SASANA ปันสุข
หน้าแรก   /   SASANA ปันสุข  /   โครงการ SASANA ปันน้ำใจ สานสายใจสู่ชุมชน

 

 โครงการ SASANA ปันน้ำใจ สานสายใยสู่ชุมชน

 

นักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

ระดับชั้น

สิ่งที่ได้รับ

1

นายวีรยุทธ     ศรีดารณีกำภู

ปวช. 2/4

ปรับปรุงบ้าน เปลี่ยนฝาบ้าน

2

นายจุลวิทยล์  ลอยมา

ปวช. 2/5

ปรับปรุงบ้าน 

3

นางสาวสราญรัตน์  สุดศรี

ปวส. 1

ปรับปรุงห้องน้ำ สร้างห้องน้ำ

4

นางสาวสุภัทชา สมาเต๊ะ

ปวส. 2

วิทยาลัยฯ มอบเครื่องซักผ้า 1 เครื่อง

 

 

 บุคคลทั่วไป 

ลำดับ

ชื่อ - สกุล

สิ่งที่ได้รับ

1

ด.ช.มนัสวิน    สีสังข์

 ทุนการศึกษา

2

ด.ญ นภาพร  นกทอง 

ทุนการศึกษา

3

ด.ญ.ณัฐณิชา  เฮงซัน 

ทุนการศึกษา

4

 นางอารีย์   ต่ายหลี

ทุนดำรงชีพ

5

นายอาลี  สีทับทิม

ทุนดำรงชีพ

6

นางมาลีวัลย์  นุตมะหะหมัด

ทุนดำรงชีพ