ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประชาสัมพันธ์ จากชมรมวิชีพการบัญชี ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 จะมีการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ
ประชาสัมพันธ์องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย
ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2565 จะมีการเลือกตั้งประธานชมรมวิชาชีพ
เวลา 08:00-12:00 น.
ณ ลานอเนกประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ
---------------------------------------------------------------------
วิชาชีพการบัญชี ,ชมรมวิชาชีพการตลาด, ชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ, ชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล
ประจำปีการศึกษา 2566
--------------------------------------------------------------------
ผู้ลงสมัครประธานชมรมวิชาชีพการบัญชี ได้แก่
หมายเลข 1 นางสาวศศิกานต์ เกตุนิวัติ
หมายเลข 2 นายอนุวัตร อุเมาะ
หมายเลข 3 นางสาวนุชจรินทร์ มะลิซ้อน
หมายเลข 4 นางสาวรภัสนันท์ รื่นสุข

ประธานชมรมวิชาชีพคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ลงสมัคร ได้แก่
หมายเลข 1 นางสาวกิตติยา โซ๊ะพิทักษ์
หมายเลข 2 นายธนบดี เดวีเลาะ
หมายเลข 3 นางสาวซีมาร์ อุสมาน
หมายเลข 4 นายวันชนะ มูเนาวาเราะ
ประธานชมรมวิชาชีพเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ประจำปีการศึกษา 2566
ผู้ลงสมัคร ได้แก่
หมายเลข 1 นางสาวปนัดดา อับดุลเลาะ
หมายเลข 2 นายปณต รอมลี
หมายเลข 3 นายไมตรี สุวรรณคดี