หลักสูตร
หน้าแรก   /   หลักสูตร


 

รายวิชาตามโครงสร้าง 

ลำดับ

              สาขาวิชา 

                                                           หลักสูตร

      หัวหน้าสาขาวิชา

             รูปภาพ

1 สาขาวิชาการบัญชี

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบปวช.)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบม.6)

อาจารย์อณู  เทศงามถ้วน
2 สาขาการตลาด

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบปวช.)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

 อาจารย์ยุพา  ไทยพิทักษ์  
3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562 

 

อาจารย์วิศัลยา  ทองทับ
4 สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

รายวิชาตามโครงสร้าง หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบปวช.)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบม.6)


อาจารย์สมชาย  ผิวงาม