ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย

                 

 

 

ประวัติวิทยาลัย

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ตั้งขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว  ซึ่งเดิมได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โดยมีอาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ เป็นประธานบริหาร   สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตรพร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ  ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน สอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2523 โดยมีนายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง นายสมศักดิ์ มูหะหมัด เป็นครูใหญ่และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย

 • ในปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการขายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการขาย และได้เปลี่ยนชื่อ ชื่อโรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจ     
 • ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยมี นายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาต นางบุญเกื้อ เฉลยโภชน์ เป็นครูใหญ่  ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 259 คน
 • ต่อมาในปี พ.ศ. 2554  ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ” มีนักเรียน นักศึกษา ปวช. และ ปวส. ปัจจุบันมีนักเรียน นักศึกษารวม 789 คน
 • วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา รอบสาม จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์การมหาชน) ผลการประเมิน รอบสอง และ รอบสาม อยู่ในระดับดี (พ.ศ. 2554 - 2558)              
 • ปีการศึกษา 2558  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับการยกย่องให้เป็นโรงเรียนวิธีพุทธชั้นนำระดับเหรียญทอง จากกรมการศาสนา             
 • ปีการศึกษา 2559  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับรางวัลชมเชยสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก           
 • ปีการศึกษา 2559  นางสาวอรพรรณ  สันเต๊ะ นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก
 • ปีการศึกษา 2560 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัลสถานศึกษารางวัลพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก           
 • ปีการศึกษา 2560 นายมนตรี  มาลีพันธุ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้รับรางวัล ผู้บริหารวิถีพุทธระดับเหรียญทอง จากกรมการศาสนา             
 • ปีการศึกษา 2560  นางสาวลัดดาวัลย์ หวังปัญญา นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาการบัญชี  ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก               
 • ปีการศึกษา 2561  นางสาวทัศศินันต์  เลี่ยงตระกูลชัย  นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาการบัญชี  ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
 • ปีการศึกษา 2561  นางสาวธีรนุช  มังประเสริฐ นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาการบัญชี  ได้รับรางวัลชมเชย นักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก               
 • ปีการศึกษา2561 รางวัลชมเชย การประกวดร้องเพลงบทเพลงพระราชนิพนธ์และเพลงลูกทุ่ง งานแข่งขันทักษะวิชาชีพ ครั้งที่ 31 วิทยาลัยเทคโนโลยีมีนบุรีโปลีเทคนิค             
 • ปีการศึกษา2561 รางวัลเหรียญเงิน ที่ประเทศจีน ในงาน 10th International Exhibition of Inventions 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)             
 • ปีการศึกษา2561 รางวัล MARS INTERNATIONAL INVENTION AWARD ในงาน 10th International Exhibition of Inventions 3rd World Invention and Innovation Forum (Foshan)
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับรางวัลสถานศึกษาคุณธรรมต้นแบบ             
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับโล่เกียรติคุณในการส่งเสริมให้นักเรียนได้ศึกษาและปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา จากเจ้าคณะเขตหนองจอก             
 • ประจำปี 2561,ประจำปี 2562,ประจำปี 2563- รางวัลสถานศึกษาปลอดภัย สุขภาพอนามัยดี              
 • ประจำปี 2561 - รางวัลเหรียญทองแดงโครงการรางวัลนักคิดสิ่งประดิษฐ์รุ่นใหม่ จากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ             
 • ปีการศึกษา 2561 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจได้รับรางวัล หนึ่งสถานศึกษาหนึ่งนวัตกรรม จากคุรุสภา           
 • ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 รางวัลเหรียญทองแดง การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออกและกรุงเทพมหานคร              
 • ประจำปี 2562 - รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขันปันจักสีลัด เยาวชนชิงแชมป์แห่งประเทศไทย           
 • ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเต้น "BSU Dancing Contest" จากมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ             
 • ประจำปี 2562 ครั้งที่ 29 รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สามดาว ระดับจังหวัด             
 • ประจำปี 2562 - รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สองดาว ระดับภาค
 • ปีการศึกษา 2562 นายธนพัฒน์  เรืองเดช นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก            
 • ปีการศึกษา 2562  นายธนพัฒน์  เรืองเดช นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 2(ปวส.2) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้รับรางวัลความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษา โดยสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี             
 • ปีการศึกษา 2562  บันทึกข้อตกลง (MOU) ทางวิชาการ โครงการสะพานเชื่อมโยงการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานกับการจัดการอาชีวศึกษา กับสถานศึกษา สพฐ. จำนวน 20 สถานศึกษา             
 • ปีการศึกษา 2562 นายพีรภัทร มะแย้ม นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 3 (ปวช.3) สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจได้รับรางวัลชมเชยเหรียญทองระดับประเทศ โครงการ Wake up me(dai) เด็กยุคใหม่สื่อสารอย่างสร้างสรรค์             
 • ปีการศึกษา 2563 นางสาวพรรนภา  อารีบี นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชั้นสูง ปีที่ 2 (ปวส.2) สาขาการบัญชี ได้รับรางวัลนักเรียนพระราชทาน ประเภทอาชีวศึกษา สถานศึกษาขนาดเล็ก             
 • ประจำปีการศึกษา 2563- รางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สี่ดาว ระดับภาค

 

ตราสัญลักษณ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ


ชื่อเป็นภาษาไทย
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ


ชื่อเป็นภาษาอังกฤษ
SASANA BUSINESS ADMINISTRATION VOCATIONAL COLLEGE


เปิดสอนประเภท
อาชีวศึกษา ระดับ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) และ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)


เครื่องหมาย / ตราของโรงเรียน
คือ รูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ประกอบด้วย เทียนไข และคัมภีร์หรือตำราเรียน พร้อมตัวอักษรภาษาอาหรับ ล้อมกรอบด้วยสัญลักษณ์รูปโดมมัสยิด โอบด้วยช่อมะกอกสีเขียว ๒ ช่อ ผูกโยงด้วยแถบริบบิ้น สีทอง ปักชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างเส้นรอบวงกลมทั้งสอง ด้านบนมีชื่อวิทยาลัยศาสนบริหารธุรกิจ ด้านล่างมีชื่อเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างด้านบนและด้านล่าง คั่นด้วยรูปดาวข้างละหนึ่งดวง


อักษรย่อภาษาไทย
ศบธ.


อักษรย่อภาษาอังกฤษ
SASANA.


สีประจำโรงเรียน
สีเขียว สีทอง

 

 

ปรัชญาวิทยาลัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
 

ปรัชญาวิทยาลัย     :     ใฝ่หาความรู้ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำวิชาการ เชี่ยวชาญเทคโนโลย๊

 • ใฝ่หาความรู้                 หมายถึง        มีความมานะ พากเพียร มีความตั้งใจในการศึกษาหาความรู้ที่เป็นประโยชน์ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม
 • เชิดชูคุณธรรม            หมายถึง         การดำรงศิลธรรม เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต มีความรักชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ มีจิตสาธารณะและอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
 • ก้าวนำวิชาการ           หมายถึง         การพัฒนาองค์ความรู้ นำมาเรียบเรียงเป็นขั้นตอน ด้วยการศึกษาค้นคว้า ตลอดเวลาโดยอาศัยกระบวนการทางเทคโนโลยี
 • เชี่ยวชาญเทคโนโลยี  หมายถึง         มีความรู้ ความสามารถ ในการนำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในการรวบรวมข้อมูล และการถ่ายทอดความรู้สู่มวลชน

เอกลักษณ์    :   บ่มเพาะคุณธรรม บริการวิชาชีพ

อัตลักษณ์      :   สุภาพชน คนคุณธรรม นำวิชาชีพ

คุณธรรมอัตลักษณ์        :   ซื่อสัตย์ รับผิดชอบ จิตอาสา

 

วิสัยทัศน์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี

จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา"เศรษฐกิจพอเพียง"

 

 

พันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา

2. จัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยและจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดระบบพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร


สาขาที่เปิดสอน

สาขาวิชา

 ชื่อ - นามสกุล

หัวหน้าสาขา

             รูปภาพ

การบัญชี อาจารย์อณู  เทศงามถ้วน
การตลาด  อาจารย์ยุพา  ไทยพิทักษ์  
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อาจารย์วิศัลยา  ทองทับ
เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล อาจารย์สมชาย  ผิวงาม