ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   โครงการและงานวิจัย พ.ศ. 2553

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2553

ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2553

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ชื่อผลงานนวัตกรรม /    สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย    
1 อาจารย์ยุพา  ไทยพิทักษ์ พฤติกรรมการส่งงานไม่ตามกำหนดของนักเรียนชั้น ปวช. 1/6  วิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 2  จำนวน 6 คน  ประจำภาคเรียนที่ 2/2553
2 นางสาวบัณฑิตา  ธูปประทีป การแก้ปัญหานักเรียนที่ชอบแอบเล่น Facebook ขณะเรียนคอมพิวเตอร์
3 นางสาวคมคาย  จันทจร การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำของนักเรียนปวช. 1 รายวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ 2 ด้วยการสอนปรับระดับคะแนนโดยใช้แบบฝึกเฉพาะเรื่อง
4 นางเมทินี  อิมามี การแก้ปัญหาฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์ในการจัดทำบัญชีกระดาษทำการรวม โดยใช้ใบงานฝึกทักษะ ของนักศึกษาที่เรียนวิชาบัญชีชั้นสูง 2 ที่จบปวช. และม.6
5 นางกัลยา  พันทอง   การปรับพฤติกรรมนักเรียนขาดความรับผิดชอบต่อการเรียนวิชา  การบัญชีตั๋วเงิน รหัส  2201-2101  โดยการสอนแบบร่วมแรงร่วมใจและปรับพฤติกรรมแบบอมรับ ระดับปวช. ปีที่  2   สาขางานการบัญชี   
6 ครูสุทธาวรรณ อันนันหนับ การพัฒนาการจดจำคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับร่างกายของเรา
7 อาจารย์  ทิวา  อาบัส การศึกษาพฤติกรรมของนักเรียนที่ไม่ตั้งใจเรียนของนักเรียน ชั้นปวช. 2  สาขาการขาย และคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โรงเรียนศาสนบริหารธุรกิจ