พันธกิจ
หน้าแรก   /   พันธกิจ


พันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

เป้าประสงค์ (Strategic Goal)

     1. หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพมุ่งสู่มาตรฐานสากล

     2. ระบบบริหารจัดการศึกษามีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

     3. ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษามีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

     4. สำเร็จการศึกษาสื่อสารได้สองภาษา มีทักษะดิจิทัล มีความรู้และทักษะตามมาตรฐานอาชีพ มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะที่พึงประสงค์

     5. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สภาพแวดล้อม และอาคารสถานที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

 

พันธกิจ (Mission)

     1. จัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ

     2. บริหารสถานศึกษาด้วยระบบบริหารงานคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล

     3. ส่งเสริมให้ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาพัฒนาตนเองให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพให้เหมาะสมกับมาตรฐานตำแหน่ง

     4. เพิ่มศักยภาพผู้เรียนให้มีทักษะภาษาต่างประเทศและทักษะดิจิทัลมุ่งสู่มาตรฐานสากล

     5. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบ มีจิตอาสา รักและภูมิใจในศิลปวัฒนธรรมไทย มีทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

     6. พัฒนาสภาพแวดล้อมและอาคารสถานที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มีความปลอดภัย และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม