ผลงานนักเรียน
หน้าแรก   /   ผลงานนักเรียน  /   ผลงาน และเกียรติประวัติของนักเรียน ปี พ.ศ. 2558
ประกาศนีบัตร ความดีความเด่นของนักเรียน

ลำดับ ชื่อ - สกุล ชื่อกิจกรรม รางวัล สถานที่ วันที่
1 น.ส.อรพรรณ  พิมพ์สุวรรณ จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
2 นางสาวเกวลิน มิดำ จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
3 น.ส สิทธิกาญจน์  บุหงาเรือง จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
4 น.ส. นริศรา  เจ๊ะหมัด จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
5 น.ส. มณีรัตน์  ผลเจริญ จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
6 น.ส. สมฤทัย  โต๊ะกาเจ จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
7 น.ส. ณัชญา  ยิ้มงาม จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
8 น.ส. นิชานันท์ จั่นนาค จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
9 นายสรุชัย  จิตต์ถวัล จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
10 นายสิรภพ  มังกรางชิ จุดประกายฝันสู่การบิน ("Dream to Avation") ครั้งที่ 1 ได้เข้าร่วมกิจกรรม สถานบันการบินพลเรือน 13 มิถุนายน 2558
11 นายเกริกพล  มานมะลี โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
12 นางสาวทัศศินันต์ เลี่ยงตระกูลชัย โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
13 นายศุภกฤต ลาวัง   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  26 กรกฎาคม 2558
14 นายณัฐพงษ์  ผ่องเผือก   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร   26 กรกฎาคม 2558
15  นายวงศกร กลิ่นจันทร์   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  26 กรกฎาคม 2558
16  นายณัฐวุฒิ  มะซังหลง   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  26 กรกฎาคม 2558
17  นางสาวอริศรา  ดำพลงาม   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม   สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  26 กรกฎาคม 2558
18 นางสาวณัฐิยา  อับดุลลอ  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
19  นางสาวสุปรียา  เจ๊ะเลาะห์ โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
20  นางสาวทนนทิยา  แก้วคำปา โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
21 นางสาวฐานิการ  มาลัยแดง  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
22 นายชารีฟ ขันประสิทธิ์  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
23 นายธนาธิป  จันทร์แก้ว  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
24 นางสาวมานิดา  โต๊ะกา โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 26 กรกฎาคม 2558
25 รัชชานนท์ บินกาเซ็ม  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
 26 นายรพีพัฒน์  สมศรี   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
 27 นายณัฐวุฒิ  นิภารัตน์   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
 28 นางสาววัชรี  โสภา   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
 29 นางสาวมณิชญา  มินา   โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม  สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
30 นางสาวแสงเดือน  ขำมิน  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
31 นางสาวพลอยไพลิน สมานเอี่ยม  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
32 นางสาวปราณี  หมัดซาและ  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
33 นางสาวนาตาลี  นิมา  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
34 นางสาวฮัสนา  บินหะซัน  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
35 นางสาวอริศรา เฟ้นดี้  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
36 นางสาวนิตยา วงษ์ยีเมาะ  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
37 นายชยานนท์  ลาวัง  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์  ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร  23 สิงหาคม 2558
38 นายธนากร แสงสุข  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 23 สิงหาคม 2558
39 นายธนวัฒน์  สนสาย  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 23 สิงหาคม 2558
40 นายธันยมัย  เนาวบุตร  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 23 สิงหาคม 2558
41 นายปริญญา  สวัสดีสมบูรณ์  โครงการค่ายอาสามูลนิธิรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้เข้าร่วมกิจกรรม สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเพทมหานคร 23 สิงหาคม 2558
42 นางสาวนัสริน  มูฮัมหมัด เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี 20 พฤศจิกายน 2558
 43 นายอำพล  โต๊ะมิ  เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 44 นายวราวุฒิ  ซอมัน   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 45 นางสาวณัฐนาเดีย เมฆลอย   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 46 นายคฑาธรณ์  เลาะโพธิ์   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 47 นายศรันย์  หมัดป้องตัว   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 48 นางสาวปานหทัย ภูมิดำรงค์   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 49 นางสาววิมลรัตน์ รุ่งรัศมี   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 50 นางสาวอัญญาณี จันทร์พิษ   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 51 นายจารุวัฒน์  สะละกูดิง   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 52 นางสาวขวัญชนก หมอวัง   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 53 นางสาวมณีนุช ฟักเขียว   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 54 นายภาคภูมิ  มะตัง   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 55 นายชานนท์ มีมูซอ   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
56  นายสหรัฐ ตีวงษ์นุ้ย   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 57 นายมาวิน  โหโซ๊ะ   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 58 นายนพดล  หวังโซ๊ะ   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 59 นางสาวนภัสสร คล้อละมัย   เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 60  นางสาวมนธิชา  สุลง  เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
 61 นางสาวนุสรา  นิกาจิ๊    เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา  เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่   ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี  20 พฤศจิกายน 2558
62 นางสาวกมลวรรณ เมาะมะณี  เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี 20 พฤศจิกายน 2558
63 นางสาวธัญธิมา  โต๊ะมิ  เข้าค่ายลูกเสือภูบูรพา เป็นหมู่ดีเด่นและได้คะแนนสูงสุดในการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่  ค่ายลูกเสือภูบูรพา จ.ชลบุรี 20 พฤศจิกายน 2558
64 นางสาวกิตติกาล หมัดยะราน แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  มหาวิทาลัยหอการค้าไทย 20 พฤศจิการยน 2558
65 นางสาวสมฤทัย โต๊ะกาเจ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มหาวิทาลัยหอการค้าไทย 20 พฤศจิการยน 2558
66 นางสาวพลับพลึง ศาลาวงศ์ แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มหาวิทาลัยหอการค้าไทย 20 พฤศจิการยน 2558
67 นางสาวลัดาวัลย์ หวังปัญญา แข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ได้เข้าร่วมแข่งขันตอบปัญหาทางบัญชี ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ มหาวิทาลัยหอการค้าไทย 20 พฤศจิการยน 2558
68  นายศศธร  แซ่เฮ้ง  แข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ   26-27 พฤศจิกายน 2558
 69 นายอภิเดช  เอ็มเอ็ม  แข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1   วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ   26-27 พฤศจิกายน 2558
 70 นายกิตตตินันท์ นันทกิจธำรุง   แข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์   รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ   26-27 พฤศจิกายน 2558
 71 นายอธิคม  มะลิซ้อน   แข่งขันพิมพ์ดีดไทยด้วยคอมพิวเตอร์    รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ    26-27 พฤศจิกายน 2558
 72 นางสาวแอนนา  วันหมัด   แข่งขันการนำเสนอขายสินค้า  รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  26-27 พฤศจิกายน 2558
 73 นางสาววีระยา  สลาม   แข่งขันการนำเสนอขายสินค้า  รางวัลชนะเลิศ  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  26-27 พฤศจิกายน 2558
74 นางสาวมินตรา  ยามันสะบีดีน แข่งขันการนำเสนอขายสินค้า รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ  26-27 พฤศจิกายน 2558
75 นางสาวดลพรรณ ทับคำ แข่งขันการนำเสนอขายสินค้า รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 26-27 พฤศจิกายน 2558
76 นางสาวนริศรา  เจ๊ะหมัด กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย  1 ธันวาคม 2558
77 นางสาวพลับพลึง ศาลาวงศ์  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ  เข้าร่วมโครงการ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย    1 ธันวาคม 2558
78 นางสาวเกวลิน มิดำ  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ  เข้าร่วมโครงการ สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
79 นายธีรศักดิ์  ยีแก้ว  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
80 นางสาวจิรัฌชา หวังประโยชน์  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
81 นางสาวอรพรรณ พิมพ์สุวรรณ  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
82 นางสาวอริสา  อารูณพูลทรัพย์  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
83 นางสาวมณีรัตน์ ผลเจริญ  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
84 นางสาวณัชญา  ยิ้มงาม  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
85 นางสาวสิทธิกาญจน์ บุหงาเรือง  กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
86 นางสาวอรพรรณ  พิมพ์สุวรรณ   กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
 87 นางสาวจิรัฒชา  หวังประโยชน์   กิจกรรมจิตอาสา อาชีวเอกชน สร้างคน สร้างชาติ เข้าร่วมโครงการ  สมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย   1 ธันวาคม 2558 
 88  นายสิรภพ  มังกรวงษ์ ประกวดมารยาทไทย  เข้าร่วมโครงการ  สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร  2 ธันวาคม 2558 
 89 นางสาวชัยพร  เชื้อเพชร   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 90 นางสาวกณิฐา ตระบุตร   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 91 นางสาวอรอนงค์ จันทร์อำรุง   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 92 นายจักรพัฒธ์  ลือบุญ   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 93 นายเนติลักษณ์ ปิ่นทอง   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 94 นางสาวปราถนา  โยธานัันต์   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 95 นางสาวนิชนาถ วันแรก   ประกวดมารยาทไทย   เข้าร่วมโครงการ   สภาวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร   2 ธันวาคม 2558
 96  นายศศธร  แซ่เฮง ประกวดสุนทรพจน์  รางวัลชนะเลิศ  มูลนิธิดารุสลาม  11 ธันวาคม 2558 
 97 นายสิรภพ มังกรวงษ์  ทดสอบ V-net   ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับปวส. 2 บริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จำกัด  15 มกราคม 2559 
 98 นายกริช สุขศิริอารี   ทดสอบ V-net   ได้คะแนนยอดเยี่ยม อันดับ 1 ระดับปวช. 3  บริษัท นิว ไอ.คิว. เซ็นเตอร์ จำกัด   15 มกราคม 2559 
 99 นางสาวลัดดาวัลย์ หวังปัญญา  แข่งขันการจัดทำบัญชี  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และธนาคารออมสิน  21 มกราคม 2559 
 100 นางสาวอราดา มีนอารีย์  แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยฟิวชั่น   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และสมาคมเชฟประเทศไทย 21 มกราคม 2559 
 101 นายปัญญา  หวังโซ๊ะ  แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยฟิวชั่น   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง    วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และสมาคมเชฟประเทศไทย  21 มกราคม 2559 
 102 นางสาวภัทรวดี เซนเชาว์นิช   แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยฟิวชั่น    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และสมาคมเชฟประเทศไทย  21 มกราคม 2559 
 103 นางสาวนภาพร อำนวยพร   แข่งขันทักษะการประกอบอาหารไทยฟิวชั่น   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และสมาคมเชฟประเทศไทย  21 มกราคม 2559 
 104 นางสาวมินตรา ยา   แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และสมาคมเชฟประเทศไทย  21 มกราคม 2559
 105 นายอาทิตย์ บิลฮำซา   แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และสมาคมเชฟประเทศไทย   21 มกราคม 2559
 106 นางสาวปัทมาภรณ์ หมัดเลาะ  อบรมเชิงปฏิบัติการ  แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ     เข้าร่วมอบรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  21 มกราคม 2559
 107 นางสาวดลพรรณ ทับคำ   อบรมเชิงปฏิบัติการ  แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ   เข้าร่วมอบรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  21 มกราคม 2559
 108 นายอาทิตย์ บิลฮำซา    อบรมเชิงปฏิบัติการ  แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ  เข้าร่วมอบรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  21 มกราคม 2559
 109 นางสาวมินตรา ยามันสะบีดีน   อบรมเชิงปฏิบัติการ  แข่งขันการเขียนแผนธุรกิจ  เข้าร่วมอบรม  วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์  21 มกราคม 2559
110 นางสาวธีรนุช  มังประเสิรฐ อบรมทางวิชาการ การท่องเที่ยววิถีชุมชน เตรียมพร้อมการตลาดสู่อาเซียน เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 21 มกราคม 2559
111 นางสาวอรพรรณ สันเต๊ะ อบรมทางวิชาการ การท่องเที่ยววิถีชุมชน เตรียมพร้อมการตลาดสู่อาเซียน เข้าร่วมอบรม วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 22 มกราคม 2559
112 นายพันธการ เดวีเลาะ การแข่งขันยุวมัคคุเทศก์ "one day trip" รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 22 มกราคม 2559
113 นางสาวธรีนุช มังประเสิรฐ การแข่งขันยุวมัคคุเทศก์ "one day trip" รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ และ สมาคมมัคคุเทศก์อาชีพแห่งประเทศไทย 22 มกราคม 2559
114 นายสุรศักดิ์  ซอเฮง เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 23 มกราคม 2559
115 นายณัฐพล  เจริญสุข เข้าร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการจัดตั้งชมรมต่อต้านการทุจริตในสถานศึกษาเอกชนระดับอาชีวศึกษา เข้าร่วมประชุม สำนักงานคระกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 23 มกราคม 2559
116 นางสาวขวัญชนก หมอหวัง เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
117 นางสาวอัญฐิมา โต๊ะมิ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
118 นางสาวกมลวรรณ เมาะมณี เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
119 นางสาวมณีนุช ฟักเขียว เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
120 นายรังสิมัณฑ์ มินศรี เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
121 นางสาวอัญญาณี จันทร์พิษ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
122 นายธนพัฒน์ เรืองเดช เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
123 นางสาวปิยวดี ยะรังวงษ์ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
124 นางสาวอารยา ลำอ่ำ เข้าร่วมกิจกรรม เยาวชนร่วมใจ สร้างไทยเข้มแข็ง เข้าร่วมกิจกรรม ศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง 28 มกราคม 2559
125 นางสาวอังคณา บินหะซัน เข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ 2 ภาษา เข้าร่วมการประกวด มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์2559
126 นายนัฐวุฒิ นิภารัตน์ ได้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี เข้าร่วมการประกวด มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
127 นายทวีศักดิ์ กะเต็บหมัด ได้เข้าร่วมแข่งขันวาดภาพระบายสี เข้าร่วมการประกวด มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
128 นางสาวมาทินี มะหะมาน ได้เข้าร่วมการแข่างขันประกวดการเปิดปทานุกรมภาษาอาหรับ เข้าร่วมการประกวด มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
129 นางสาวมาริณี  สังขะยารอ ได้เข้าร่วมการแข่งขันประกวดการเปิดปทานุกรมภาษาอาหรับ เข้าร่วมการประกวด มหาวิทยาลัยรังสิต 3 กุมภาพันธ์ 2559
 130 นายนพดล มูยีหมัด  ได้เข้าร่วมการ แข่งขันลำนำอานาซีด  เข้าร่วมการประกวด  มหาวิทยาลัยรังสิต  3 กุมภาพันธ์ 2559
131   นายสุชาติ ตานี  ได้เข้าร่วมการ แข่งขันลำนำอานาซีด  เข้าร่วมการประกวด  มหาวิทยาลัยรังสิต  3 กุมภาพันธ์ 2559
 132 นางสาวสายสมร ชัยสอนปัจจัย     ได้เข้าร่วมการ แข่งขันลำนำอานาซีด  เข้าร่วมการประกวด  มหาวิทยาลัยรังสิต  3 กุมภาพันธ์ 2559
133  นางสาววัชรี โสภา    ได้เข้าร่วมการ แข่งขันลำนำอานาซีด  เข้าร่วมการประกวด   มหาวิทยาลัยรังสิต  3 กุมภาพันธ์ 2559
 134 นางสาวโสรญา แสงศรี   ได้เข้าร่วมการ แข่งขันลำนำอานาซีด  เข้าร่วมการประกวด   มหาวิทยาลัยรังสิต   3 กุมภาพันธ์ 2559
 135 นางสาวจิรัฌชา หวังประโยชน์  ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559 
136 นางสาวสมฤทัย โต๊ะกาเจ ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย    ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559 
137 นางสาวพลับพลึง ศาลาวงศ์ ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
138  นางสาวจิรัฌชา ยิ้มงาม ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
 139 นางสาวนริศรา เจ๊ะหมัด  ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
 140 นางสาวสิทธิกาญจน์ บุหงาเรือง  ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
 141 นางสาวเกวลิน มิดำ  ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
142 นางสาวอริสา อารูณพูลทรัพย์ ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
143 นางสาวอรพรรณ พิมพ์สุวรรณ ผ่านการอบรม สุขาภิบาลอาหาร สำหรับอาสาสมัครอาหารปลอดภัย   ผ่านการอบรม  สำนักอนามัย  9 กุมภาพันธ์ 2559  
144  นายเจ๊ะฮานาฟี เจ๊ะอาส สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ  เข้าร่วมการสัมมนา  สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  11 กุมภาพันธ์ 2559 
 145 นายมุสตาฟา อัมมาส  สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ    เข้าร่วมการสัมมนา   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน  11 กุมภาพันธ์ 2559 
 146 นายลนันต์ โต๊ะซอ  สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ   เข้าร่วมการสัมมนา   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   11 กุมภาพันธ์ 2559 
 147 นายศตวรรษ แสงสว่าง  สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ   เข้าร่วมการสัมมนา   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   11 กุมภาพันธ์ 2559 
 148 นายธนรัฐ สุวามิน  สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ   เข้าร่วมการสัมมนา   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   11 กุมภาพันธ์ 2559 
 149 นายวริศ  มูฮำหมัดอาลี  สัมมนา เอกชนนอกระบบ สร้างชาติ   เข้าร่วมการสัมมนา   สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน   11 กุมภาพันธ์ 2559 
150  นางสาวณัฐกรณื เลาะมิน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
 151 นางสาวรินลณี สุขจรัส   ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู   12 กุมภาพันธ์ 2559 
 152 นางสาวกัญญารัตน์ กาสุรงค์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 153 นางสาวสรารัตน์ ทองอ่อน  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
154  นางสาวธรีนุช มังประเสริฐ  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 155 นายไชยวัฒน์ เอี่ยมอ่น  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 156 นางสาวสุมินตรา เจริญศรี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 157 นางสาวรัตนาวลี มูมะหะหมัดซอและ  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 158 นางสาวพรรณราย เรืองสินธ์ุ  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 159 นางสาวณัฐฐา ลายสาคร  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 160 นางสาวศิริวรรณ โสณะมิตร  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 161 นางสาวสุภัสสรา บัวงาม  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 162 นางสาวอารียา มุสตอฟาดี  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 163 นางสาวจันทร์จิรา แสงทองคำ  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
 164 นางสาวอัสมา เอี่ยมฤทธิ์  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม    รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
165 นางสาวนุสบา  บังสะวัน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
166 นางสาวอารดา มินอารีย์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
167 นายวรกิติ ยอมิน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
168 นางสาวชลิตา ขวดมา ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
169 นางสาวรุ่งฤดี จิ๊สมัน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
170 นายอดิศร ปานมณี ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559  
171 นายปฏิภาน ผงสันเทียะ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู     12 กุมภาพันธ์ 2559 
172 นายปราโมทย์ ยอดเวียน  ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู    12 กุมภาพันธ์ 2559 
173 นางสาวอรพรรณ พิมพ์สุวรรณ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
174 นางสาวกิตติกาล หมัดยะราน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
175 นายเกรียงไกร หมัดเด ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
176 นางสาวณัชญา ยิ้มงาม ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
177 นายอภิศักดิ์ เเชเปีย ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
178 นางสาวจิรัณชา หวังประโยชน์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
179 นางสาวมณีรัตน์ ผลเจริญ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
180 นางสาวรุ่งทิวา ทรงศิริ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
181 นางสาวสุฑาทิพย์ ยอมิน ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
182 นางสาวจุฑาทิพย์ จรูญศรี ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
183 นางสาวชญานิน พันเต๊ะ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
184 นางสาวสิทธิกาญจน์ บุหงาเรือง ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
185 นางสาวอริสา  อารูนพูลทรัพย์ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเหรียญ วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู  12 กุมภาพันธ์ 2559 
186 นางสาวแอนนา วันหมัด แข่งขันทักษะวิชาชีพนักเรียน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559
187 นางสาววรีะยา สลาม เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการระดับ ปวช รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559
188 นางสาวดลพรรณ ทับคำ เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการระดับ ปวช รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559
189 นางสาวมินตรา ยามันสะบีดีน เทคนิคเสนอขายสินค้าและบริการระดับ ปวช. รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 12 กุมภาพันธ์ 2559
190 นางสาวอรพรรณ สันเต๊ะ ประกวดสิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 12 กุมภาพันธ์ 2559
191 นางสาวปานหทัย ภูมิดำรงค์ ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 12 กุมภาพันธ์ 2559
192 นางสาวศรีครินทร์ มิตรยิ้ม ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 12 กุมภาพันธ์ 2559
193 นางสาวอนุตรา แชเปีย ประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 12 กุมภาพันธ์ 2559
193 ปนางสาวนิชานาถ วันแรก การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน 12 กุมภาพันธ์ 2559
194 นางสาวสุปราณี ตันติคุณพันธ์ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน 12 กุมภาพันธ์ 2559
 195 นางสาวปราถนา โยธานันต์   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 196 นายเนติลักษณ์ ปิ่นทอง   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 197 นายจักรพัน ลือบุญ   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 198 นายสิรภพ มังกรวงษ์   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 199 นายชัยพร เชื้อเพชร    การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 200 นางสาวอรอรงค์  จันทร์อำรุง   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง   วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 201 นางสาวกนิษฐา ตระบุตร   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน   12 กุมภาพันธ์ 2559
 202 นางสาวจันทร์จิรา แสงอุทัย   การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยนีพณิชยการราชดำเนิน  12 กุมภาพันธ์ 2559
 203 นางสาวพลอยชมพู  การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช.   รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
204 นางสาวโสรญา แสงศรี การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช.  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
205 นายมุสตาฟา อับบาส การประกวดร้องเพลงสากล ระดับ ปวช.  รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวัฒนาบริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
206 นางสาวสิทธิกาญจน์ บุหงาเรือง แข่งขันทักษะวิชาชีพ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์2559
207 นางสาวสมฤทัย โต๊ะกาเจ แข่งขันทักษะวิชาชีพ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์2559
208 นางสาวพลับพลึง ศาลาวงศ์ แข่งขันทักษะวิชาชีพ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์2559
209 นางสาวแอนนา วันหมัด ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง  วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559
210 นางสาวพลับพลึง ศาลาวงษ์ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
211 นางสาวศัศนีย์ วันหรั่ง ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
212 นายศศธร  แซเฮง ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
213 นางสาวอังคณา บินฮาซัน ประกวดสุนทรพจน์ภาษาไทย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
214 นายสิรภาพ มักรวงษ์ ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
215 นางสาวสายสมร ชัยสอนปัจจัย ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
216 นางสาวมาทินี มะหะมาน ประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
217 นายธีรศักดิ์ ยีแก้ว รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์ 2559
218 นายกฤษฎา ซูโอ๊ะ รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน  วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ 12 กุมภาพันธ์ 2559 
219 นายวรกิตติ ยอมิน รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
220 นางสาวกนกวรรณ คำนวณ รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
221 นายสิทธิกร ขุนเณร รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
222 นางสาวศรีครินทร์ มิตรยิ้ม รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
223 นายอภิสิทธิ์ วิมลกาญจนา รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
224 นางสาวนนทิยา แก้วคำปา รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
225 นางสาวอรพรรณ สันเต๊ะ รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
226 นางสาวฉัตรฤดี ปานแก้วรัศมี รำวงมาตรฐาน รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ  12 กุมภาพันธ์ 2559 
227 นายมุสตาฟา อับบาส แข่งขันประวกดวงดนตรีโฟล์ซอง รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
228 นายเจ๊ะฮานาฟี เจ๊ะอาลี แข่งขันประวกดวงดนตรีโฟล์ซอง รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
229 นายธนรัฐ สุวามิน แข่งขันประวกดวงดนตรีโฟล์ซอง รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
230 นายธวัชชัย ทองนาค แข่งขันประวกดวงดนตรีโฟล์ซอง รางวัลชนะเลิศ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 19 กุมภาพันธ์ 2559
231 นางสาวแอนนา วันหมัด เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่วัยเด็ก เข้าร่วมโครงการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 19 มิถุนายน 2559
232 นายณัฐพล เจริญสุข เข้าร่วมโครงการเถ้าแก่วัยเด็ก เข้าร่วมโครงการ สมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน 19 มิถุนายน 2559