ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   การประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อ การสอน ระดับประเทศ ครงั้ที่ 7 ปี 2557

 

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2557

 ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2557

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ชื่อผลงานนวัตกรรม /    สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย    
1 อ.เมทินี  อิมามี

1. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีภาษีอากร เรื่อง ภาษีเงินได้นิติบุคคล ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)ชั้นปีที่ 1 สาขาบัญชี โดยใช้ แผนผังมโนทัศน์

 2. การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีต้นทุน 2 เรื่อง การบัญชีต้นทุนมาตรฐาน ของนักศึกษาระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส)โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ

2 อ.ศิริรัตน์  รัตนบุรานนท์

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น เรื่อง การพิมพ์สัมผัสอักษรแป้นเหย้าภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิิชาพิมพ์ดีดอังกฤษเบื้องต้น เรื่อง การพิมพ์สัมผัสอักษรแป้นเหย้าภาษาไทย ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์

3 อ.วิไล  มะแอ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ 2 เรื่อง มารยาทในการรับประทานอาหาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียน
4 อ.กฤติมา  มะลิวัลย์ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาทักษะชีวิตเรื่อง ปัญหาพลังงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2/3 ที่สอนโดยใช้ใบงาน
5 อ.สุภาพร  ยูซบ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการเรื่อง ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้ใบงาน

6 อ.สุพนา  หมัดหมุด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา พื้นฐานการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เรื่อง ตรรกศาสตร์  ของ นักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.2) ที่สอนโดยใช้   ใบงาน
7 อ.สมทวี  มานวงค์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเอกภาพ เรื่อง สัญญาณวันกิยามะฮฺ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาการบัญชี ชั้นปี ที่ 1 ที่สอนโดยใช้ใบงาน

8 อ.ประสาน  ศรีมาลา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาศาสนประวัติ3เรื่องการกำเนิดเอกภพของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ชั้นปี ที่2 ที่สอนโดยใช้ใบงาน

9 อ.สมชาย  มันเดวอ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนบัญญัติ  เรื่องการถือศิลอด ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 สาขาการตลาด   โดยใช้ใบงาน
10 อ.เนาวรัตน์  รอดเพียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิชาการขายเบื้องต้น 2 (2201-1005) เรื่องการเข้าพบลูกค้า ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ปีที่ 1  ที่สอนโดยใช้ใบงาน
11 อ.วิศิษฐ์  สุมาลยศักดิ์

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เอกภาพ เรื่อง ความสำคัญของการอ่านอะอูซุบิลลาห์ ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ใบงาน

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา เอกภาพ เรื่อง ความแตกต่างระหว่างกุฟร์ ชิรก์ และนิฟาก ของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้น ปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยใช้ใบงาน

12 อ.ประสิทธิ์  เจริญผล

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 1 เรื่อง ธนาคาร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้สื่อใบงาน

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับเพื่อธุรกิจ 2 เรื่อง การค้าขายผ่านอินเตอร์เน็ต ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 3 ที่สอนโดยใช้สื่อใบงาน

13 อ.ศิรินภา  วงษ์สุรียะ

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวจนศาสดา1 เรื่อง หลักอิสลาม 5 ประการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโดยใช้สื่อ Power point

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวจนศาสดา1 เรื่องศาสนาคือการตักเตือนกันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโดยใช้สื่อ Power point

14 อ.บุศรา  วงษ์สมาน

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวจนศาสดา1 เรื่อง หลักอิสลาม 5 ประการของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโดยใช้สื่อ Power point

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวจนศาสดา1 เรื่องศาสนาคือการตักเตือนกันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้สื่อการสอนโดยใช้สื่อ Power point

15 อ.วิศัลยา  ทองทับ

1.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คอมพิวเตอร์และการบำรุงรักษา เรื่อง การเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.2) ที่สอนโดยใช้ Power Point

2.การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง การเขียนผังงาน ของนักศึกษา ชั้น ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ที่สอนโดยใช้ Power Point

16 อ.อณู  เทศงามถ้วน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีตั๋วเงิน  เรื่อง การคำนวณวันครบกำหนดของตั๋วเงิน ของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 2/1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม
17 อ.ธณัฐดา  ยีมิน  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบรรจุภัณฑ์เรื่องการออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑ์ของนักเรียนประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2  โดยใช้ใบงาน
18 อ.วีรีญา  และเยาะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน วิชาทักษะภาษาไทยเพื่ออาชีพ เรื่อง วิเคราะห์ปัญหาการใช้ภาษาไทย ของนักศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ผังความคิดร่วมกับร่วมกับการใช้คำถามกระตุ้นความคิด

19 อ.ซารีฮะ  ดอเลาะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การบัญชีเบื้องต้น 1  เรื่อง วิเคราะห์รายการค้า ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ เทคนิคการสอนแบบแสดงบทบาทสมมติ
20  อ.ภราดร  แ้ก้วนุช

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ3 เรื่อง ห้องเรียนของฉันของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้สื่อใบงาน

 การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ4 เรื่อง ธนาคารอิสลามของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้สื่อใบงาน