรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  โดยใช้ใบงาน
ฯลฯ

การแก้ปัญหาพฤติกรรมการมองแป้นพิมพ์ดีไทยขณะพิมพ์ ในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช.1
การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ปวช.1
ฯลฯ

การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของเรา
การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา การบัญชีตั๋วเงิน รหัส 2201-2101 โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบอมรับ ระดับปวช. ปีที่ 2 สาขางานการบัญชี
ฯลฯ