ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2561
 
ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อรางวัลผลงานประการ รางวัลที่ได้
1 อาจารย์ปราณี  มิสกาวัน ผู้บริหารดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น
2 อาจารย์ ภราดร แก้วนุช ครูดีเด่น ครูดีเด่น
3 นางเมทินี  อิมามี รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 
 
4 นายณัฐวุฒิ  เกตุนิวัติ รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น
ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 
 
นางเมทินี  อิมามี โมเดลการเรียนรู้วิชาระบบบัญชี ด้วยแผนภาพทางเดินเอกสาร - ระบบขายสด เหรียณทอง
นายสมชาย  มะหะมาน การพัฒนาบทเรียนภาษาอาหรับด้วย โปรแกรม Google site เหรียณทอง
นายสมชาย  ผิวงาม สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์โมเดลเน็ตเวริ์ก เหรียณทอง
นายประสาน ศรีมาลา การพัฒนาบทเรียน วิชาศาสนประวัติ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point เหรียญเงิน
นางฮัสนา และไหม สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องตั๋วเงิน โดยผ่าน web site เหรียญเงิน
10 นางสาวอณู เทศงามถ้วน Scarpbook รายการปรับปรุงวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2  เหรียญเงิน
11   นายสมทวี  มานวงศ์  สื่อการสินมัลติมีเดีย เรื่องการถือศิลอด วิชาอัลกุรอานศึกษา ระดับ ปวส.2  เหรียญเงิน
12   นางสาวสุพนา  หมัดหมุด  สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนเรื่อง การใช้สีให้เหมาะสมกับชิ้นงาน  เหรียญเงิน
13   นางสาวศิริกันยา  วงษ์สุรียะ  สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม power point  เหรียญเงิน
14   นางสาวสนธิยา   โซ๊ะกิ๊  สื่อการสอนแบบจาลอง เรื่อง การเชื่อมต่อ ADSL Modem  เหรียญเงิน
15  นายสมชาย มันเดวอ การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง กุรบาน วิชา ศาสนบัญญัติ  เหรียญเงิน
16  นางยุพา ไทยพิทักษ์ พิมพ์ดีดให้เก่ง เกมส์ online ช่วยได้  เหรียญเงิน
17  นางสาวศิรินภา วงษ์สุรียะ สื่อการสอนวิชาวจนศาสนดา 4 เรื่องสัญญาณวันสิ้นโลก ที่สอนโดยโปรแกรมมัลติมีเดีย  เหรียญเงิน
18  นางสาวบุศรา วงศ์สมาน การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องสกุลเงิน วิชาศาสนบัญญัติ  เหรียญเงิน
19  นางรัตติญา สุวินัย สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์ วิชาคอมพิวเอตร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ  เหรียญเงิน
20  นายวิศิษฐ์ สุมาลยศักดิ์ การพัฒนาสื่อการสอนด้วยสื่อพาวเวอร์พอยท์ วิชาเอกภาพ  เหรียญทองแดง
21  นายสมชาติ  กามะหยี่  การพัฒนาความรู้รายวิชาอัลกุรอาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point  เหรียญทองแดง
22   นางธณัฐดา  ยีมิน  โมเดลสื่อทฤษฎีการขายวิชาการขายเบื้องต้น 2  เหรียญทองแดง
23  นางสาวกฤติมา  มะลิวัลย์  นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โมเดลสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ถ่านเปลือกฟักข้าวดูดกลิ่น  เหรียญทองแดง