พันธกิจ
หน้าแรก   /   พันธกิจ


พันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

  1. จัดการศึกษาให้บรรลุตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช) พศ.2545 ปรับปรุง 2546 ของกรมอาชีวศึกษา และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส) พ.ศ 2546 ของกรมอาชีวศึกษา
  2. จัดกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ให้มีความรู้ ความสามารถ มีทักษะและประสบการณ์ในวิชาชีพเต็มศักยภาพของผู้เรียน ประเมินผลและวัดผลตามสภาพจริง
  3. ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ขยัน ประหยัด อดทน มีระเบียบวินัย ความรับผิดชอบ มีสัมมารคาระ ตามแบบอย่างทางศิลธรรมอันดีงามในสังคมระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
  4. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสุขภาพ พลานามัย แข็งแรง สมบูรณ์ โดยตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
  5. จัดสถานศึกษาให้มีสิ่งแวดล้อมเอื้ออำนวยต่อการเรียนรู้ จัดให้มีวัสดุอุปกรณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และสื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยอย่างพอเพียง
  6. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะและประสบการณ์ในการใช้ภาษาสื่อสาร และเทคโนโลยีอย่างมีประสิทธิภาพ
  7. พัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ความสามารถในภาระงานที่รับผิดชอบ
  8. .ห้การบริการวิชาการแก่สังคม และเผยแพร่ความรู้ด้านอิสลามศึกษาและวิชาชีพต่าง ๆ แก่ชุมชนและท้องถิ่น