ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   โครงการ SASANA ปันนำ้ใจ สานสายใยสู่ชุมชน 2564
นับว่าสำเร็จเสร็จเรียบร้อยไปอีก 1 ชิ้นงาน ในโครงการ SASANA ปันน้ำใจ สานสายใยสู่ชุมชน 2564
นั่นคือการสร้างห้องน้ำให้กับที่อยู่อาศัยของ นางสาวสราญรัตน์ สุดศรี นักศึกษาระดับ ปวส.1
ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมในความสำเร็จของงานชิ้นนี้ทุกท่าน
อาจารย์ภราดร แก้วนุช ผู้ลงพื้นที่สำรวจและนำเสนอกรณีนี้
อาจารย์สมชาย มันเดวอ อาจารย์สมชาย มะหะมานและอาจารย์ประสาน ศรีมาลา ผู้รับช่วงประสานงานสานต่อโครงการ
ตลอดจนญาติพี่น้องในครัวเรือนของสราญรัตน์เอง ที่ช่วยลงแรง และลงทุนสมทบจนทุกอย่างสำเร็จลุล่วง