หลักสูตร
หน้าแรก   /   หลักสูตร
                                                         หลักสูตรการศึกษา ประจำปี 2560                                                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
                                                                             แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประจำปีการศึกษา 2559
                                                                                                           ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบ ม.6)
                   โครงสร้างหลักสูตร                     ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 1                          ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 2                  ภาคฤดูร้อนที่ 1 อาชีพ
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา รายวิชา
วิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ 3200-0001 หลักการบัญชีเบื้องต้น 1 2 2 3 3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ 2 2 3            
  3200-0001 หลักการขาย 3 0 3 3200-0010 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2 2 3            
            3200-0003 การเป็นผู้ประกอบการ 3 0 3            
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต                                
1.1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)                                
1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 3000-1101  ภาษาไทยเพื่อสื่อสารในงานอาชีพ 3 0 3                      
1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 3000-1204 ภาษาอังกฤษโครงงาน 0 2 1 3000-1201 ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางธุรกิจและสังคม 2 2 3            
1.2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                                
1.2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)           3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 2 3           รายวิชาที่มีเครื่องหมาย *
1.2.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 3000-1404 คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานอาชีพ 3 0 3                     เรียนที่สถานประกอบการ
1.3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                                
1.3.1  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)           3000-1601 การพัฒนาทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3 0 3            
1.3.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                                
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)                                
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 3001-1001 การบริหารงานคุณภาพในองค์กร 3 0 3 3200-1003 หลักการตลาด 3 0 3            
  3001-2001 เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการอาชีพ 2 2 3                      
2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 3204-2001 การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 2 2 3 3204-2003 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย 2 2 3            
    และติดตั้งซอฟต์แวร์       3204-2005 การออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ 2 2 3            
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต)                                
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                     3204-8001 ฝึกงาน * * 4  
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                                
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                                
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 3000-2001 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 3000-2002 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2 0 2 0            
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต     13 8 22     21 14 27     0 0 4  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                         โครงสร้างหลักสูตร                       ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 3                        ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 4                   ภาคฤดูร้อนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต                              
1.1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)                              
1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                              
1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)           3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 0 2          
1.2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                              
1.2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                              
1.2.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                              
1.3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                              
1.3.1  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)           3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 0 3          
1.3.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 3000-1601 การพัฒนทักษะชีวิตเพื่อสุขภาพและสังคม 3 0 3                    
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)                              
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 3200-1001 หลักเศรษฐศาสตร์ 3 0 3 3200-1002 หลักการจัดการ 2 2 3          
2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 3204-2004 ระบบการจัดการฐานข้อมูล 2 2 3 3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2 2 3          
  3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2 2 3                    
  3204-2007 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 3                    
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 3204-2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 2 2 3 3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2 2 3          
            3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 2 3          
            3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 2 3          
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                              
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 3204-8501 โครงการ * * 4                    
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต 3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานอาชีพ 2 2 3 3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3 0 3          
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0          
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต     16 12 25     18 12 23     0 0 0
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                         วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
                                                    แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2557 ประจำปีการศึกษา 2558
                                                                                   ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (จบ ม.6)
                 โครงสร้างหลักสูตร                       ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 3                        ปวส. 1 ภาคเรียนที่ 4                      ภาคฤดูร้อนที่ 2
รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา ชื่อวิชา รหัสวิชา รายวิชา
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต                              
1.1. กลุ่มทักษะภาษาและการสื่อสาร (ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต)                              
1.1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                              
1.1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)           3000-1202 กลยุทธ์การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษ 2 0 2          
1.2. กลุ่มทักษะการคิดและการแก้ปัญหา (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                              
1.2.1  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 3000-1312 การจัดการทรัพยากร พลังงานและสิ่งแวดล้อม 2 2 3                    
1.2.2  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                              
1.3. กลุ่มทักษะทางสังคมและการดำรงชีวิต (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                              
1.3.1  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)           3000-1505 การเมืองการปกครองของไทย 3 0 3          
1.3.2  กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                              
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต)                              
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (15 หน่วยกิต) 3200-1001 หลักเศษฐศาสตร์ 3 0 3 3200-1002 หลักการจัดการ 2 2 3          
2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (21 หน่วยกิต) 3204-2004 ระบบจัดการฐานข้อมูล 2 2 3 3204-2002 การใช้โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง 2 2 3          
  3204-2006 การวิเคราะห์และออกแบบระบบ 2 2 3                    
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต) 3204-2103 การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม 2 2 3 3204-2101 การออกแบบและพัฒนาโปรแกรม 2 2 3          
            3204-2105 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ 2 2 3          
            3204-2109 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 2 2 3          
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                              
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 3204-8501 โครงการ  * * 4                    
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต                              
  3204-2106 การพัฒนาเว็บไซต์ในงานธุรกิจ 2 2 3           3200-9001 กฎหมายธุรกิจ 3 0 3
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 3000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3 0 2 0 3000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0          
รวมไม่น้อยกว่า 83 หน่วยกิต     13 12 22     15 3 20         3
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
                                                                                          แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2556
                                                                                  ประเภทวิชาพาณิชยกรรม สาขาวิชา คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
                      โครงสร้างหลักสูตร                            ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 1                                    ปวช. 1 ภาคเรียนที่ 2
    รหัสวิชา                  ชื่อวิชา      รหัสวิชา                      ชื่อวิชา
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต                    
1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต) 2000-1101 ภาษาไทยพื้นฐาน 2 0 2 2000-1104 การพูดในงานอาชีพ 1 0 1
1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1201 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 1 2 0 2 2000-1202 ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง 2 2 0 2
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1301 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต  1 2 2          
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1401 คณิตศาสตร์พื้นฐาน 2 0 2 2000-1406 คณิตศาสตร์พาณิชยกรรม 2 0 2
1.5  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)           2000-1504 อาเซียนศึกษา 1 0 1
1.6  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต) 2000-1601 พลศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาพ 0 2 1 2000-1607 เพศวิถีศึกษา 1 0 1
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 2001-1001 ความรู้เกี่ยวกับงานอาชีพ 2 0 2 2200-1001 เศรษฐศาสตร์เบื้องต้น 2 0 2
  2200-1002 การบัญชีเบื้องต้น 1 1 2 2 2200-1003 การบัญชีเบื้องต้น 2 1 2 2
  2200-1004 การขายเบื้องต้น 1 2 0 2 2200-1005 การขายเบื้องต้น 2 1 2 2
  2200-1006 พิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น 1 2 2 2200-1007 พิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น 1 2 2
2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต)                    
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2212-2136 ภาษาอาหรับ 1 2 2 3 2212-2137 ภาษาอาหรับ 2 2 2 3
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                    
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                    
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต           2001-1002 การเป็นผู้ประกอบการ 2 0 2
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000-2001 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 1  0 2 0 2000-2002 กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ 2 0 2 0
                   หรือ               หรือ
  2000*2003 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 1 2000*2004 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 2
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต     15 12 20     16 10 20
                     
                             โครงสร้างหลักสูตร                                 ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 1                                ปวช. 2 ภาคเรียนที่ 2
     รหัสวิชา                       ชื่อวิชา       รหัสวิชา                        ชื่อวิชา
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต                    
1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                    
1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต) 2000-1203 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 1 0 2 1 2000-1204 ภาษาอังกฤษฟัง-พูด 2 0 2 1
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต) 2000-1303 วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 1 2 2          
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)                    
1.5  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)           2000-1501 หน้าที่พลเมืองและศีลธรรม 2 0 2
1.6  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)                    
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต) 2001-2001 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ 1 2 2          
2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2204-2001 คอมพิวเตอร์ในงานธุรกิจ 1 2 2 2204-2006 พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2 2 3
  2204-2002 ระบบปฏิบัติการเบื้องต้น 2 2 3          
  2204-2005 คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา 2 2 3          
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2212-2138 ภาษาอาหรับ 3 2 2 3 2212-2139 ภาษาอาหรับ 4 2 2 3
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)           2204-8001 ฝึกงาน * * 4
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                    
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2201-2108 โปรแกรมประมวลผลคำ 1 2 2 2001-1006 กฎหมายแรงงาน 1 0 1
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000-2003 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 1 0 2 0 2000-2004 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 2  0 2 0
                     หรือ                     หรือ
  2000*2005 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 3 2000*2006 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 4
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต     10 18 18     7 8 14
                        โครงสร้างหลักสูตร                               ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 1                                  ปวช. 3 ภาคเรียนที่ 2
      รหัสวิชา                      ชื่อวิชา       รหัสวิชา                       ชื่อวิชา
1.หมวดวิชาทักษะชีวิต ไม่น้อยกว่า 22 หน่วยกิต                    
1.1  กลุ่มวิชาภาษาไทย (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                    
1.2  กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ (ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)                    
1.3  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)                    
1.4  กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ (ไม่น้อยกว่า 4 หน่วยกิต)                    
1.5  กลุ่มวิชาสังคมศึกษา (ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต)                    
1.6  กลุ่มวิชาสุขศึกษาและพละศึกษา (ไม่น้อยกว่า 2 หน่วยกิต)                    
2.หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ (ไม่น้อยกว่า 71 หน่วยกิต)                    
2.1  กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (18 หน่วยกิต)                    
2.2  กลุ่มทักษะวิชาชีพเฉพาะ (24 หน่วยกิต) 2204-2003 เครือข่ายคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 1 2 2 2204-2008 โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 2 2 3
  2204-2004 คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ 1 2 2          
  2204-2007 การเขียนโปรแกรมบนมาตรฐานเปิด 2 2 3          
  2204-2009 การสร้างเว็บไซต์ 2 2 3          
2.3  กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก (ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต) 2212-2140 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 1 2 2 3 2204-2106 โปรแกรมมัลติมิเดียเพื่อการนำเสนอ 2 2 3
            2212-2141 ภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 2 3 0 3
2.4  ฝึกประสบการณ์ทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต)                    
2.5  โครงการพัฒนาทักษะวิชาชีพ (4 หน่วยกิต) 2204-8502 โครงการ 1 * * 2 2204-8503 โครงการ 2 * * 2
3.หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 10 หน่วยกิต 2204-2104 การผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ 2 2 3 2204-2105 โปรแกรมกราฟฟิก 2 2 3
4.กิจกรรมเสริมหลักสูตร (2 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) 2000-2005 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 3  0 2 0 2000-2006 กิจกรรมองค์การวิชาชีพ 4 0 2 0
                  หรือ                 หรือ
  2000*2007 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 5 2000*2008 กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร 6
รวมไม่น้อยกว่า 103 หน่วยกิต     10 14 18     9 8 14