ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   โครงการและงานวิจัย พ.ศ. 2555

โครงการและงานวิจัย วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจประจำปี พ.ศ. 2555

ข้อมูลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้สอน ปีการศึกษา 2555

ลำดับที่ ชื่อ-สกุล  ชื่อผลงานนวัตกรรม /    สิ่งประดิษฐ์ / งานวิจัย    
1 นางสา่วมาิลินี  ศรีวรการ การอ่านภาษาไทยให้คล่องของนักศึกษาชั้นปีที่  1
2 นางสาวนิศารัตน์  อับดุลเลาะห์ การพัฒนาการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน ปวช.1
3 นางสาวยุพา  ไทยพิทักษ์

การวัดเจตคติที่มีต่อวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนระดับชั้น ปวช.2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

4 นายสุกรี  สุวินัย  การศึกษาพฤติกรรมการเรียนวิชาพลศึกษาของนักเรียน ปวช.1 
5 นางสาววิไล  มะแอ 

การพัฒนาทักษะการจดจำคำศัพท์ภาษาอาหรับโดยใช้ แบบฝึกช่วยจำของนักศึกษาชั้น ปวช.1

6 นายภราดร  แก้วนุช

การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนวิชาภาษาอาหรับ โดยใช้สื่ออิเล็คทรอนิกส์

7 นายประสิทธิ์  เจริญผล 

การบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานตามทัศนะของครูผู้สอน โรงเรียนอาชีวเอกชนเขต 2

8 นางสาวกฤติมา  มะลิวัลย์

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน งานและพลังงานของนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 1/2 ที่เรียนในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน

 นางสาวศิริรัตน์  รัตนบุรานนท์ ก ารแก้ปัญหาพฤติกรรมการมองแป้นพิมพ์ดีไทยขณะพิมพ์ ในชั้นเรียนของนักศึกษาชั้น ปวช.1
 10  นายโมฮำหมัด  ตอริก  ส่งเสริมพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้น ปวช.2
11 นายวิศิษฐ์  สุมาลย์ศักดิ์  การพัฒนาท่องจำฮะดีษของนักศึกษาระดับชั้น ปวช.1 ให้ถูกต้อง ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
12 นางบุศรา  วงษ์สมาน   การพัฒนาทักษะการอ่านภาษาอาหรับ  อัลหะดีษของวิชาวจนศาสดา 4
13 นายประสาน  ศรีมาลา การแก้ปัญหาผลสัมฤทธิ์การเรียนเด็กไม่สนใจเรียน 
14 นางสาวศิรินภา  วงษ์สุริยะ  การแก้ไขผลสัมฤทธิ์การเรียนเด็กไม่สนใจเรียน 
15 นายสมชาย  มันเดวอ  การพัฒนาการเรียนรู้เรื่องการประกอบพิธีฮัจญ์   วิชาศาสนบัญญัติ 4 ของนักศึกษาระดับ ปวช.2/2  โดยชุดสื่อการเรียนรู้
16 นายสมศักดิ์  มูหะหมัด  ปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเีรียนต่ำในกลุ่มสาระศาสนประวัติ