นักศึกษา
หน้าแรก   /   นักศึกษา
นักเรียนนักศึกษา ปีการศึกษา 2560
     ลำดับ                                        ระดับชั้น                                                  จำนวน                   
1 ปวช.1 151
2 ปวช. 2 181
3 ปวช. 3 189
รวมระดับปวช.   521
1 ปวส.1 90
2 ปวส.2 167
รวมระดับปวส.   257
รวม ปวช.-ปวส.   778