ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   การประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อ การสอน ระดับประเทศ ครงั้ที่ 14 ปี 2564

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  ประจำปี พ.ศ. 2564

 ลำดับ

         ชื่อ - สกุล  ชื่อผลงานนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ /งานวิจัย
1 กฤติมา มะลิวัลย์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้กูเกิลฟอร์มและเกมการศึกษาออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ เรื่อง การจัดทำรายงานโครงงานวิทยาศาสตร์ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1ห้อง 1ในภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   
2 กัญจน์ณัฏฐ์ ก้านพลูกลาง                                                                 การจัดการเรียนรู้โดยใช้Canva และ Google Slide นําเสนอเนื้อหาในหน่วยการเรียนเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาภาษาอังกฤษสําหรับเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 เรื่อง Social Network สําหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 ห้อง 3 ในภาคเรียนที่ 1 ประจําปีการศึกษา 2564วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
3 ซารีฮะ ดอเลาะ การจัดการเรียนรู้โดยใช้ Canva และ Google Slide นำเสนอเนื้อหาในหน่วยการเรียน เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น 1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง งบการเงิน สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ห้อง 1 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
4 ณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การพัฒนาทักษะสำหรับการทำงานในสถานประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ในรายวิชาการบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า เรื่อง การบันทึกบัญชีธุรกิจซื้อขายสินค้า เรื่อง การบันทึกบัญชีรายวัน โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนรู้แบบ Office Classroom ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
6 นายบรรชา เสือสมิง การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการจัดการเรียนการสอนด้วยสื่อมัลติมีเดียผ่านโปรแกรม Canva Pro For Education เรื่อง การจ้าง رةَِإل َجاَا วิชาศาสบัญญัติ 7 สําหรับนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
7 นายประสาน ศรีมาลา

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศาสนประวัติ 1 เรื่อง การสร้างมัสยิดนบี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/1  ด้วยสื่อมัลติมีเดีย

8 ปัณฑิจา กล่าวรัมย์

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์ วิชาทักษะภาษาไทยเชิงสร้างสรรค์  เรื่อง การเขียน เชิงสร้างสรรค์ประยุต์ใช้ในงานอาชีพโดยใช้โปรแกรม Canva สำหรับนักศึกษา ระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

9 พิเชษฐ์ ดอกรัก การจัดการเรียนรู้โดยใช้กูเกิลฟอร์มและเกมการศึกษาออนไลน์ เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาหน้าที่พลเมืองและศีลธรรม เรื่อง วันวิสาขบูชา สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1ห้อง 5ในภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
10 นายภราดร แก้วนุช  การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง การฉกฉวยโอกาส 5 ประการ วิชาวจนศาสดา 7 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1  ที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย Canva และ Quizizz วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
11 เมทินี อิมามี

การพัฒนาสื่อการสอนออนไลน์วิชาการบัญชีการเงิน เรื่องงบการเงินโดยใช้ โปรแกรม Canva สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสน บริหารธุรกิจ

12 นางสาวยุพเรศ บ่อหนา การพัฒนาทักษะการเขียนด้วยแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคํา ในรายวิชาภาษาไทยพื้นฐาน ของนักเรียนระดับชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ปีที่ 1
13 ยุพา ไทยพิทักษ์ การจัดการเรียนรู้โดยใช้บทบาทสมมุติ (Role Playing) ร่วมกับ ApplicationTik-Tok เรื่อง การนําเสนอขายสินค้ารายวิชาการตลาดเบื้องต้นของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
14 รัตติญา สุวินัย ปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร รายวิชาเพศวิถีศึกษากรณีศึกษา นักศึกษาระดับชั้น ปวช. 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
16 ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ บุสมาน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการหนีเรียนของนักเรียน ปวช. 2/2 ด้วยวิธีการ
มอบหมายภาระงาน
17 วิศัลยา ทองทับ

การศึกษาการปรับพฤติกรรมความรับผิดชอบของการส่งงาน ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยการเสริมแรงทางบวก

18 นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ผ่าน Google Meet เรื่องหน้าที่ของมุสลิม วิชา เอกภาพ 1  

19 นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ การพัฒนาสื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอนด้วย Canva วิชาหลักการเขียนโปรแกรม เรื่อง การออกแบบผังงานและเขียนโปรแกรม ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 3 สาขาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
20 นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ การพัฒนาการเรียนรู้แบบ Online โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย Canva ผ่าน Google Meetวิชาวจนศาสดา เรื่องสิทธิของอัลลอฮฺ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564
21 สนธิยา โซ๊ะกิ๊ สื่อการสอนการเชื่อมต่ออุปกรณ์เครือข่ายอินเตอร์เน็ต
22 นายสมชาติ กํามะหยี่

การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เพื่อพัฒนาผลสำฤทธิ์รายวิชาอัลกุรอานศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

24 นายสมชาย มะหะมาน

การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในวิชาภาษาอาหรับ 3   เรื่องห้องเรียน ด้วยโปรแกรม Canva ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 

25 นายสมชาย มันเดวอ

การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาศาสนบัญญัติ 3 เรื่อง ซะกาตฟิฏร์ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/2  ด้วยสื่อมัลติมีเดีย

26 นายสมทวี มานวงค์

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์เรื่อง ผลงานเด่นของราชวงศ์อะมะวียะฮ์ วิชาศาสนประวัติ 7 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปีที่ 1 ห้อง 1 ที่ใช้สื่อมัลติมีเดีย Canva และ Quizizz ผ่าน Google Meet  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564 

27 สุพนา หมัดหมุด การพัฒนาการเรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ วิชาโปรแกรมกราฟิก เรื่อง การวาดตัวการ์ตูนเคลื่อนไหวด้วยแอป Mooltik โดยใช้สื่อสาธิตรูปแบบวีดีโอ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปีที่ 2 ห้อง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
28 นางสาวสุภาพร ยูซบ

การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 2 สาขาการตลาด วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ในเรื่องการไม่ส่งงาน ไม่ส่งการบ้าน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564

29 นางอณู เทศงามถ้วน

การจัดการเรียนการสอนออนไลน์โดยวิธี Game-based Learning (GBL) เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในรายวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ห้อง 1 สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2564

30 นายอารีย์ เย็นใจ

สื่อการสอนมัลติมีเดีย เรื่องหะล้าล/หะรอม

31 นางฮัสนา และไหม การสร้างแบบฝึกหัดรายวิชาสถิติการทดลองด้วย Application Quizizz สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ห้อง 4 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
32 นายการีม  รามบุตร การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียในวิชาอัลกุรอานศึกษา 9
33 ทรงสิทธิ์ พุ่มวิจิตร การจัดการเรียนรู้โดยใช้สื่อการสอนรูปภาพประกอบคำบรรยาย และวีดิโอคลิป เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศาสนบัญญัติ 2 เรื่อง การละหมาดสุนัตร่อวาติ๊บ สำหรับนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1ห้อง 2 ในภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
34 Supattra Wongswat   Is Online Learning Suitable for All English Language Students