สถานประกอบการ
หน้าแรก   /   สถานประกอบการ


รายชื่อสถานประกอบการ, นักเรียน-นักศึกษา เพื่อนิเทศฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

     ปีการศึกษา        อาจารย์ผู้ดูแล            รูปภาพ

1. ปีการศึกษา 2562

2. ปีการศึกษา 2563

อาจารย์ยุพา     ไทยพิทักษ์