กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   แสดงความยินดีการประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค ภาคตะวันออก กรุงเทพฯ ครั้งที่ 29

การประกวดโครงงานอาชีวศึกษา ระดับภาค
ภาคตะวันออก และกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 29
ณ วิทยาลัยสารพัดช่าง ปราจีนบุรี
วันที่ 2-5 กรกฎาคม พ.ศ.2562
"ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง"