นักศึกษา
หน้าแรก   /   นักศึกษา

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2563
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2563
 
         ระดับชั้น                     ปกติ                     ทวิภาคี                     ทวิศึกษา                    รวม          
          ปวช.1           176                0                           176 
          ปวช.2           135                 0                           135 
          ปวช.3           173                0                            173 
          ปวส.1           149                0                0           149
          ปวส.2           188                0                           188    
          รวม           821                0                           821

จำนวนนักศึกษาปีการศึกษา 2562
ณ วันที่ 10 เดือนมิถุนายน 2562

            ระดับชั้น                      ปกติ                        ทวิภาคี               ทวิศึกษ                         ร           
ปวช.1 139 0 0 139
ปวช.2 159 0 0 159
ปวช.3 119 0 0 119
ปวส.1 181 0 0 181
ปวส.2 147 0 0 147
          รวม 755 0 0 755