องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
หน้าแรก   /   องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
รับการตรวจประเมินในระดับอาชีวศึกษากรุงเทพ

ได้รับคัดเลือกให้เป็นฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

ประชุมวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

โครงสร้างองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2562

โครงสร้างองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2561

โครงสร้างองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับสถานศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ ปีการศึกษา 2560

แผนผังคณะกรรมการบริหารองค์กรนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

จรรยาบรรณวิชาชีพ