ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย
หน้าแรก   /   ข้อมูลพื้นฐานของวิทยาลัย


                ข้อมูลทั่วไป  

       ชื่อภาษาไทย     :     วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

       ชื่อภาษาอังกฤษ  :  SASANA BUSINESS ADMINISTRATION VOCATIONAL COLLEGE

       เปิดสอนประเภท  :  อาชีวศึกษา

                                  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) 

- สาขาการบัญชี

  - สาขาการตลาด

- สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

- สาขาการบัญชี

- สาขาการตลาด

- สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

- สาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก (ทวิภาคี)

     เครื่องหมาย / ตราของโรงเรียน  :  คือ รูปวงกลมสองวงซ้อนกัน ภายในวงกลมมีสัญลักษณ์ของวิทยาลัย ประกอบด้วย เทียนไข และคัมภีร์หรือตำราเรียน พร้อมตัวอักษรภาษาอาหรับ ล้อมกรอบด้วยสัญลักษณ์รูปโดมมัสยิด โอบด้วยช่อมะกอกสีเขียว ๒ ช่อ ผูกโยงด้วยแถบริบบิ้น สีทอง ปักชื่อวิทยาลัยเป็นภาษาอังกฤษ ระหว่างเส้นรอบวงกลมทั้งสอง ด้านบนมีชื่อวิทยาลัยศาสนบริหารธุรกิจ ด้านล่างมีชื่อเขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร ระหว่างด้านบนและด้านล่าง คั่นด้วยรูปดาวข้างละหนึ่งดวง

      อักษรย่อภาษาไทย  :  ศบธ.

      อักษรย่อภาษาอังกฤษ : SASANA.

      สีประจำโรงเรียน  :  สีเขียว สีทอง

      วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ตั้งอยู่ที่ 73 หมู่ 9 แขวงหนองจอก เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 เดิมชื่อโรงเรียนสตรีศาสนวิทยา ตั้งขึ้นเพื่อสนองความประสงค์ของบรรดาผู้ปกครองที่ต้องการส่งบุตรหลานเข้าศึกษาทางศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับควบคู่กันไปกับการศึกษาวิชาวิชาชีพหลังจากสำเร็จการศึกษาภาคบังคับแล้ว ซึ่งเดิมได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ โดยมีอาจารย์สมาน มาลีพันธุ์ เป็นประธานบริหาร สร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น บนเนื้อที่ 2 ไร่ 1.3 งาน หรือ 3,720 ตารางเมตรพร้อมทั้งดำเนินการขออนุญาตจัดตั้งเป็นโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ได้รับใบอนุญาตจัดตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนกระทรวงศึกษาธิการ ใบอนุญาตเลขที่ กน. 001/2537 ออกให้ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม 2537 ให้จัดการศึกษาหลักสูตรโรงเรียน สอนศาสนาอิสลามและภาษาอาหรับ ระดับอิสลามศึกษาตอนกลาง(มุตะวัซซีเฎาะฮ์) 3 ปี และอิสลามศึกษาตอนปลาย (ซานาวียะฮ์) ของกระทรวงศึกษาธิการ

     พ.ศ. 2523 โดยมีนายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับใบอนุญาตจัดตั้ง นายสมศักดิ์ มูหะหมัด เป็นครูใหญ่และศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนกรุงเทพมหานคร ได้ใช้สถานที่เป็นศูนย์ให้การศึกษาระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายไปพร้อมกันด้วย ในปีการศึกษา 2550 ขออนุญาตจัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการขายและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และการขาย และได้เปลี่ยนชื่อ ชื่อโรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจ  ได้รับอนุญาตจัดตั้งเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2550 โดยมี นายมนตรี มาลีพันธุ์ เป็นผู้รับในอนุญาต นางบุญเกื้อ เฉลยโภชน์ เป็นครูใหญ่  ในปีการศึกษาแรกมีนักเรียนนักศึกษาจำนวน 259 คน     

   ปี พ.ศ. 2554  ได้มีการเปลี่ยนชื่อเป็น “วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ”  จัดการเรียนการสอน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประเภทวิชา พาณิชยกรรม สาขาวิชาสาขาการบัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ และสาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี การตลาด และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

     ปี พ.ศ. 2563 ได้มีการปรับหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาคอมพิวเตอร์บริหารธุรกิจ เปลี่ยนเป็น สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล 

     ปี พ.ศ. 2565 ได้มีการเพิ่มหลักสูตรสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชา บริหารธุรกิจ สาขาการบัญชี สาขาการตลาด สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล และสาขาการจัดการธุรกิจค้าปลีก                   

         

       แนวทางการจัดการเรียนการสอน 

      ปรัชญาวิทยาลัย  :  ใฝ่หาความรู้  เชิดชูคุณธรรม  ก้าวนำวิชาการ  เชี่ยวชาญเทคโนโลยี   

      วิสัยทัศน์  :   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มุ่งผลิตเยาวชนให้เป็นคนดี คิดเป็น ทำเป็น เป็นเลิศทางด้านวิชาชีพ ก้าวทันเทคโนโลยี  จัดการเรียนรู้โดยยึดหลักปรัชญา  "เศรษฐกิจพอเพียง"

      พันธกิจ  :  1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา

      2. จัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยและจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

      3. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

      4. จัดระบบพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

      5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

      6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร

สภาพแวดล้อมภายในวิทยาลัย