หลักสูตร
หน้าแรก   /   หลักสูตร


หลักสูตรรายวิชาที่เปิดสอน

 

 

  สาขาการบัญชี

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบปวช.) (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบม.6) (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล) 

 

 สาขาการตลาด

  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบปวช.) (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบม.6) (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

 


 

 

สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พุทธศักราช 2562  (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

 


 

 

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบปวช.) (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)

แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) พุทธศักราช 2563 (จบม.6) (คลิ๊กเพื่อเข้าชมข้อมูล)


 

 สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก  (ทวีภาค)

  แผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) (คลิ๊กเพื่อเข้าชม)