ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2558
   ลำดับ         ชื่อ - สกุล                                            กิจกรรม                                                      รางวัล                          สถานที่จัด                      วันที่          
1 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน               เถ้าแก่วัยเด็ก เข้าร่วมโครงการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน                      19 มิถุนายน 2559              
2 นางวีรีญา และเยาะ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ              วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
3 นายอารีย์ เย็นใจ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
4 นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
5 นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
6 นางสาวคัทริน มีสุวรรณ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
7 นางสาววิริญจ์ มีสุวรรณ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
8 นางธณัฐดา ยีมิน การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
9 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
10 นางสาวอณู เทศงามถ้วน การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
11 นางยุพา ไทยพิทักษ์ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
12 นายสมชาย มะหะมาน การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
13 นางรัตติญา สุวินัย การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
14 นายภราดร แก้วนุช การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
15 นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
16 นางสาวกฤติมา มะลิวัลย์ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
17 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
18 นางสาววิศัลยา ทองทับ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
19 นางรัตนาภรณ์ นนทเกษ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
20 นายนพดล สุขอารมณ์ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
21 นางสาวบุศรา วงษ์สมาน การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
22 นางเมทินี อิมามี การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
23 นางสาวสุภาพร ยูซบ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
24 นายประสาน ศรีมาลา การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
25 นายสมทวี มานวงค์ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
26 นางสาวฮัสนา พัศดุ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
27 นางปัณฑิจา กล่าวรัมย์ การพัฒนาศักยภาพครูที่ปรึกษาและบุคลากร ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 7- 8 มิถุนายน 2559
28   นางวีรีญา และเยาะ  เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง                                                   เข้าร่วมกิจกรรม  ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง  28 มกราคม 2559
 29  นายเอกมล มะหะหมัดซอและ  การจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาเอกชน 
ระดับอาชีวศึกษา
เข้าร่วมกิจกรรม  วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ  23 มกราคม 2559
30   นางสาวอณู เทศงามถ้วน  ควบคุมนักศึกษาการแข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ  ผู้ควบคุมนักศึกษา  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  21 มกราคม 2559
31 นางสาวสุภาพร ยูซบ ควบคุมนักศึกษาการแข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยฟิวชั่น         ผู้ควบคุมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 21 มกราคม 2559
32 นางสาวอณู เทศงามถ้วน ควบคุมนักศึกษาการแข่งขันการจัดทำบัญชีครัวเรือน ผู้ควบคุมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 21 มกราคม 2559
33 นางสาวอณู เทศงามถ้วน ควบคุมนักศึกษาเข้าแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ผู้ควบคุมนักศึกษา วิทยาลัยเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
34 อาจารย์ปราณี มิสกาวัน ควบคุมนักศึกษาเข้าแข่งขันวงดนตรีโฟล์คซอง ผู้ควบคุมนักศึกษา วิทยาลัยเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
35 นางสาวเนาวรัตน์ รอดเพียน เปิดโลกนวัตกรรมและสิางประดิษฐ์ 2015 คณะกรรมการตัดสินการประกวดผลงาน วิทยาลัยเจริญพฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
36 นายสมชาย ผิวงาม การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 12 กุมภาพันธ์ 2559
37 นางสาวศิริกันยา วงษ์สุรียะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 12 กุมภาพันธ์ 2559
38 นางสาวสุมาลี และเยาะ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 12 กุมภาพันธ์ 2559
39 นางสาวสุพนา หมัดหมุด การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 12 กุมภาพันธ์ 2559
40 นางสาววิศัลยา ทองทับ การแข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน นักศึกษา 
สถานศึกษาเอกชนในระบบประเภทอาชีวศึกษา ระดับชาติ
รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 12 กุมภาพันธ์ 2559
41 นางปัณฑิจา กล่าวรัมย์ อบรม ยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 13 กุมภาพันธ์ 2559
42 นางสาวซารีฮะ ดอเลาะ อบรม ยุทธศาสตร์ในการยกระดับคุณภาพการจัดการเรียนรู้
ระดับอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล
เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โรงแรมรอยัลริเวอร์ 13 กุมภาพันธ์ 2559
43 นางสาวอณู เทศงามถ้วน มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
44 นายสมชาย ผิวงาม มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
45 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
46 นายประสาน ศรีมาลา มหกรรมอิสลามศึกษาและภาษาอาหรับ เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
47 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ นิทรรศการงานอาชีพสู่มาตรฐานสากล ปี 2558 ผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 22 มกราคม 2559
48 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ วิทยาลัยเทคโลโลยีการจัดการเพชรเกษม 1 ธันวาคม 2558
49 นางสาวสุภาพร ยุซบ นิทรรศการสัปดาห์วิชาการ เกียรติบัติเหรีญทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจิรญพัฒนาบริหารธุรกิจ 27 พฤศจิกายน 2558
50 นางวีรีญา และเยาะ นิทรรศการสัปดาห์วิชาการ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 27 พฤศจิกายน 2558
51 นางสาวปราณี มิสกาวัน โครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ผ่านการพัฒนา มหาวิทยาลัยสยาม 21 มิถุนายน 2557
52 นายมนตรี มาลีพันธุ์ โครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ผ่านการพัฒนา มหาวิทยาลัยสยาม 21 มิถุนายน 2557
53 นางเมทินี อิมามี โครงการพัฒนาคุณภาพด้านวิชาการ ผ่านการพัฒนา มหาวิทยาลัยสยาม 21 มิถุนายน 2557
54 นางสาวอณู เทศงามถ้วน โครงการ UTCC Accounting Competition ผุ้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 พฤศจิกายน 2558
55 นายณัฐวุฒิ เกตุนิวัติ โครงการ UTCC Accounting Competition ผุ้ควบคุมทีมเข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหา มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 20 พฤศจิกายน 2558