ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2559
    ลำดับ         ชื่อ - สกุล                  ชื่อกิจกรรม                    รางวัล              สถานที่จัด             วันที่        
1 นางสาวสุภาพร ยูซบ         สัปดาห์วิชาการ 59 เข้าร่วมโครงการ                วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ                28 ธันวาคม 2559          
2 นางสาวคัทริน มีสุวรรณ                   สัปดาห์วิชาการ 59 เข้าร่วมโครงการ วิทยาลัยเทคโนโลยีธุรกิจแฟชั่นนานาชาติ 28 ธันวาคม 2559
3 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติิ การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี              มีส่วนรวมในโครงการ คณะบัญชี มหาวิทยาลัยศรีปทุม 24 พฤศจิกายน 2559         
4 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การแข่งขันตอบปัญหาด้านการบัญชี มีส่วนร่วมในโครงการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 24 พฤศจิกายน 2559
5 นางสาวอณู เทศงามถ้วน โครงการ UTCC Accouting Competition               ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขัน                  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 พฤศจิกายน 2559
6 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ โครงการ UTCC Accouting Competition ผู้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขัน  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 18 พฤศจิกายน 2559
7 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา ผู้ควบคุมนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 15 กุมภาพันธ์ 2560
8 นายมนตรี มาลีพันธุ์ การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน เข้าร่วมประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  6 - 8 ตุลาคม 2559
9 นางสาวปราณี มิสกาวัน การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน           เข้าร่วมประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 6 - 8 ตุลาคม 2559
10 นางเมทินี อิมามี การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน เข้าร่วมประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 6 - 8 ตุลาคม 2559
11 นางรัตนาภรณ์ นนทเกษ การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน เข้าร่วมประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 6 - 8 ตุลาคม 2559
12 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน เข้าร่วมประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 6 - 8 ตุลาคม 2559
13 นายประสิทธิ์ เจริญผล การพัฒนาผู้บริหารโรงเรียนเอกชนเพื่อปรับกระบวนงาน เข้าร่วมประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น 6 - 8 ตุลาคม 2559
14 นายเอกมล มะหะหมัดซอและ การอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อสากล เข้าร่วมประชุม สมาคมกีฬากีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 21 กันยายน 2559
15 นายณัฐพล มูฮำหมัด ารอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาชักกะเย่อสากล ข้าร่วมประชุม สมาคมกีฬากีฬาชักกะเย่อแห่งประเทศไทย 21 กันยายน 2559
 16  นางสาวปราณี มิสกาวัน โครงการวัยเรียน ไวรัส ป้องกันเอดส์ เข้ารับการอบรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 29-31 มีนาคม 2560
 17  นางสาวอณู เทศงามถ้วน โครงการคิดกันไว้รักปลอดภัยป้องกันเอดส์ ปีที่ 2  เข้าร่วมการอบรม สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 29-31 มีนาคม 2560

ระบุข้อความที่นี่