กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   นักเรียน นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ จิตอาสาและอาสาเทคโนโลยี ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์

นักเรียน นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จิตอาสาและอาสาเทคโนโลยี

ณ โรงพยาบาลเวชการุณย์รัศมิ์ ระหว่างวันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567

                                                                        1.นางสาวพิชญา ปานนพพา   2.นางสาวแพรวา ยอดโมกข์

                                                                        3.นางสาวนัสรียา ยะก๊บ         4.นางสาวนัชชา รักญาติ

                                                                        5.นายปรัชญา วงษ์อารี         6.นางสาวชลธิชา พูลเกษม

                                                                        7.นางสาวภนิดา รักษาเดช