ผลงานครู
หน้าแรก   /   ผลงานครู  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2561

   ผลงาน และเกียรติประวัติของครู ปี พ.ศ. 2561   

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ชื่อรางวัลผลงานประการ

รางวัลที่ได้

1
นางสาวปราณี
 มิสกาวัน
ผู้บริหารดีเด่น
ผู้บริหารดีเด่น
2
นายภราดร
แก้วนุช
ครูดีเด่น
ครูดีเด่น
3
นางเมทินี
 อิมามี
รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 
 
4
นายณัฐวุฒิ 
เกตุนิวัติ
รางวัลผู้บริหารและครูผู้เสียสละ อุทิศตนดูและเอาใจใส่ระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนนักศึกษา ด้านคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ของกลุ่มโรงเรียนที่ 3 
 
นางเมทินี 
อิมามี
โมเดลการเรียนรู้วิชาระบบบัญชี ด้วยแผนภาพทางเดินเอกสาร - ระบบขายสด
เหรียณทอง
นายสมชาย 
มะหะมาน
การพัฒนาบทเรียนภาษาอาหรับด้วย โปรแกรม Google site
เหรียณทอง
นายสมชาย 
ผิวงาม
สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์โมเดลเน็ตเวริ์ก
เหรียณทอง
นายประสาน
ศรีมาลา
การพัฒนาบทเรียน วิชาศาสนประวัติ ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
เหรียญเงิน
นางฮัสนา
และไหม
สื่อการสอนวิชาคณิตศาสตร์พาณิชยกรรม เรื่องตั๋วเงิน โดยผ่าน web site
เหรียญเงิน
10
นางสาวอณู
เทศงามถ้วน
Scarpbook รายการปรับปรุงวิชาการบัญชีเบื้องต้น 2
 เหรียญเงิน
11 
 นายสมทวี
 มานวงศ์
 สื่อการสินมัลติมีเดีย เรื่องการถือศิลอด วิชาอัลกุรอานศึกษา ระดับ ปวส.2
 เหรียญเงิน
12 
 นางสาวสุพนา
 หมัดหมุด
 สื่อมัลติมีเดียประกอบการสอนเรื่อง การใช้สีให้เหมาะสมกับชิ้นงาน
 เหรียญเงิน
13 
 นางสาวศิริกันยา
 วงษ์สุรียะ
 สื่อการสอนการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ด้วยโปรแกรม power point
 เหรียญเงิน
14 
 นางสาวสนธิยา 
 โซ๊ะกิ๊
 สื่อการสอนแบบจาลอง เรื่อง การเชื่อมต่อ ADSL Modem
 เหรียญเงิน
15 
นายสมชาย
มันเดวอ
การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วนสอน เรื่อง กุรบาน วิชา ศาสนบัญญัติ
 เหรียญเงิน
16 
นางยุพา
ไทยพิทักษ์
พิมพ์ดีดให้เก่ง เกมส์ online ช่วยได้
 เหรียญเงิน
17 
นางสาวศิรินภา
วงษ์สุรียะ
สื่อการสอนวิชาวจนศาสนดา 4 เรื่องสัญญาณวันสิ้นโลก ที่สอนโดยโปรแกรมมัลติมีเดีย
 เหรียญเงิน
18 
นางสาวบุศรา
วงศ์สมาน
การศึกษาวิธีการสอนโดยใช้สื่อมัลติมีเดีย เรื่องสกุลเงิน วิชาศาสนบัญญัติ
 เหรียญเงิน
19 
นางรัตติญา
สุวินัย
สื่อการสอนสิ่งประดิษฐ์ วิชาคอมพิวเอตร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพ
 เหรียญเงิน
20 
นายวิศิษฐ์
สุมาลยศักดิ์
การพัฒนาสื่อการสอนด้วยสื่อพาวเวอร์พอยท์ วิชาเอกภาพ
 เหรียญทองแดง
21
 นายสมชาติ
 กามะหยี่
 การพัฒนาความรู้รายวิชาอัลกุรอาน ด้วยโปรแกรม Microsoft Power Point
 เหรียญทองแดง
22 
 นางธณัฐดา
 ยีมิน
 โมเดลสื่อทฤษฎีการขายวิชาการขายเบื้องต้น 2
 เหรียญทองแดง
23
 นางสาวกฤติมา
 มะลิวัลย์
 นวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์โมเดลสื่อการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ถ่านเปลือกฟักข้าวดูดกลิ่น
 เหรียญทองแดง