ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   การประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อ การสอน ระดับประเทศ ครงั้ที่ 11 ปี 2561

 

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  ประจำปี พ.ศ. 2561
ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2561

ลำดับที่ ชื่อ - สกุล ชื่อผลงานนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ /งานวิจัย
1 นายภราดร แก้วนุช การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 2 เรื่องนักการฑูต ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3/5 โดยใช้โปรแกรม Adobe Captivate 8
2 นางรัตติญา สุวินัย การจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อก้างปลา รายวิชาคอมพิวเตอร์สารสนเทศเพื่องานอาชีพ
3 อณู เทศงามถ้วน การพัฒนาสื่อประสมวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องความรู้เกี่ยวกับการบัญชีเบื้องต้น ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
4 นางวีรีญา และเยาะ การพัฒนาแนวการจัดการเรียนรู้ วิชาเพศวิถีศึกษา เรื่อง สัมพันธภาพระหว่างเพศ (Sex Drive) โดยใช้กรอบการเรียนรู้ในรูปแบบ "ILAR"
5 นางสาววิศัลยา ทองทับ ผลการแก้ปัญหาการคำนวณการแปลงเลขฐาน เรื่องระบบเลขฐาน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ด้วยชุดฝึกคำนวณการแปลงเลขฐาน โดยการหารสั้นและยกกำลัง
6 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิชาวิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลงโดยใช้รูปแบบโครงงาน
7 นางสาวกัญจน์ณัฎฐ์  ก้านพลูกลาง  การพัฒนาทักษะผู้เรียนทางด้านการอ่านออกเสียงจากภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักของ Phonics ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1
8 นางธณัฐดา  ยีมิน การพัฒนาการจัดการเรียนรู้โดยใช้ตู้ฝึกปฏิบัติการจัดแสดงสินค้า วิชาการจัดแสดงสินค้า ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3/2 สาขาการตลาดวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
9 นางบุศรา  วงษ์สมาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศาสนบัญญัติ 5 เรื่องสกุลเงิน ของนักเรียน ปวช. 3 ที่สอนด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 
10 นายประสาน ศรีมาลา  การพัฒนาทักษะการเรียนรู้และความเข้าใจ ในการเรียนรายวิชา ศาสนประวัติ 1 โดยใช้ใบงาน นักเรียนระดับชั้น ปวช.1/2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
11  นายพิเชษฐ์ ดอกรัก การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของนักเรียนนักศึษาโดยใช้กฎระเบียบของ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
12  ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์  บุสมาน การแก้ปัญหาการหนีเรียนของนักเรียนชายระดับชั้น ปวช. 3/2 สาขาการตลาดโดยวิธีการมอบหมายภาระงานหลากหลาย
13  นางเมทินี  อิมามี  การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาระบบบัญชี เรื่องระบบขายสด ที่จัดการเรียนรู้โดยใช้แผนภาพทางเดินเอกสาร ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 สาขาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
14  นางยุพา  ไทยพิทักษ์  กระบวนการเรียนรู้สู่ความสำเร็จในการพิมพ์สัมผัสโดยใช้เทคนิคปิดตา และเล่นเกมส์ออนไลน์ Kahoot ในรายวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น (เสริม)
15  นายวิศิษฐ์  สุมาลยศักดิ์ การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเข้าทาองจำบทหลักฐานเอกภาพของนักเรียน ปวช. 3/4 ด้วยวิธีการบวกคะแนนเป็นทวีคูณ      
16  นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาวจนศาสดา 1 เรื่อง หลักอิสลาม ที่สอนโดยใช้แผนผังความคิด Mind Mapping ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. 1/3 สาขาพณิชยการ
17  นางสาวสนธิยา  โซ๊ะกิ๊ การพัฒนาสื่อการสอนแบบจำลองเรื่อง สื่อการสอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์ ADSL Modem
18  นายสมชาติ  กำมะหยี่ การแก้ปัญหาพฤติกรรมการเข้าห้องเรียนล่าช้าด้วยวิธีการมอบหมายที่รับผิดชอบ
19  นายสมชาย มะหะมาน การพัฒนาบทเรียนวิชาภาษาอาหรับด้วย Google Sites ของนักเรียนชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ 2/3
20  สมชาย  มันเดวอ การศึกษาผลสัมฤทธ์ทางการเรียนวิชาศาสนบัญญัติ เรื่องกุรบาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ที่สอนโดยใช้โปรแกรม Microsoft Power Point 
21  นายสมทวี มานวงศ์ การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียในวิชาอัลกรุอาน ศึกษา 9 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส. ) ชั้นปีที่ 2 เรื่อง บัญญัติการถือศิลอด 
22  นางสาวสุพนา หมัดหมุด  การพัฒนาผลสัมฤทธิืทางการเรียน วิชาโปรแกรมกราฟิก เรื่อง การใช้สีให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
23  นางสาวสุภาพพร ยูซบ  การแก้ปัญหาการจำและเเปลความหมายคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช. 2 สาขาการตลาดในรายวิชาการส่งเสริมการขาย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง การส่งเสริมการขายมุ่งสู่ผู้บริโภคโดยวิธิการใช้บทบาทสมมุติร่วมกับบัตรคำ
24  นายอารีย์  เย็นใจ  การพัฒนาสื่อประสม วิชาวจนศาสนดา เรื่อง ประวัติการบันทึกหะดิษด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point 
25 ปัณฑิจา กล่าวรัมย์ ศึกษาการเข้าใช้บริการห้องสมุดของนักเรียนระดับชั้นปวช.3/4วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561
26 นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ การพัฒนาสื่อการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม Power point and Class Room ของนักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
27 นายสมชาย ผิวงาม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และการบ ารุงรักษา เรื่อง การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่สอนโดยใช้ Power Point
28 สมชาย เลาะซ าซู การพัฒนาสื่อประสม วิชาอัลกุรอานศึกษา5 เรื่อง การอรรถาธิบายอัลกุรอน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
29 ฮัสนา และไหม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องตั๋วเงินโดย ผ่าน Web Site