รางวัลและผลงาน
หน้าแรก   /   รางวัลและผลงาน  /   นักศึกษารางวัลพระราชทานของ นางสาวพรรณภา อารีบี

 

 นางสาวพรรณภา อารีบี   รับโล่เกียรติคุณนักศึกษารางวัลพระราชทาน ในวันที่29 พฤศจิกายน 2564

ของจากสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ฯ

มอบโดยคุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 46 พ.ศ. 2564