ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   การประกวดแข่งขันวิจัยและนวัตกรรมสื่อ การสอน ระดับประเทศ ครงั้ที่ 8 ปี 2558

 

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2558

 ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2558

 

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ชื่อผลงานนวัตกรรม /    สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย    
1 นางสาวศิริรัตน์ รัตนบุรานนท์

ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพิมพ์ดีดไทยเบื้องต้น  เรื่อง  การพิมพ์สัมผัสแป้นอักษรภาษาไทย  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่  1   ที่สอนโดยใช้ชุดแบบฝึกพิมพ์

 2 นายประสาน ศรีมาลา

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนประวัติ1 เรื่องคาบสมุทอาหรับ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ Power Point

 3 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีเบื้องต้น 1 เรื่องหมวดบัญชี ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม

4 นางสาววีรีญา และเยาะ

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทยพื้นฐาน เรื่องการรับและการส่งสารด้วยภาษาไทยของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ผังความคิด

5 นายภราดร แก้วนุช

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอาหรับ3 เรื่องคำสรรพนาม ของนักเรียนระดับชั้นประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้สือ Power Point

นายภราดร แก้ว นางสาวเจ๊ะรูฮายา ลือแบลูวง

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในชีวิตจริง เรื่อง Talking aboutPersonal data ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้สื่อ Power Point

7 นายนพดล สุขอารมณ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาพลศึกษาเพื่อการพัฒนาสุขภาพ เรื่องการทดสอบสมรรถภาพทางกายของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่. 1 ที่สอนโดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต

 8 นางยุพา ไทยพิทักษ์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ความรู้เกี่ยวกับอาชีพ เรื่อง องค์กรและการจัดการองค์กร ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้เทคนิคการสอนแบบแบ่งกลุ่ม

9 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์

การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ 4 เรื่อง หลักการทำงานของเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านประเภทให้ความร้อน แสงสว่าง พลังงานกลของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใบงาน

 10 นางสาวสุภาพร ยูซบ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการเป็นผู้ประกอบการ เรื่องความรู้เกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบการ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้ใบงาน
11 นางสาวบุศรา วงษ์สมาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนบัญญัติ 1 เรื่อง ความสะอาดของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ใบงาน
12 นายสมชาย มะหะมาน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาเอกภาพเรื่องศาสนายิว ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 2 โดยใช้การระดมสมอง
13 นายสมชาย มันเดวอ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา ศาสนบัญญัติ 1 เรื่องญะนาซะห์  ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้ใบงาน
14 นางสาวศิรินภา วงศ์สุริยะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาวจนศาสดา 1 เรื่องหลักอิสลาม ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ใบงาน
15 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการขายเบื้องต้น 1 ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 1 โดยใช้ Prac Model 
16 นางเมทินี  อิมามี  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา บัญชีภาษีอากร เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา โดยใช้แผนผังมโนทัศน์
17 นางสาวอณู เทศงามถ้วน  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน เรื่องการแบ่งกำไรขาดทุนของห้างหุ้นส่วนของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 2 /1 โดยใช้เอกสารประกอบการสอนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน
18 นางธณัฐดา ยีมิน การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาการบรรจุภัณฑ์ เรื่องการวางแผนและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ ของนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้ใบงานการออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์
19 นางสาวสุมาลี และเยาะ การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักปฏิบัติการโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิก เรื่องการปรับแต่งภาพของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) ที่สอนโดยใช้สื่อการโปรแกรม Captivate
20 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การสื่อสารข้อมูลและเครือข่าย เรื่องอุปกรณ์เครือข่ายของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้สื่อการเรียนการสอน โปรแกรม Flash
21 นายสมทวี มานวงศ์  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาศาสนบัญญัติ เรื่องยุคของนิติบัญญัติอิสลาม ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1ที่สอนโดยใช้ใบงาน
22 นางสาววิศัลยา ทองทับ  การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา คณิตศาสตร์และสถิติเพื่ออาชีพ เรื่องตรรกศาสตร์ ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ใบงาน
23 นายสมชาย ผิวงาม การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์และติดตั้งซอฟท์แวร์ เรื่องการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ของนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงชั้นปีที่ 1 ที่สอนโดยใช้ Power Point