ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าแรก   /   ข่าวประชาสัมพันธ์  /   ประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษารอบแรก 31/3/62


 วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ

อนุมัติผลการเรียนและสำเร็จการศึกษา 

นักเรียนนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนีบัตรวิชาชั้นสูง ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่  31  มีนาคม  2562ตรวจสอบรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)


ให้นักเรียนนักศึกษาที่มีรายชื่อดำเนินการขอจบการศึกษาดังนี้

1.ตรวจสอบรายชื่ออนุมัติจบ หน่วยกิต และเกรดเฉลี่ย

2. ชำระค่าธรรมเนียมขอจบ   1,000  บาท

3.เขียนใบคำร้องขอจบพร้อมแนบเอกสาร
     -  สำเนาบััตรประชาชนนักศึกษา     1  ฉบับ
     -  สำเนาทะเบียนบ้านนักศึกษา        1  ฉบับ
     -  สำเนาบัตรประชาชน บิดา            1  ฉบับ
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน  บิดา               1  ฉบับ
     -  สำเนาบัตรประชาชน  มารดา       1  ฉบับ
     -  สำเนาทะเบียนบ้าน  มารดา           1 ฉบับ
     -  สำเนาวุฒิการศึกษาเดิม               1  ฉบับ
     -  รูปถ่ายชุดนักศึกษาถูกระเบียบ    4  ใบ  ขนาด 1.5 นิ้ว

4. ยื่นเอกสารคำร้องขอจบพร้อมเอกสารแนบ ที่ห้องธุรการ อาคาร 1  ชั้น 1