นักศึกษา
หน้าแรก   /   นักศึกษา
จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2562

ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง จำนวน
1 ปวช.1                       60                     79                      139                    
2 ปวช.2                      75                     84                     159                    
3 ปวช.3                      57                      62                     119                    
4 ปวส.1                      76                     105                     181                    
5 ปวส.2                      54                     93                     147                     
รวม 322                     423                     745                    

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2561
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2561

ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง จำนวน
1 ปวช.1                                                                                   
2 ปวช.2                                                                                   
3 ปวช.3                                                                                    
4 ปวส.1                                                                               
5 ปวส.2                                                                                
รวม                                                            จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2559
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2559

ลำดับที่ ระดับชั้น ชาย หญิง จำนวน
1 ปวช.1                                                                                   
2 ปวช.2                                                                                   
3 ปวช.3                                                                                    
4 ปวส.1                                                                               
5 ปวส.2                                                                                
รวม