ภาพกิจกรรม
หน้าแรก   /   ภาพกิจกรรม  /   กิจกรรมข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก

15 ตุลาคม 2564 คณะครูที่ปรึกษานำนักเรียนระดับปวช.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ จำนวน 326 คน

เข้ารับวัคซีนไฟเซอร์ ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ หนองจอก

เพื่อเตรียมพร้อมรับนักเรียน นักศึกษา กลับเข้าเรียนแบบ on site ในเดือนพฤศจิกายน 2564 นี้