ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   การประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อ การสอน ระดับประเทศ ครงั้ที่ 9 ปี 2559

 

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2559

ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2559

 

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ชื่อผลงานนวัตกรรม /    สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย    
1 นางสาวเนาวรัตน์  รอดเพียน

 การพัฒนาสื่อประสม วิชาการขายเบื้องต้น 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับงานขาย ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point

 2 นางสาวสุภาพร  ยูซบ  การพัฒนาสื่อประสม วิชา การเป็นผู้ประกอบการ เรื่องการเป็นผู้ประกอบการ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
นางธณัฐดา  ยีมิน  การพัฒนาสื่อประสม วิชา การบรรจุภัณฑ์ เรื่อง การออกแบบบรรจุภัณฑ์ของที่ระลึก ด้วยโปรแกรม Microsoft Power point
 4 นายสุรชัย  บัวเจริญ  การพัฒนาสื่อประสม วิชากฎหมายธุรกิจ เรื่องการล้มละลาย ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 
5 นางเมทินี  อิมามี  การพัฒนาสื่อประสม วิชา ระบบบัญชี เรื่อง การควบคุมภายใน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
6 นางสาวอณู  เทศงามถ้วน  การพัฒนาสื่อประสม วิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
7 นายณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ การพัฒนาสื่อสิ่งพิมพ์ วิชาการบัญชีสำหรับกิจการซื้อขายสินค้าเรื่องการจัดทำบัญชีของกิจการซื้อขายสินค้า ด้วยเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี
8 นางยุพา  ไทยพิทักษ์  การพัฒนาสื่อประสม วิชาหลักเศรษฐศาสตร์ เรื่อง อุปสงค์ อุปทาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
9 นางสาวกฤติมา  มะลิวัลย์  การพัฒนาสื่อประสม วิชาการจัดการทรัพยากรพลังงานและสิ่งแวดล้อม เรื่อง ดุลยภาพของระบบนิเวศ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
10 นางวิรีญา  และเยาะ  การพัฒนาสื่อประสม วิชา ภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องวิเคราะห์และประเมินค่าสาร จาก การพัง การดู และการอ่าน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
11 นางปัจฑิจา  กล่าวรัมย์  การพัฒนาสื่อประสม วิชาห้องสมุดกับการรู้สารสนเทศ เรื่อง การทำบัตรรายการผู้แต่งคนเดียว ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
12 นางสาวคัทริน  มีสุวรรณ การพัฒนาสื่อประสม วิชา Real Life English 1(ภาษาอังกฤษในชีวิตจริง1) เรื่อง Greeting (การทักทาย)ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
13 นางสาวฮัสนา  พัสดุ การพัฒนาสื่อประสม วิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต เรื่องโครงสร้างอะตอมละตารางธาตุ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
14 นายเอกมล  มะหะหมัดซอและ  การพัฒนาสื่อประสม วิชาระบบฐานข้อมูล เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
15 นางสาววิริญจ์  มีสุวรรณ  การพัฒนาสื่อประสม วิชา English Listenning and Speaking (ภาษาอังกฤษฟัง-พูด1) เรื่อง First Meeting (การพบหันครั้งแรก) ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
16 นายสมชาย  ผิวงาม  การพัฒนาสื่อประสม วิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา ด้วยโปรแกรม VDO มัลติมีเดีย (Multimedia)
17 นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ การพัฒนาสื่อประสม วิชาการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตัวแปรชนิดข้อมูลโอเปอร์เรเตอร์และค่าคงที่ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
18 นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ สื่อการเรียนการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม แฟลช เรื่อง การสร้างฟอร์มและการเขียนโค้ต
19 นางสาวสุมาลี  และเยาะ การพัฒนาสื่อประสม วิชาการผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ เรื่องหลักการออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
20 นางสาวสุพนา   หมัดหมุด  การพัฒนาสื่อประสม วิชา การสร้างเว็บไซต์ เรื่อง ความรู้เกี่ยวกับการใช้อินเตอร์เน็ต ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
21 นางสาววิศัลยา  ทองทับ  การพัฒนาสื่อประสม วิชาระบบฐานข้อมูล เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับฐานข้อมูล ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
22 นายสมทวี  มานวงค์ การพัฒนาสื่อประสม วิชาภาษาอาหรับพื้นฐาน1 เรื่องพยัญชนะภาษาอาหรับ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
22 นางสาวบุศรา  วงษ์สมาน  การพัฒนาสื่อประสม วิชาศาสนบัญญัติ เรื่องบัญญัติอิสลาม ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
23 นายสมชาย  มันเดวอ  การพัฒนาสื่อประสม วิชาศาสนบัญญัติ เรื่อง บัญญัติเกี่ยวกับญะนาซะฮ. ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
24 นายภราดร  แก้วนุช  การพัฒนาสื่อประสม วิชาภาษาอาหรับ เรื่องคำศัพท์ในชีวิตประจำวัน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
25 นายประสาน  ศรีมาลา การพัฒนาสื่อประสม วิชา ศาสนประวัติ 1 เรื่อง มุฮัมมัด ร่อซูลุลลอฮ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
29 นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ การพัฒนาสื่อประสม วิชา วจนศาสดา 1 เรื่องหลักอิสลาม ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
26 นายสมชาย  เลาะซำซู การพัฒนาสื่อประสม วิชา อัลกุรอานศึกษา การพัฒนาสื่อประสม วิชา อัลกุรอานศึกษา
27 นายวิศิษฐ์  สุมาลยศักดิ์ การพัฒนาสื่อประสม วิชา เอกภาพ 1 เรื่อง อั้ลอะกีดะห์ อั้ลอิสมามียะห์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
28 นางสาวเจ๊ะรูฮายา  ลือแบลูวง การพัฒนาสื่อประสม วิชาศาสนประวัติ9 เรื่อง ยุคทองของราชวงค์อับบาซียะฮ์ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
29 นางสาวเจ๊ะรูฮายา  ลือแบลูวง การพัฒนาสื่อประสม วิชาศาสนประวัติ 4 เรื่อง นบีซอและห์ อลัยอิสลาม ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
30 นายสมชาย  มะหะมาน การพัฒนาสื่อประสม วิชาศาสนประวัติ เรื่อง คอลีฟะห์อบูบักร อัซซิคดิ๊ก ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
31 นายสมชาติ   กำมะหยี่ การพัฒนาสื่อประสม วิชาอัลกุรอาน เรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอัลกุรอาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
36 นายอารีย์  เย็นใจ การพัฒนาสื่อประสม วิชา วจนศาสดา 1 เรื่อง ประวัติการบันทึกหะดิษ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point