สาขาการบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

พื้นฐานไม่มีเรียนบัญชีได้ 

          เพราะก่อนที่จะเรียนวิชาหลักเราจะต้องเรียนปรับพื้นฐานก่อน เพื่อเป็นการทบทวนและปรับพื้นฐานเบื้องต้น แต่ถ้าเรามี 5 ทักษะนี้เราก็สามารถเรียนบัญชีให้รุ่งได้

1. มีความละเอียดรอบคอบ

น้องๆ ที่จะเรียนบัญชีต้องฝึกความละเอียดรอบคอบ เพราะเวลาทำบัญชีต้องเจอกับตัวเลขค่อนข้างเยอะ หากคำนวนผิดก็จะต้องคำนวนใหม่ และเกิดความเสียหายได้ด้วย

 2. ความจำดี

การเรียนบัญชีนั้นจะมีหลักการและทฤษฎีมากมาย เพื่อนำมาใช้ในการคำนวนบัญชี นอกจากนี้ยังมีหลักกฎหมายอีกมาก เพื่อเตรียมนำไปใช้ในการทำงาน 

3. สามารถคิดวิเคราะห์ได้

นอกจากจำหลักการได้แล้ว น้องๆ จะต้องวิเคราะห์หลักการต่างๆ แล้วนำหลักการที่เรียนมาใช้เพื่อแก้สถานการณ์ได้อย่างเหมาะสม ทั้งในข้อสอบและสถานการณ์จริง

 4. มีความอดทน

นอกจากต้องละเอียดรอบคอบ จำหลักการได้ และวิเคราะห์ปัญหาแล้ว อาจจะเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน แต่ถ้านี้เป็นคณะในฝันละก็จะต้องอดทน และผ่านไปให้ได้

5. มีความขยัน

ถ้าจะเก่งบัญชีได้นั้น จะต้องอาศัยความขยันอย่างมากทั้งหลักการต่างๆ และการวิเคราะห์สถานการณ์ที่ซับซ้อน ต้องฝึกจนเกิดความชำนาญ น้องๆ จึงจะเป็นคนที่เก่งด้านบัญชีได้