รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   ขอแสดงความยินดีนักเรียน นักศึกษา ที่ได้รับการคัดเลือกเข้าระดับภาคตะวันออก

การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ประจำปี2567 โดยมีรายชื่อนักศึกษา ดังนี้

นายวันชนะ มูเนาวาเราะ นายศักรินทร์ มะลิซ้อน นายปรัชญา วงศ์อารี นางสาวจุฑารัตน์ เลาะหมัด นางสาวลวิตา อารีย์

ได้รับการคัดเลือกเข้าระดับภาคตะวันออก