สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง