กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป
หน้าแรก   /   กิจกรรม และ ข่าวสารทั่วไป  /   โครงการจัดทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ

วันที่ 31 มีนาคม - 2 เมษายน 2566

อาาจารย์สมชาย มะหะมาน และอาจารย์เอกชัย พิมพ์สำฤทธิ์

ได้เข้าร่วมโครงการจัดทำแผนการดำเนินงานรณรงค์ป้องกัน

และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษาบูรณาการ

ณ ห้องประชุมสนามจันทร์วิทนาลัยสารพัดช่างนครปฐม