หลักสูตร
หน้าแรก   /   หลักสูตร

ลำดับ หลักสูตรสาขาการบัญชี
1.  หลักสูตรปวช. (หลักสูตรเก่า)
2. หลักสูตรปวช.  (หลักสูตรใหม่)
3. หลักสูตรปวส. (จบ ปวช. หลักสูตรเก่า)
4. หลักสูตรปวส. (จบ ม.6 หลักสูตรเก่า)
5. หลักสูตรปวส. (จบ ปวช. หลักสูตรใหม่)
6. หลักสูตรปวส. (จบ ม.6 หลักสูตรใหม่)

 

ลำดับ หลักสูตรสาขาการตลาด
1.  หลักสูตรปวช. (หลักสูตรเก่า)
2. หลักสูตรปวช.  (หลักสูตรใหม่)
3. หลักสูตรปวส. (จบ ปวช. หลักสูตรเก่า)
4. หลักสูตรปวส. (จบ ม.6 หลักสูตรเก่า)
5. หลักสูตรปวส. (จบ ปวช. หลักสูตรใหม่)
6. หลักสูตรปวส. (จบ ม.6 หลักสูตรใหม่)


 

ลำดับ หลักสูตรสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
1.  หลักสูตรปวช. (หลักสูตรเก่า)
2. หลักสูตรปวช.  (หลักสูตรใหม่)
3. หลักสูตรปวส. (จบ ปวช. หลักสูตรเก่า)
4. หลักสูตรปวส. (จบ ม.6 หลักสูตรเก่า)
5. หลักสูตรปวส. (จบ ปวช. หลักสูตรใหม่)
6. หลักสูตรปวส. (จบ ม.6 หลักสูตรใหม่)