ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2560

   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2560   

 ลำดับ 

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรม

รางวัล     

สถานที่จัด       

วันที่      

1 นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ๊ ถ่ายให้ปัง ตังค์ก็ได้ ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต 23 ธันวาคม 2560        
2 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ                      The Marketing Challenge               เข้าร่วมแข่งขันทักษะการนำเสนอขายสินค้า              วิทยาลัยพณิชยการเชตุพน 18 ธันวาคม 2560
3 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ การแข่งขันทักษะวิชาพื้นฐาน ครูผู้ควบคุมทีม วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชูทิศ 12 ธันวาคม 2560
4 นายสุรชัย จิตต์ถวิล การประกวดมารยาทไทย ครูผู้ควบคุม รางวัลเหรียญเงิน วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย 8 ธันวาคม 2560
5 นางสาวซารีฮะ ดอเลาะ อบรมมารยาทไทย เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน     3 ธันวาคม 2560
6 นายฤทธิรงค์ ช่อฮวด อบรมมารยาทไทย เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน           3 ธันวาคม 2560
7 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  นิทรรศการแนะแนวศึกษาต่อ สนับสนุนการจัดนิทรรศการ โรงเรียนหนองจอกพิทยานุสสรณ์มัธยม 1 ธันวาคม 2560
8 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี
เข้าร่วมการแข่งขัน วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 27 - 29 พฤศจิกายน 2560
9 นางสาวอณู เทศงามถ้วน บ่มเพาะนักเรียนประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา   ผ่านการอบรม โรงแรมมารวย การ์เด้น 18 - 20 พฤศจิกายน 2560
10 นางสาวปราณี มิสกาวัน บ่มเพาะนักเรียนประดิษฐ์สายอาชีวศึกษา  ผ่านการอบรม โรงแรมมารวย การ์เด้น 18 - 20 พฤศจิกายน 2560
11 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มหาวิทยาลัยรังสิต 9 พฤศจิกายน 2560
12 นางเมทินี อิมามี เตรียมความพร้อมมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน ปี 2560
เข้าร่วมสัมนาทางวิชาการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม 9 ตุลาคม 2559
13 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  ครุคุมทีมเข้าร่วมสอบแข่งขัน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31 สิงหาคม 2560
14 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การแข่งขันทำบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป  ครุคุมทีมเข้าร่วมสอบแข่งขัน สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 31 สิงหาคม 2560
15 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการ โรงแรมเอชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี 31 สิงหาคม 2560
16 นางสาวปราณี มิสกาวัน โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา เข้าร่วมโครงการ โรงแรมเอชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี 31 สิงหาคม 2560
17 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน  โครงการเสริมสร้างประสบการณ์อาชีวศึกษา  เข้าร่วมโครงการ โรงแรมเอชีย แอร์พอร์ท ปทุมธานี  31 สิงหาคม 2560
18 นายฤทธิรงค์ ช่อฮวด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ผ่านการฝึกอบรม ค่ายหลวงบ้านไร่ 14 สิงหาคม 2560
19 นายสุรชัย จิตต์ถวิล การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ผ่านการฝึกอบรม ค่ายหลวงบ้านไร่ 14 สิงหาคม 2560
 20 นายณัฐพล มูฮำหมัด การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ผ่านการฝึกอบรม  ค่ายหลวงบ้านไร่  14 สิงหาคม 2560 
 21 นายมนตรี มาลีพันธุ์ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 19 กรกฎาคม 2560
 22 นางสาวปราณี มิสกาวัน   การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม   สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
23 นางเมทินี อิมามี การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
24 นายสมศักดิ์ มูหะหมัด การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
25 นางรัตนาภรณ์ นนทเกษ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
26 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
27 นางสาวสุภาพร ยูซบ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
28 นางธณัฐดา ยีมิน การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
29 ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ บุสมาน การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น  ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
30 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
31 นายณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
32 นางสาวยุพา ไทยพิทักษ์ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560 
33 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
34 นางวีรีญา และเยาะ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
35 นางปัจฑิจา กล่าวรัมย์ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
36 นางสุพัตรา วงษ์สวัสดิ์ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
37 นางฮัสนา และไหม การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
38 นายสุรชัย บัวเจริญ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 39 นายสมชาย ผิวงาม  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
40  นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
41  นางสาวสุพนา หมัดหมุด  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 42 นางสาววิศัลยา ทองทับ การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 43  นางรัตติญา สุวินัย การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 44 นางสาวสนธิยา โซ๊ะกิ๊  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 45 นายเอกมล มะหะหมัดซอและ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
46  นายสมชาย มันเดวอ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 47 นางสาวบุศรา วงษ์สมาน  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 48 นายสมทวี มานวงค์  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
49 นายภราดร แก้วนุช การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 50 นายประสาน ศรีมาลา  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 51 นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
52  นายสมชาย เลาะซำซู  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 53 นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 54 นายสมชาย มะหะมาน  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 55 นายสมชาติ กำมะหยี่  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
56  นายอารีย์ เย็นใจ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 57 นางปาวินา วรรณรส  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
58  นางสาวซารีฮะ ดอเลาะ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 59 นายสรุชัย จิตต์ถวิล  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
60  นายฤทธิ์รงค์ ช่อฮวด  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 61 นายณัฐพล มูฮำหมัด การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 62 นางวัชรียา เฟ็นดี้  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 63 นางยูรีพร จันทร์ขำ  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 64 นางสาวอารีย์ ต่ายหลี  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 65 นายธันวา มะหะมาน  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
66  นางสุริยา สะหะมาน  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 67 นายอาจินต์ อยู่ดวง  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 68 นายประสิทธิ์ เจริญผล  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 69 นางเนตรนรินทร์ ผึ้งเปลี่ยน  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
 70 นายอำนาจ โตแก้ว  การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ผ่านการฝึกอบรม  สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  19 กรกฎาคม 2560
71 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ โครงงานสบู่จากกากกาแฟ ครูที่ปรึกษาโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 12 กรกฎาคม 2560
72 นางฮัสนา และไหม โครงงานการพัฒนาน้ำยาขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่อง ครูที่ปรึกษาโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 12 กรกฎาคม 2560
 73  นางสาวกฤติมา  มะลิวัลย์ โครงงานการพัฒนาน้ำยาขัดรองเท้าจากน้ำมันเครื่อง ครูที่ปรึกษาโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 12 กรกฎาคม 2560
 74 นางฮัสนา และไหม  โครงงานสบู่จากกากกาแฟ ครูที่ปรึกษาโครงการ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ 12 กรกฎาคม 2560
75   นางสาวปราณี มิสกาวัน การจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา
สู่มาตรฐานอาชีวศึกษา ปี 2559
เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 21พฤษภาคม 2560
76  นายมนตรี มาลีพันธุ์  การจัดทำแผนการพัฒนาสถานศึกษา
สู่มาตรฐานอาชีวศึกษา ปี 2559
เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 21พฤษภาคม 2560
 77 นายมนตรี  มาลีพันธุ์  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 78 นายสมศักดิื มูหะหมัด  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
79  นายประสิทธิ์ เจริญผล  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 80 นางเมทินี อิมามี  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 81 นางรัตนาภรณ์ นนทเกษ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
82  นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 83 นางสาวสุภาพร ยูซบ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 84 นางธณัฐดา ยีมิน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 85 ว่าที่ร้อยตรีภาณุพงศ์ บุสมาน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
86  นางสาวอณู เทศงามถ้วน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 87 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 88 นางยุพา ไทยพิทักษ์  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
89  นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
90 นางวีรีญา และเยาะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
91 นางปัจฑิจา กล่าวรัมย์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
92 นางสาวเจ๊ะรูฮายา ลือแบลูวง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
93 นายนพดล สุขอารมณ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
94 นางสาวคัทริน มีสุวรรณ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
95 นางสาววิริญจ์ มีสุวรรณ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
96 นางสุพัตรา วงษ์สวัสดิ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
97 นางฮัสนา และไหม การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
98 นายสุรชัย บัวเจริญ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
99 นายสมชาย บัวเจริญ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
100 นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
101 นางสาวสุมาลี และเยาะ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
102 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
103 นางสาววิศัลยา ทองทับ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
104 นางรัตติญา สุวินัย การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
105 นายเอกมล มะหะหมัดซอและ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
106  นายสมชาย มันเดวอ   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559
107  นางสาวบุศรา วงษ์สมาน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 24 กันยายน 2559
 108 นายสมทวี มานวงค์  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559
 109 นายภราดร แก้วนุช   การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559 
 110 นายประสาน ศรีมาลา  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4  เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559 
 111 นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4   เข้าอบรม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559  
 112 นายสมชาย เลาะซำซู  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4   เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   24 กันยายน 2559   
113 นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4   เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   24 กันยายน 2559
114 นายสมชาย มะหะมาน การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4   เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   24 กันยายน 2559
115 นายสมชาติ กำมะหยี่ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4   เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559
116 นายอารีย์ เย็นใจ การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4   เข้าอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559
117 นางสาววิศัลยา ทองทับ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน  เข้ารับการอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560 
 118 นายสมชาย มะหะมาน  การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน   เข้ารับการอบรม   วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
119  นายสมชาย เลาะซำซู  การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน  เข้ารับการอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   5 เมษายน 2560   
120  นายสมชาย มันเดวอ  การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน  เข้ารับการอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   5 เมษายน 2560   
 121 นายสมชาย ผิวงาม  การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน  เข้ารับการอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   5 เมษายน 2560   
 122 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์  การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน  เข้ารับการอบรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ   5 เมษายน 2560   
123 นางสาวเจีะรูฮายา  ลือแบลูวง การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
124 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
125 นางธณัฐดา ยีมิน  การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
126 นายนพดล สุขอารมณ์ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
127 นางบุศรา วงษ์สมาน การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
128 นายประสาน ศรีมาลา การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
129 นายประสิทธิ์ เจริญผล การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
130 นางปัณฑิจา กล่าวรัมย์ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
131 นายภราดร แก้วนุช การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
132 ว่าที่ร้อยตรีภารุพงศ์ บุสมาน การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560  
133 นายมนตรี มาลีพันธุ์ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
134 นางเมทินี อิมามี การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
135 นางยุพา ไทยพิทักษ์ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
136 นางรัตนาภรณ์ นนทเกษ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
137 นางสาววิริญจ์ มีสุวรรณ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
138 นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
139 นางวีรีญา และเยาะ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
140 นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
141 นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
142 นายสมชาติ กำมะหยี่ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
143 นายสมทวี มานวงค์ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
144 นายสมศักดิ์ มูหะหมัด การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
145 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
146 นางสาวสุภาพร ยูซบ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
147 นายสุรชัย บัวเจริญ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
148 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
149 นายเอกมล มะหะหมัดซอและ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
150 นางฮัสนา และไหม การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
151 นางสาวคัทริน มีสุวรรณ การทำวิจัยชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการสอน เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  5 เมษายน 2560
152 นางสาวปราณี มิสกาวัน  การประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอก รอบที่ 4 เข้ารับการอบรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  24 กันยายน 2559
153 นางสาวปราณี มิสกาวัน ผู้บริหารและครูแกนนำ การสร้างโรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรม เข้ารับการอบรม กรีนวัลเล่ย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี 17 - 18 มีนาคม  2560
154 นางสาวอณู เทศงามถ้วน ผู้บริหารและครูแกนนำ การสร้างโรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรม เข้ารับการอบรม กรีนวัลเล่ย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี 17 - 18 มีนาคม  2560
155 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ ผู้บริหารและครูแกนนำ การสร้างโรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรม เข้ารับการอบรม กรีนวัลเล่ย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี 17 - 18 มีนาคม  2560
156 นายสุรชัย จิตต์ถวิล ผู้บริหารและครูแกนนำ การสร้างโรงเรียนคุณธรรม และจริยธรรม เข้ารับการอบรม กรีนวัลเล่ย์ รีสอร์ท มวกเหล็ก สระบุรี 17 - 18 มีนาคม  2560
157 นางสาวปราณี มิสกาวัน โครงการวัยเรียน ไวรัส ป้องกันเอดส์ เข้ารับการอบรม อาจารย์แกนนำ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 31 มีนาคม 2560
158 นายสุรชัย จิตต์ถวิล PIM Young Guide Talent 2017 อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 มีนาคม 2560
159 นายสุรชัย จิตตักโล PIM Young Guide Talent 2017 อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 มีนาคม 2560
160 นางวีรีญา และเยาะ PIM Young Guide Talent 2017 อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 มีนาคม 2560
161 นางสาวอณู เทศงามถ้วน PIM Young Guide Talent 2017 อาจารย์ที่ปรึกษานักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 19 มีนาคม 2560
162 นายชัยณรงค์ เทียนมณี การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
163 นางสาวปราณี มิสกาวัน การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
164 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
165 นางสาววิศัลยา ทองทับ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
166 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
167 นางสาวบุศรา วงษ์สมาน การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
168 นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
169 นายประสาน ศรีมาลา การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
170 นายสมชาย มะหะมาน การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
171 นางยุพา ไทยพิทักษ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
172 นายณัฐพล มูฮำหมัด การอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษ ผ่านการอบรม โรงแรมแกรนด์ทาวเวอร์ อินน์ 19 กุมภาพันธ์ 2559
173 นายสมชาย มะหะมาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
174 นางสาวคัทริน มีสุวรรณ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
175 นางสาววิริญจ์ มีสุวรรณ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
176 นางสาวสุมาลี และเยาะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
177 นางสาวศิรินภา  วงษ์สุรียะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
178 นางวิศัลยา ทองทับ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
179 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
180 นายประสาน ศรีมาลา การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
181 นางบุศรา วงษ์สมาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
182 นางสาวเจ๊ะรูฮายา ลือแบลูวง การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
183 นายสมชาย มันเดวอ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
184 นายสมทวี มานวงค์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
185 นางสาวยุพา ไทยพิทักษ์ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
186 นางวีรีญา และเยาะ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
187 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
188 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
189 นางรัตติญา สุวินัย การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
190 นางสาวฮัสนา พัศดุ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
191 นายเอกมล มะหะหมัดซอและ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
192 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
193 นางธณัฐดา ยีมิน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
194 นายสมชาิติ กำมะหยี่ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
195 นางสาวสุภาพร ยูซบ การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
196 ว่าที่  ร.ต.ภาณุพงศ์ บุสมาน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
197 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน การประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สื่อการเรียนการสอน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 15 กุมภาพันธ์ 2560
198 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน คณะกรรมการคุมสอบ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 15 กุมภาพันธ์ 2560
199 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน คณะกรรมการคุมสอบ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 15 กุมภาพันธ์ 2560
200 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ นิทรรศการแนะแนงการศึกษาต่อและอาชีพ เข้าร่วมงาน โรงเรียนวัดลำต้อยติ่ง 15 กุมภาพันธ์ 2560
201 นางวีรีญา และเยาะ เนื่องในโอกาสวันครู รางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพ อาชีวศึกษากรุงเทพ 16 มกราคม 2560
202 นางสาวสุพนา หมัดหมุด เนื่องในโอกาสวันครู รางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพ อาชีวศึกษากรุงเทพ 16 มกราคม 2560
203 นายสมชาย  มันเดวอ เนื่องในโอกาสวันครู รางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพ อาชีวศึกษากรุงเทพ 16 มกราคม 2560
204 นางสาวอณู เทศงามถ้วน เนื่องในโอกาสวันครู รางวัลครูดีมีจรรยาทรงคุณค่าแห่งอาชีวศึกษากรุงเทพ อาชีวศึกษากรุงเทพ 16 มกราคม 2560
205 Ms. Supatta W. AI Sabry 2017 National Public Speaking Training Selected to join Trang Hotel Bangkok 15  January 2017
206 นางยุพา ไทยพิทักษ์ คัดเลือกครูดีเด่น 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 13 มกราคม 2560
207 นางยุพา ไทยพิทักษ์ คัดเลือกครูดีเด่น 2559 ได้รับการคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่น สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย 13 มกราคม  2560
208 นายสมชาย มะหะมาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 14 กุมภาพันธ์ 2561
209 นายภราดร แก้วนุช การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 14 กุมภาพันธ์ 2561
210 นายสมทวี มานวงค์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 14 กุมภาพันธ์ 2561
211 นางฮัสนา และไหม การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 14 กุมภาพันธ์ 2561
212 นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 14 กุมภาพันธ์ 2561
213 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
214 นายอารีย์ เย็นใจ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
215 นายสมชาย เลาะซำซู การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
216 นายสมชาติ กำมะหยี่ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
217 นายสมชาย มันเดวอ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
218 นายสุรชัย บัวเจริญ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
219 นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
220 นายประสาน ศรีมาลา การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
221 นางสาวบุศรา วงษ์สมาน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
222 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
223 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
224 นางธณัฐดา ยีมิน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
225 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
226 นางสาวสุภาพร ยูซบ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
227 นางเมทินี อิมามี การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
228 นายสมชาย ผิวงาม การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
229 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง

วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู

14 กุมภาพันธ์ 2561
230 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน

14 กุมภาพันธ์ 2561
231 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาเอกชนในระบบ ประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ ผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี

วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาเอกชน

14 กุมภาพันธ์ 2561