ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   งานวิจัยสถาบันการศึกษา ของบุคลากรทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

 ข้อมูลงานวิจัยสถานศึกษา ของบุคลาการทางการศึกษา ปีการศึกษา 2563

ลำดับ ชื่อ - สกุล   ชื่อผลงานนวัตกรรม / สิ่งประดิษฐ์ /งานวิจัย
1

นางสาวยุพเรศ บ่อหนา      

 ปัจจัยที่มีผลต่อการใช้สื่อการสอนของครูวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปี2563