สาขาการตลาด ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

การตลาดเรียนเกี่ยวกับ

          การตลาดเรียนเกี่ยวกับวิธีสื่อสารกับลูกค้าในรูปแบบต่างๆ ขึ้นอยู่กับความเชี่ยวชาญของแต่ละหลักสูตร ยกตัวอย่างเช่น การตลาดดิจิทัล การสื่อสารการตลาด การบริหารการตลาด หรือ การจัดการแบรนด์ ทักษะสำคัญในการตลาดได้แก่ความรู้เรื่องลูกค้า การเล่าเรื่อง ความคิดสร้างสรรค์ ความรู้เครื่องมือการตลาด และทักษะด้านการคำนวณ