กิจกรรมและรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
หน้าแรก   /  กิจกรรมและรางวัลศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการ
อบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

คณะครู และนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาดูงานร้านถ่ายเอกสาร ดวงแก้ว ก๊อปปี้

คณะครู และนักเรียน นักศึกษาได้ศึกษาดูงานร้านริมบ่อ Coffee

ศึกษาดูงานวิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฏร์พณิชยการ จังหวัดสุราษฏร์ธานี

เข้าร่วมรับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจระดับชาติ

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ได้เข้ารับการประเมินศูนย์ฯ

ศึกษาดูงาน กระบวนการสร้างผู้ประกอบการในสถานศึกษาอาชีวศึกษา ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ณ ร้าน Home Pung

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ณ ร้าน มองเทรอ ค่าเฟ่ แอนด์ฟาร์ม

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการฯ ณ ร้านเบอเกอรี่

อบรมการเขียนแผนธุรกิจ กับผู้ประกอบการในยุคดิจิทัล

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้านป้ายพี่สุ

ศึกษาดูงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ ร้าน มองเทรอ ค่าเฟ่ แอนด์ฟาร์ม

อบรมการพัฒนาศักยภาพเพื่อเป็นผู้ประกอบการ

อบรมการวางแผนทางธุรกิจ และการพัฒนาส่งเสริมการตลาด

อบรมให้ความรู้การดำเนินการจัดตั้งศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาในสถานศึกษาอาชีวศึกษาเอกชน

ประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อนิเทศติดตามการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะฯ