พันธกิจ
หน้าแรก   /   พันธกิจ


พันธกิจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

1. ขยายโอกาสทางการศึกษาให้แก่นักเรียน นักศึกษา

2. จัดโครงสร้างการบริหารที่ชัดเจน เอื้อต่อการปฏิบัติงานของวิทยาลัยและจัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

3. จัดการเรียนการสอนและพัฒนานักเรียน นักศึกษาให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์มุ่งสู่การเป็นพลเมืองไทย และพลเมืองโลกที่ดี ตามหลักของเศรษฐกิจพอเพียง

4. จัดระบบพัฒนาครู และบุคลากรทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง

5. เป็นแหล่งให้บริการทางวิชาการแก่ชุมชนและสังคม

6. ส่งเสริมนักเรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร