ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   โครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร ปีการศึกษา 2562

ด้วยชมรมวิชาชีพการตลาด ได้จัดโครงการประกวดโครงการวิชาชีพ (Project) ตามหลักสูตร

ปีการศึกษา 2562 วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม 2562 เวลา 9.00 - 12.30 น.

ณ ลานเอนกแประสงค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

ขอเรียนเชิญนักเรียนนักศึกษา คณาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน