ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ผู้บริหารและอาจารย์ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์

ผู้บริหารอาจารย์วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 
มีความรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ได้รับเครื่องราชอิสรยาภรณ์
ในวันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ณ.คุรุสภา
1. นางสาวปราณี    มิสกาวัน
2. นางเมทินี     อิมามี
3. นางธณัฐดา   ยีมิน