ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2559

   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2559   

 ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อกิจกรรม

รางวัล

สถานที่จัด

วันที่

1

นางสาวสุภาพร ยูซบ        

สัปดาห์วิชาการ 59

เข้าร่วมโครงการ               

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ               

28 ธันวาคม 2559          

2

นางสาวคัทริน มีสุวรรณ                  

สัปดาห์วิชาการ 59

เข้าร่วมโครงการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ

28 ธันวาคม 2559

3

นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติิ

การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี             

มีส่วนรวมในโครงการ

คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 พฤศจิกายน 2559         

4

นางสาวอณู เทศงามถ้วน

การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี

มีส่วนร่วมในโครงการ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

24 พฤศจิกายน 2559

5

นางสาวอณู เทศงามถ้วน

โครงการ UTCC Accouting Competition              

ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขัน                 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18 พฤศจิกายน 2559

6

นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ

โครงการ UTCC Accouting Competition

ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขัน 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

18 พฤศจิกายน 2559

7

นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ

การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา

ผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม

15 กุมภาพันธ์ 2560

8

นายมนตรี มาลีพันธุ์

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน

เข้าร่วมประชุม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 

6 - 8 ตุลาคม 2559

9

นางสาวปราณี มิสกาวัน

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน          

เข้าร่วมประชุม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6 - 8 ตุลาคม 2559

10

นางเมทินี อิมามี

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน

เข้าร่วมประชุม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6 - 8 ตุลาคม 2559

11

นางรัตนาภรณ์ นนทเกษ

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน

เข้าร่วมประชุม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6 - 8 ตุลาคม 2559

12

นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน

เข้าร่วมประชุม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6 - 8 ตุลาคม 2559

13

นายประสิทธิ์ เจริญผล

การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน

เข้าร่วมประชุม

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

6 - 8 ตุลาคม 2559

14

นายเอกมล มะหะหมัดซอและ

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อสากล

เข้าร่วมประชุม

สมาคมกีฬากีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย

21 กันยายน 2559

15

นายณัฐพล มูฮำหมัด

การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อสากล

เข้าร่วมประชุม

สมาคมกีฬากีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย

21 กันยายน 2559

 16

 นางสาวปราณี มิสกาวัน

โครงการวัยเรียน ไวรัส ป้องกันเอดส์

เข้ารับการอบรม

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

29-31 มีนาคม 2560

 17

 นางสาวอณู เทศงามถ้วน

โครงการคิดกันไว้รักปลอดภัยป้องกันเอดส์ ปีที่ 2 

เข้าร่วมการอบรม

สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน

29-31 มีนาคม 2560