นักศึกษา
หน้าแรก   /   นักศึกษา
จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2565
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2565

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2564
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2564

ระดัับชั้น จำนวนนักเรียน รวม
ปวช.1 137 137
ปวช.2 186 186
ปวช.3 137 137
ปวส.1 114 114
ปวส.2 214 214
รวม                       788                               788                               
จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2563
 
         ระดับชั้น                    จำนวนนักเรียน                   รวม          
          ปวช.1           176           176 
          ปวช.2           135            135 
          ปวช.3           173            173 
          ปวส.1           149           149
          ปวส.2           188           188    
          รวม           821           821

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2562

         ระดับชั้น                        จำนวนนักเรียน                     รวม            
ปวช.1 139 139 
ปวช.2 159 159
ปวช.3 119 119
ปวส.1 181 181
ปวส.2 147 147
รวม 755 755